Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a010s200/a010s201.php3

ASP jako důsledek trendu

Chceme-li chápat celou problematiku ASP jako důsledek určitého trendu, musíme začít vymezením tohoto trendu, jeho působením a dopady. Jak jsme si již naznačili v úvodu, týká se tento trend (alespoň prozatím) hlavně podnikatelské sféry, konkrétně způsobu jakým zde lidé využívají informační technologie k podpoře svých aktivit. Do budoucna se to ale bude týkat snad všech oblastí lidské činnosti, včetně např. vedení osobních agend jednotlivců atd. Pro naše potřeby výkladu se ale prozatím omezíme právě na podnikatelský svět, protože v něm se celý trend projevuje nejmarkantněji.

Východiskem pro nás bude vcelku banální úvaha: ve světě podnikání je IT podpora nejrůznějších aktivit klíčem k úspěchu. Velmi často rozhoduje nejen o "velikosti" úspěchu či neúspěchu, ale doslova o bytí či nebytí příslušného podnikatelského subjektu, který je na fungování svých počítačů, systémů a především aplikací čím dál tím více závislý. Ovšem způsob, jakým se IT podpora podnikatelských aktivit řešila dříve, již dnes přestává vyhovovat. Důvodem je skutečnost, že i v podnikatelském světě dochází k významnému vývoji a mnoho věcí doznává výrazné změny. Snad nejvýznamnější je faktor urychlování, který způsobuje že nejrůznější subjekty mají na realizaci svých záměrů a aktivit čím dál tím méně času.

Samozřejmě zde však existují i další faktory, pojďme si proto vyjmenovat ty nejvýznamnější, které souvisí s tématem této cover story:

  • rychlost zavedení IT podpory: o úspěchu dnes rozhoduje nejen kvalita a funkčnost IT podpory konkrétních aktivit, ale také rychlost jejich zavedení. Firmy dnes potřebují získat potřebnou IT podporu okamžitě poté co vyvstane příslušná potřeba a nemohou si dovolit čekat například na vývoj vhodné aplikace či na její testování, uvádění do provozu atd.
  • jistota efektu: podnikatelský subjekt potřebuje mít jistotu, že IT podpora bude skutečně řešit jeho konkrétní potřeby. Nemůže si dovolit experimentovat a podstupovat riziko, že se až teprve dodatečně ukáže že příslušné řešení nevyhovuje zčásti či zcela jeho potřebám
  • predikovatelnost: podnikatelský subjekt potřebuje s dostatečnou přesností předvídat, jak se bude jím zvolené a používané řešení vyvíjet a co a jak bude vyžadovat. Jde zejména o možnost dopředu plánovat náklady na toto řešení a jeho provoz (v závislosti na faktorech jako je počet uživatelů, míra využití atd.). Dále sem patří mj. i požadavky na trvalou dostupnost řešení (aby jej bylo možné využívat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu), na spolehlivost jeho fungování, na zabezpečení dat při přenosech i při uchovávání atd.
  • finanční dostupnost: kvalitní řešení konkrétních IT potřeb nebývají laciná, a zejména pro menší podnikatelské subjekty mohou být "mimo dosah" jejich možností. Přesto ale i menší subjekty potřebují stejně kvalitní IT podporu svých potřeb, aby mohly úspěšně konkurovat větším subjektům.

Tradiční způsob řešení IT potřeb těmto novým požadavkům již nevyhovuje. Například velké firmy často řešily své potřeby vlastním vývojem, neboli vývojem aplikací na míru. To ale trvalo relativně velmi dlouho a výsledek byl nejistý - statistiky například vypovídají o tom, že až 70 procent velkých softwarových projektů nesplní očekávané cíle. Menší firmy si zase musely pořizovat značně univerzální "krabicové" produkty, které mohou jen minimálně uzpůsobovat svým konkrétním potřebám a které vůbec nemusí tyto potřeby řešit.

Velké problémy však způsobuje i celá řada dalších faktorů. Například to, že k provozování nejrůznějších řešení na bázi IT je zapotřebí poměrně velké know-how, které se čím dál tím obtížněji získává (a je také čím dál tím dražší). Spolu s tím výrazně rostou i celkové provozní náklady (někdy označované také jako "náklady na vlastnictví", či TCO, Total Cost of Ownership), zahrnující jak podporu koncových uživatelů, tak i systémovou správu aplikací, operačních systémů, správu nezbytné infrastruktury atd.

Jak jsme si naznačili již v samotném úvodu, vedle těchto změn a trendů v podnikatelské oblasti, které jsou rozhodující motivací pro vznik "fenoménu ASP", je významným "umožňujícím faktorem" vývoj v oblasti technologií - vývoj, díky kterému se nové řešení vůbec stalo možným. Jde především o nebývalý růst dostupné konektivity (resp. přenosových kapacit) a současný výrazný pokles jejich ceny, alespoň v celosvětovém měřítku. Díky tomu přestává hrát významnější roli fyzické umístění čehokoli, protože v případě potřeby je možné realizovat vhodné propojení za únosných nákladů. Pro nás konkrétně jde o možnost poskytovat na dálku takové služby, u kterých se až dosud počítalo s tím že musí být poskytovány výhradně "v místě". Podrobněji viz dále.