Vyšlo v Softwarových novinách č. 8/97, v srpnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a708s600/a708s676.php3

Sedm vrstev ISO/OSI

Aplikační vrstvaobsahuje ty části aplikací, které je vhodné sjednotit a standardizovat. Jde například o přenosové mechanismy elektronické pošty, mechanismy přenosu souborů apod.

Prezentační vrstva jestliže nižší vrstvy se starají o to, aby přenášená data dorazila na místo svého určení v přesně stejném tvaru v jaké byla odeslána, pak prezentační vrstva usiluje o to, aby pro příjemce měla tato data stejný význam, jaký měla pro odesilatele. To může zahrnovat potřebu konverzí dat, například mezi různými textovými formáty (ASCII vs. EBCDIC), mezi různými formáty čísel, mezi různými způsoby zobrazení vícebytových položek v paměti apod.

Relační vrstva stará se o vedení relací, které lze chápat jako formu dialogů mezi komunikujícími stranami. Příkladem může být vedení žurnálů či vkládání kontrolních bodů, ke kterým je možné se vracet po výpadcích komunikace. Další možnou činností relační vrstvy je podpora transakčního zpracování.

Transportní vrstva zajišťuje přizpůsobení mezi vlastnostmi nižších (přenosových) vrstev a požadavky vyšších (aplikačně orientovaných) vrstev. Může například měnit nespolehlivý (nebo málo spolehlivý) charakter fungování nižších vrstev na spolehlivý (resp. více spolehlivý). Transportní vrstva také jako první rozlišuje různé příjemce v rámci téhož uzlu (zatímco nižší vrstvy nikoli).

Síťová vrstva zajišťuje doručování dat (ve formě tzv. paketů) od jejich odesilateli až ke koncovému příjemci pokud mezi odesilatelem a koncovým příjemcem neexistuje přímá cesta, je úkolem síťové vrstvy najít spojení vedoucí alespoň přes mezilehlé uzly.

Linková vrstva zajišťuje přenos dat (ve formě tzv. rámců) mezi nejbližšími sousedy - tj. mezi daným uzlem a jeho přímými sousedy, se kterými má přímé spojení.

Fyzická vrstvazajišťuje přenos jednotlivých datových bitů mezi sousedními uzly, které mají spolu přímé spojení. Neinterpretuje obsah jednotlivých bitů ani to, že "patří k sobě" (tvoří datový rámec).