Vyšlo v měsíčníku Business World č. 2/2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a012b200/a012s208.php3

Možnosti pro outsourcing

Chce-li firma plnohodnotně využívat možnosti, které jí dnešní Internet dává, je vhodné (i když ne nezbytně nutné) mít více než jen samotnou přípojku a směrovač či přímo firewall.

Velmi vhodný je vlastní poštovní server, který zajistí vše co je potřebné k hladkému fungování elektronické pošty. Takovýto poštovní server bývá nejčastěji provozován již v rámci firemní sítě (v rámci intranetu), a skrze firewall může být provázán s vnějším Internetem tak, aby zprávy elektronické pošty mohly bez problémů přecházet dovnitř i ven. Provozování takovéhoto poštovního serveru, zvláště pak při větším počtu uživatelů, však může být poměrně náročnou záležitostí, která vyžaduje nemalé knowhow - proto se lze setkat i s outsourcingem (externím zajištěním) provozu takovéhoto serveru. Buď formou provozování serveru v majetku uživatele a (a v jeho síti), pouze s vnější správou, nebo je celý server provozován externí organizací, v její síti (a je jejím majetkem). Toto řešení ale již přechází do oblasti poskytování aplikačních služeb (ASP), popisované výše.

Další téměř nezbytností pro firemní subjekt je mít vlastní doménu - tak aby např. firma ABC mohla mít doménu abc.cz, aby její uživatelé mohli mít adresy typu Jan.Novak@abc.cz, a WWW stránky firmy mohly mít adresu www.abc.cz. Získání takovéto domény je jednorázovým úkonem víceméně administrativní povahy, se kterým většinou pomůže provider alias poskytovatel připojení (často je zřízení takového domény součástí jeho nabídky trvalého připojení). Pro "provoz" vlastní domény je ale zapotřebí mít dva fungující DNS servery. Jeden z nich, tzv. sekundární (záložní) obvykle provozuje pro svého zákazníka jeho poskytovatel, ale tzv. primární (hlavní) DNS server si většinou provozuje zákazník sám.

Web hosting (page hosting)

Pokud chce firemní subjekt nejenom využívat služby poskytované někým jiným, ale chce také na Internetu něco poskytovat sám, potřebuje k tomu další prostředky. V nejjednodušším případě se bude jednat o jeho vlastní WWW stránky. Aby tyto byly přístupné i ostatním uživatelům Internetu, musí být umístěny na veřejně přístupném WWW serveru, samozřejmě trvale, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Takovýto veřejně přístupný WWW server si samozřejmě může firemní subjekt provozovat ve vlastní režii.

Pro menší rozsah WWW stránek, například u malé firmy která s Internetem teprve začíná, se nabízí jednodušší řešení - možnost umístit vlastní WWW stránky na WWW server někoho jiného, kdo takový server provozuje. Může se jednat například o poskytovatele připojení - ti většinou zahrnují do svých nabídek na připojení, určených právě pro "menší" subjekty, i možnost takovéhoto "vystavování" WWW stránek svých zákazníků. Odborně se tomu říká "page hosting", častěji ale "web hosting" - ve smyslu "hostování stránek".

Stejnou službu, tedy web hosting, dnes nabízí na Internetu celá řada dalších subjektů, ne pouze poskytovatelé připojení (provuideři). Nabídky lze rozdělit na placené a neplacené, s tím že neplacená možnost (tzv. free web hosting, zkráceně "free web") je většinou něčím omezena (objemem stránek, vkládáním reklamy provozovatele apod.), zatímco placený web hosting nebývá apriorně omezený (jeho případná omezení vyplývají spíše z toho co si zákazník platí), a bývá také doprovázen větším počtem doprovodných služeb a dalších možností.

Pro seriózní firemní subjekty, které se chtějí prezentovat na Internetu, nejsou "free web-y" příliš vhodnou možností - jde o službu určenou spíše individuálním "nadšencům".

Server hosting (web hosting)

Ani placený web hosting, případně web hosting poskytnutý v rámci jiné (placené) služby, například samotného připojení, nemusí být pro účely firemních subjektů zcela optimální. Jde o to, že u tradičního web hostingu je adresa "hostovaných" stránek obecně ve tvaru

http://www.sluzba.cz/firma

(kde "sluzba" je jméno příslušné služby nabízející web hosting, případně jméno providera apod.). Z této adresy je ihned patrné, že jde o řešení využívající web hosting v rámci příslušné služby - což někomu nemusí vadit, ale někomu ano. Firmy spíše preferují adresu vlastních WWW stránek v obecném tvaru

http://www.firma.cz

která je jednak snáze zapamatovatelná a kratší, ale hlavně z ní není vůbec patrné, že jde o hosting využívající určitou konkrétní službu resp. poskytovatele. Kromě toho je zde jedna další výhoda: pokud firma používá pro své stránky adresu

http://www.sluzba.cz/firma

a někdy později se pro vystavování (hosting) svých stránek rozhodne změnit službu (poskytovatele web hostingu), tato adresa se změní (ve složce "sluzba"). Naproti tomu adresa

http://www.firma.cz

se při případné změně způsobu vystavování stránek změnit nemusí, a není tudíž ani nutné měnit různé informační materiály, jako například vizitky, prospekty, inzeráty apod.

Použití adresy typu

http://www.firma.cz

naštěstí neznamená, že by si vlastník nutně musel "vystavovat" své stránky na vlastním WWW serveru a plně se starat o jeho provoz. I to je samozřejmě možné, ale ne nutné. V úvahu i zde připadá možnost hostingu na "cizím" WWW serveru, která ale musí být realizována takovým způsobem, aby se tyto stránky navenek "tvářily" jako že jsou umístěny na samostatném WWW serveru se samostatnou adresu. Takovýto WWW server vůbec nemusí být skutečný, stačí když je pouze předstíraný (virtuální) a fyzicky je realizován na jednom a téže počítači spolu s dalšími virtuálními WWW servery, které se také "tváří" jako samostatné. Dnes jde o celkem běžnou službu (službu virtuálního WWW serveru), která je ale většinou poskytována již jako placená.

Další možností je takové řešení, při kterém WWW server není předstíraný (virtuální), ale je skutečný - jde o skutečně existující počítač, o jehož HW i systémový software se stará poskytovatel hostingové služby, zatímco jeho zákazník dodává pouze příslušný obsah (WWW stránky). Jelikož jde o řešení náročnější na náklady na straně poskytovatele, bývá také dražší.

Obě dvě varianty, s virtuálním i skutečným WWW serverem v péči poskytovatele a s WWW stránkami jeho zákazníka, jsou označovány jako "server hosting". Někdy se však i zde používá termín "web hosting", který se používá i ve smyslu předchozího odstavce, když WWW stránky mají adresu typu:

http://www.sluzba.cz/firma