Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/97, v říjnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a710s200/a710s224.php3

Vyhledávací meta-služby

V současné době již existuje několik služeb podobného rozsahu jako Alta Vista. Konkrétní mechanismus fungování těchto služeb je sice velmi podobný, ale přesto zde stále existují také významné rozdíly, kvůli kterým opět má smysl obracet se s jedním dotazem na různé služby, a pak si porovnávat jejich výsledky. Kromě toho je vhodné si uvědomit i to, že snad všechny vyhledávací služby databázového typu nabízí možnost plnotextového vyhledávání v rámci služby WWW, tedy v rámci WWW stránek, ale jen některé z nich nabízí možnost vyhledávání i jinde - například v diskusních skupinách síťových novin, elektronických konferencích, archivech souborů apod. Pro takovéto více specializované vyhledávání, například vyhledávání lidí a jejich elektronických adres, vyhledávání firem, dokumentů, souborů v tzv. FTP archivech apod. dnes existují specializované služby, byť fungující na platformě služby WWW jako její nadstavby, nebo alespoň dostupné ze světa Web-u prostřednictvím vhodných bran. Zde pak také platí, a snad ještě mnohem imperativněji, že s jedním dotazem je vhodné se obracet na více vyhledávacích služeb. Otázkou ovšem je jak to udělat co možná nejšikovněji, neboli jak se co nejjednodušším a nejpohodlnějším způsobem obrátit s jedním dotazem na více různých vyhledávacích služeb.

Jednou z možností, jak efektivně položit stejný dotaz více různým vyhledávacím službám, je použití tzv. vyhledávacích meta-služeb. Lze si je představit jako nadstavbové služby, které samy o sobě nic nevyhledávají, ale pouze "znají" skutečné vyhledávací služby a dokáží mezi ně rozdělovat jednotlivé dotazy. Vše pak může fungovat takovým způsobem, že uživatel adresuje svůj dotaz jedné vyhledávací meta-službě. Ta jej přijme a sama se rozhodne, kterým "skutečným" vyhledávacím službám jej předá k zodpovězení - dokonce sestaví tzv. vyhledávací plán, ve kterém může vzít do úvahy nejen samotnou podstatu dotazu, ale také například momentální vytíženost "skutečných" vyhledávacích služeb. Uživatel přitom může vyhledávací meta-službě účinně pomoci při sestavování vyhledávacího plánu tím, že jí naznačí podstatu svého dotazu - zda například jde o hledání osoby, dokumentu, firmy apod.

Meta-služby právě popsaného typu dnes existují ve dvou základních variantách - první počítá s provozováním meta-služby někde "uvnitř" Internetu, na vhodném uzlovém počítači, kterému pak uživatelé zasílají své jednotlivé dotazy. Od tohoto uzlu pak odchází několik konkrétních dotazů na konkrétní vyhledávací služby, a odpovědi pak směřují zpět do zmíněného uzlu. Ten z odpovědí sestaví jeden výsledný celek (například odstraní případné duplicitní odpovědi), a odešle jej zpět původnímu tazateli.

Příklady:

Druhá varianta předpokládá provozování meta-služby přímo na počítači uživatele. Výhodou je zde maximální komfort a možnost vyptat se uživatele interaktivním způsobem na podstatu jeho dotazu, tak aby bylo možné sestavit co možná nejefektivnější vyhledávací plán. Ještě do nepříliš dávné doby byla tato oblast doménou komerčních programů, které si uživatelé museli kupovat. Nyní se již začínají objevovat už i první public domain programy z této kategorie.