Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/97, v říjnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a710s200/a710s217.php3

Orientace a vyhledávání v Internetu

Při tak velkých možnostech, jaké dnešní Internet nabízí, je jistě na místě se ptát, zda je uživatelé dokáží vůbec využít - zda se dokáží dostatečně orientovat v báječném, ale značně rozsáhlém a tudíž nepříliš přehledném světě Internetu. Právě zde by totiž mohla být největší překážka dalšího rozvoje Internetu: technické, organizační i finanční otázky jsou většinou mnohem snáze řešitelné, než problémy spojené se znalostmi a schopnostmi lidí. Uživatele samozřejmě nelze jednoduše upgradovat, posilovat jim paměť či pořizovat výkonnější procesory apod. Uživatele je třeba postupně vychovávat, a i tak jejich schopnosti většinou nerostou zdaleka tak rychle, jak rostou možnosti dnešního Internetu.

Na pomoc uživatelům mohou přijít nové způsoby práce s informacemi, například model information push, o kterém jsme se již zmiňovali. Další pomoc by mohly přinést nové technologie pro vyhledávání a předzpracovávání informací, jako například technologie tzv. inteligentních agentů. Ty si lze představit jako malé, značně autonomní programy, schopné samostatného "života" a cestování po Internetu. Uživatel, dychtící po informacích určitého konkrétního druhu, vypustí takovéto inteligentní agenty s patřičným zadáním "do světa", a oni pro něj vyhledávají požadované informace (a zasílají mu je). Jde vlastně o obdobný princip jako u modelu information push, ale s tím rozdílem, že subjektem, který informace vyhledává a předzpracovává, zde není člověk ale program.

Kromě technologie tzv. inteligentních agentů se zcela jistě objeví i další technologie pro vyhledávání informací - jejich společným nedostatkem ale zřejmě dlouhou dobu bude to, že na rozdíl od člověka nedokáží sami informace ocenit, neboli oddělit příslovečné zrno od plev. Takovéto ocenění významu a relevantnosti informací totiž vyžaduje jejich interpretaci, resp. pochopení, a to je zatím vyhrazeno pouze lidem a lidskému myšlení - všechny dosavadní pokusy o napodobení lidského intelektu programem (tj. pokusy vytvořit umělou inteligenci) zatím zůstaly u prvních nesmělých krůčků. Jak se stále zřetelněji ukazuje, jde o příliš těžký úkol, na který naše dnešní schopnosti ještě zdaleka nepostačují.

Lidé ovšem musí vyřešit i mnohé další otázky, týkající se přístupu k informacím, a spadající spíše do roviny eticko-morální. Má například pokračovat dosavadní stav, kdy skutečně kdokoli může umístit na Internet jakoukoli informaci, a nemusí se nikoho ptát zda smí nebo nesmí? Potom je nutné počítat s tím, že se na Internetu budou objevovat takové informace, které jsou nepravdivé, záměrně zkreslené, tendenční apod. A jak potom posuzovat věrohodnost informací? Podle čeho? Nejspíše podle věrohodnosti a renomé toho, kdo je na Internet umístil. Obecně ale jde o problém, na který dnes neexistuje jednoznačná a jednoduchá odpověď. Je dokonce předzvěstí mnoha dalších otázek, které lidstvo bude muset začít řešit v souvislosti s Internetem, jeho fungováním a jeho informačním obsahem.

Ukažme si raději, jaké možnosti orientace a vyhledávání mají uživatelé Internetu k dispozici již dnes.