Vyšlo na serveru DSL.cz, 31.7.2007
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b07/b0731001.php3

ADSL v ČR dochází dech

Provozní výsledky Telefóniky O2 Czech Republic naznačují, že růst ADSL se v ČR zpomaluje. Přírůstky za jednotlivá čtvrtletí neustále klesají, a u „přeprodávného ADSL“ se poprvé dostaly až do záporných čísel. Celkový počet „přeprodaných“ přípojek za poslední čtvrtletí tedy dokonce poklesl.

Společnost Telefónica O2 Czech Republic zveřejňuje své hospodářské výsledky pravidelně za každá čtvrtletí, v předem stanovené a oznámené dny. Naposledy tak učinila minulý týden, ve čtvrtek 26.7.2007, kdy vydala jak tiskovou zprávu se základními údaji za letošní druhé čtvrtletí, tak i spreadsheet s podrobnými údaji, a také prezentaci pro analytiky. A jelikož součástí zveřejněných údajů jsou nejen výsledky finanční, ale také poměrně podrobné provozní údaje, jde o vítaný zdroj informací o českém trhu elektronických komunikací. Zejména pak pro ty oblasti, kde má česká Telefónica natolik dominantní postavení, že mezi “její čísla“  a „čísla o celém trhu“ lze prakticky položit rovnítko. A to je právě případ ADSL, které se v celé ČR nasazuje prakticky výlučně na místních smyčkách, patřících právě Telefónice O2 CR.

Pravdou je, že kdysi dávno se pouze GTS pochlubila instalací ADSL technologie (pod názvem GTSL) na skutečně vlastních smyčkách, které „zdědila“ ve vyhrazených oblastech Prahy 1 a 2 ještě po společnosti Dattel. Ale od té doby je o této variantě ticho. A tak zbývají jen ADSL přípojky, které jsou tak či onak realizovány na místních smyčkách TO2 CR. Buďto v podobě „maloobchodního ADSL“, neboli přípojek které TO2 CR prodá koncovým zákazníkům na maloobchodním trhu sama, nebo v podobě „přeprodávaného ADSL. Přesněji „velkoobchodního  ADSL“, neboť zde si  alternativní operátoři pronajímají na velkoobchodní úrovni samotné ADSL přípojky, přidají k nim (mj.) svou konektivitu do Internetu, a koncovým zákazníkům pak prodávají ADSL připojení oni, pod svou (maloobchodní) značkou a za své ceny. Třetí možností pak je pronájem místních smyček, kdy si alternativní operátor pronajímá od TO2 CR pouze onu místní smyčku (formálně: účastnické vedení), na kterou si sám nasadí vlastní DSL technologii, přidá internetovou konektivitu a další náležitosti, a výsledek poskytuje svému koncovému zákazníkovi.

Pokud bychom chtěli být maximálně přesní, museli bychom se zajímat i o to, zda všichni alternativní operátoři nasadili na pronajaté místní smyčky asymetrickou (ADSL) technologii, a nikoli třeba nějakou symetrickou variantu DSL (HDSL, či spíše SHDSL apod.). Pokud tuto možnost zanedbáme, stejně jako opravdu vzácnou možnost nasadit DSL technologie na skutečně vlastní místní smyčky (které nepatří TO2 CR), měli bychom dostat maximálně přesný obrázek o počtu ADSL přípojek v ČR tím, že sečteme:

  • počty  „maloobchodního ADSL“ (v podání TO2 CR)
  • počty „velkoobchodního ADSL“ („přeprodávného ADSL“)
  • počty zpřístupněných místních smyček

A jelikož všechny tyto dílčí údaje TO2 CR pravidelně zveřejňuje, v rámci svých  hospodářských výsledků, můžeme se pustit do sčítání a hledání trendů.

Jaká jsou absolutní čísla?

První, co můžeme udělat, je sečíst poslední dostupná čísla ve všech třech výše uvedených složkách k datu 30.6.2007, neboli ke konci prvního pololetí:

  • maloobchodních ADSL přípojek od TO2 CR bylo 462 300
  • velkoobchodních přípojek bylo 64 200
  • zpřístupněných místních smyček bylo 36 000

Součet je 562 500, a tolik tedy mělo být v ČR celkem ADSL přípojek ke konci prvního pololetí. Na následujících obrázcích pak vidíme, jak jednotlivé složky tohoto součtu narůstaly v čase, za několik posledních čtvrtletí. První obrázek ukazuje maloobchodní (červené) a velkoobchodní (zelené) ADSL přípojky, v tisících.

Na dalším obrázku pak vidíte nárůst počtu zpřístupněných místních smyček opět v tisících.

Pokud bychom si oba tyto grafy složili dohromady, tak aby se jednotlivé počty ke stejnému datu vždy sečetly, dostali bychom následující „kumulativní“ graf. Ten tak ukazuje, jak se všechny místní smyčky TO2 CR, využité pro ADSL, „rozkládají“ mezi tři výše popsané možnosti. Je ale poněkud zkreslen tím, že jeho svislá osa nezačíná na nule, ale až na hodnotě 200 000. A do této hodnoty patří všechny přípojky k nejnižší křivce, odpovídající maloobchodním přípojkám.

Jak se mění podíl inkumbenta na trhu?

Rozložení  na předchozím obrázku je určitě zajímavé i pro regulátora, který se právě nyní začíná zabývat druhým kolem analýzy relevantního trhu č. 12 s velkoobchodním broadbandem (viz jeho nedávné oznámení). Už je to totiž celý rok od doby, kdy dokončil první takovouto analýzu – a vzhledem k rychlému vývoji na tomto velmi důležitém trhu již sám původně deklaroval, že se k němu zase za rok vrátí.

Ještě více by ale měl regulátora zajímat následující graf, který ukazuje jak se mění rozložení mezi maloobchodním a velkoobchodním („přeprodávaným“)  ADSL. Graf je sám o sobě velmi výmluvný a ukazuje, jak se podíl maloobchodního ADSL neustále zvyšuje. To znamená, že TO2 CR upevňuje svou pozici na trhu s ADSL službami, zatímco jeho konkurenti (fungující na bázi předprodeje velkoobchodního ADSL) naopak ztrácí. Přitom když ADSL u nás začínalo (v roce 2003), pohyboval se podíl inkumbenta pod 70 procenty. Dnes se tedy blíží k 90 procentům.

Pokud bychom vzali v úvahu a započítali také zpřístupněné místní smyčky, které přeci jen otevírají určitý prostor pro alternativní operátory, pak by se graf přeci jen poněkud změnil. Procento, odpovídající podílu pro maloobchodní ADSL od inkumbenta, by poněkud pokleslo, způsobem který ukazuje následující graf.

Jak je z něj patrné, výsledný trend je méně lineární než na předchozím grafu: po nárůstu (posilování posilování pozice inkumbenta)  docházelo od posledního loňského kvartálu k určitému poklesu, který se ale za poslední čtvrtletí zase obrací – opět ve prospěch inkumbenta.

Jaké jsou meziroční změny?

                Tvar křivky na předchozích dvou grafech je dán tím, jak rychle či naopak pomalu narůstají v rámci jednotlivých čtvrtletí příslušné počty. A právě tyto změny asi nejlépe vypovídají o tom, co a jak se na našem trhu s ADSL děje.  Ukazuje to následující „přírůstkový“ graf, vyjadřující kvartální přírůstky sledovaných počtů.

Z tohoto posledního grafu je velmi dobře vidět, jak českému ADSL celkově „dochází dech“: tempo růstu se za poslední kvartál snížilo u všech tří sledovaných veličin. Dlouhodobě trvale klesá počet velkoobchodních ADSL přípojek, neboli „přeprodávaného ADSL“. Již po zveřejnění výsledků za první kvartál letošního roku bylo patrné, že zde došlo k úplnému zastavení růstu, neboť počet těchto přípojek se za první kvartál nezvýšil (tj. růst byl na 0). Nyní je patrné, že tyto přípojky začaly dokonce ubývat, a růst se tak dostal do záporných čísel. Sice „jen málo“, ale přece.

Pokud jde o počet zpřístupněných místních smyček, zde došlo k výraznému „vzepětí“ tempa růst koncem loňského a počátkem letošního roku, kdy kvartálně přibylo 7, resp. 8 tisíc zpřístupněných smyček. Díky tomu je na předchozím grafu (s podílem maloobchodního ADSL a s uvážením LLU) patrné ono “zhoupnutí“ během prvního letošního kvartálu.  Ve druhém letošním kvartále ale nárůst zpřístupněných místních smyček znovu zpomalil – přibylo jich už jen 5000.

Markantní je ale i poměrně výrazné zpomalení nárůstu maloobchodních ADSL přípojek, neboli těch které inkumbent (TO2 CR) prodá koncovým zákazníkům sám. Zatímco v loňském roce jich meziročně přibývalo kolem 40 tisíc a více, letos už je to jen 32 tisíc, resp. jen 25 tisíc. A to i přes neutuchající marketingové kampaně TO2 CR, masivně propagující právě tuto variantu ADSL přípojek.