Vyšlo v Softwarových novinách č. 8/97, v srpnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a708s600/a708s611.php3

Referenční model ISO/OSI a síťový model TCP/IP

Prvním subjektem, který se podujal vytvořit vhodný síťový standard, byla organizace ISO (International Standards Organization, správně: International Organization for Standardization). Je to nadnárodní organizace ze "světa spojů" , sdružující národní normalizační instituce zabývající se tvorbou standardů v jednotlivých členských zemích. Oficiální charakter organizace ISO se posléze promítnul i do povahy výsledného standardu, který byl vytvořen: tzv. referenční model ISO/OSI, jak byl pojmenován, se vesměs stal "oficiálním" síťovým standardem, který v jednotlivých zemích formálně posvětily i místní orgány státní a veřejné správy ( mj. i tím, že pokud samy nakupovaly nějaká síťová řešení, vyžadovaly aby vycházela z tohoto standardu).

Druhým významný síťový standard vzniknul v USA, pod křídly tamního ministerstva obrany. Jde o standard, který je dodnes označován spíše jako "rodina protokolů TCP/IP", ačkoli se zdaleka nejedná jen o množinu konkrétních protokolů. Jde o celou ucelenou soustavu názorů a představ o tom, jak by počítačové sítě měly vypadat a fungovat, dovedenou až do stádia konkrétních protokolů (pravidel komunikace na jednotlivých úrovních).

Ačkoli oba standardy vznikaly více méně ve stejnou dobu, vycházely z dosti odlišných předpokladů, dospěly k dosti odlišným závěrům a také jejich další osud byl diametrálně odlišný - referenční model ISO/OSI, byť "oficiálně posvěcený" jako "to správné řešení", se příliš neujal. Naproti tomu rodina protokolů TCP/IP, dlouhou dobu chápaná jako spíše neoficiální záležitost určená hlavně pro akademickou sféru, naopak jednoznačně vyhrála. Proč?