Vyšlo na Lupě, 8.6.2007
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b07/b0608001.php3

Jste dost bohatí na nejlacinější ADSL?

Nová služba O2 Internet ADSL Start je prezentována jako nejlacinější ADSL na našem trhu. Nicméně svou komplikovaností a počtem různých nástrah se hodí snad jen pro nejzkušenější uživatele, kteří opravdu vědí, co a jak dělají. Ty ale nejspíše neosloví. V rukou méně zkušených a disciplinovaných uživatelů se naopak může dost prodražit.

O nové službě, jménem O2 Internet ADSL Start, jsem zde na Lupě psal již před týdnem, v článku „vytáčené ADSL“. Zde jsem se věnoval hlavně celkovému charakteru této služby, který je pro vysokorychlostní připojení opravdu velmi netradiční: nová služba totiž nenabízí trvalé připojení, ale vrací se k dřívějšímu modelu zpoplatnění po minutách, podle délky uživatelova připojení. Proto jsem ji také v titulku nepřímo označil jako „vytáčené ADSL“. Možná trefnější byli na slovenském Živě, kde tuto službu označili jako „ADSL otočené na hlavu“.

Dnes bych se chtěl k této službě vrátit znovu, a věnovat se jejím dalším aspektům. Už i proto, že v době psaní prvního článku (v poslední květnový den) nebyly tyto „další informace“ ještě k dispozici. A jsou to věci, které by případní zájemci o tuto službu určitě měli vědět. Snad jim tímto článkem ušetřím hledání různě „distribuovaných“, ale přesto podstatných detailů o této službě.

Minutová cena a její počítání

Musím také napravit jednu svou chybu z původního článku, kde jsem psal o minutové ceně ve výši 1,19 Kč (včetně DPH, resp. 1 Kč bez DPH). Správně je to 1 Kč už včetně DPH, což byl můj omyl, v tiskové zprávě je to správně a zcela explicitně uvedeno. Tím pádem ovšem nesedí ani následné odhady výhodnosti nové služby, uvedené v původním článku. Jenže tyto odhady tak jako tak „nesedí“ už kvůli dalším věcem, které s cenou úzce souvisí. Pojďme si je tedy rozebrat.

Začněme konkrétním způsobem počítání minut. Základní informace, které najdeme na domovské stránce nové služby, jsou:

  • 120 minut připojení v ceně měsíčního paušálu
  • 1,- Kč/min s DPH po vyčerpání volných minut
  • služba O2 Internet ADSL Start je účtována po 30 minutových blocích. Prvních 120 minut je zahrnutých do ceny paušálu.

Co ale znamená ono „je účtována po 30 minutových blocích“? V první chvíli se nabízí interpretace ve stylu minimálních zpoplatněných intervalů pro hlasové služby: že i když se připojíte na libovolně krátkou dobu, stejně je vám pokaždé naúčtován onen minimální zpoplatněný interval. Že by to zde bylo oněch dlouhých 30 minut? To by bylo opravdu „drsné“.

Naštěstí tomu tak není. Ale abyste zjistili, jak je oněch 30 minut myšleno, musíte jít mnohem hlouběji do různých informačních zdrojů. Například na stránce s Q&A k nové službě se nově objevila tato formulace:

Služba je účtována měsíčním poplatkem 179 Kč s DPH (150 Kč bez DPH), ve kterém jsou zahrnuty 2 hodiny surfování na internetu zdarma. Po překročení tohoto časového limitu je cena za jednu minutu 1 Kč s DPH ( 0,84 Kč bez DPH). Účtuje se však po třicetiminutových blocích, na které je cena zaokrouhlena nahoru vždy na konci týdne a na konci účtovacího období.

Další zdroj, konkrétně nová verze „Ceníku služby elektronických komunikací – služby xDSL“, to popisuje pomocí ještě jiné formulace:

Služba O2 Internet ADSL Start je účtována ve 30-ti minutových blocích, do kterých je provoz dělen v týdenních intervalech (každý kalendářní týden) a na konci účtovací periody.

Ale jak tomu přesně rozumět? Zůstává účtování a také placení měsíční, nebo se mění na týdenní?

Vysvětlení, kterého se mi dostalo z TO2 CR, je takové že minuty zahrnuté v paušálu se počítají pouze na měsíční bázi, bez ohledu na týdny. Odečítají se po jedné (vždy celé) minutě, a to od začátku měsíce, resp. měsíčního zúčtovacího období. Teprve po vyčerpání všech těchto minut začínají nabíhat další, už explicitně zpoplatněné minuty. A ty také „naskakují“ jednotlivě. Ovšem na konci každého kalendářního týdne (a pak ještě jednou na konci zúčtovacího období) se vždy vezme aktuální počet těchto minut (nad 120 minut v paušálu), a jejich počet se zaokrouhlí směrem nahoru, na  celistvý násobek 30. Smysl tohoto opatření  asi napadne každého: poskytovatel služby si tím uměle  zvyšuje výnos od svého zákazníka.

Zkusme si ale domyslet, co to může konkrétně znamenat z opačného pohledu, tedy z pohledu zákazníka. Pro něj je celkový efekt také jasný: služba se mu prodražuje. Ale o kolik?

V ideálním případě (z jeho pohledu) zaplatí jen skutečně „provolané“ minuty. To za podmínky, že se na konci týdne, i na konci zúčtovacího období, vždy ideálně strefí do násobku 30 minut, nebo nečerpá žádné minuty nad rámec těch v paušálu. V opačném, pro zákazníka nejhorším případě, si poskytovatel služby „přihodí“ pětkrát 30-1 minut, neboli pětkrát 29 Kč, celkem tedy 145 Kč. To tehdy, pokud se zákazník ve všech pěti případech (čtyřech koncích týdne a  na konci zúčtovacího období) dostane o jedinou minutu nad celistvý násobek třiceti minut. Ve srovnání se základní cenou celé služby, 179 Kč, to opravdu není zanedbatelné.

Mezi těmito krajními variantami je pak široká škála mezivariant. O tom, jak jsou četné, nejspíše moc neví ani sama Telefónica. Vytáčené (či „na hlavu postavené“) ADSL  u nás nemá precedent, na kterém by mohla získat nějaké relevantnější informace o chování typického uživatele tohoto druhu služby.

Pokud bychom předpokládali rovnoměrné rozložení všech možných variant, přišla by si TO2 CR v průměru na polovinu ze 145 Kč měsíčně, neboli na 72,5 Kč, a to „jen tak“ a nad základní cenu ve výši 179 Kč, pouhým „opatřením“ s týdenním počítáním minut a zakrouhlováním na 30 minutové bloky. Jenže předpoklad o rovnoměrném rozložení v praxi nemusí platit. Ovlivňuje ho jak existence minut, zahrnutých v paušálu, tak i (mnou předpokládaná) tendence uživatelů této služby co možná nejvíce šetřit minutami.

V každém případě je týdenní počítání minut a zaokrouhlování na celistvý násobek 30 významným prvkem, který nezanedbatelně zvyšuje celkové náklady na straně zákazníka  – a ten by o tom měl být náležitě, úplně a srozumitelně informován. Podle mého názoru tomu tak není, protože příslušné formulace nejsou dostatečně srozumitelné, jejich upřesnění je „schováno“ dost hluboko (v sekci Q&A či v hlavním ceníku), a ani toto upřesnění nemusí být vůbec postačující. Zvláště pokud cílovou skupinou mají být spíše příležitostní uživatelé Internetu, kteří asi nemají moc času a příležitosti prohledávat všechna možná zákoutí a on-line skrýše, a zkoumat všechny detaily.

Povinnost odpojování a maximální útrata

S vytáčeným charakterem nové služby O2 Internet ADSL Start souvisí i potřeba explicitně se připojovat, a zase odpojovat. Pamatovat na to musí samozřejmě zákazník. Poskytovatel služby tuto povinnost přímo zanesl do svých smluvních podmínek, když k 1.6.2007 vydal v pořadí již osmý dodatek k „Provozním podmínkám pro poskytování veřejné služby připojení k Internetu“. Skrze něj do části 4 Podmínek („Práva  a  povinnosti  Zákazníka  …“) doplnil nový bod:

10) Zákazník služby O2 Internet ADSL Start je zodpovědný za připojování a odpojování modemu.

I přes toto univerzální zproštění se odpovědnosti však poskytovatel služby (TO2 CR) přeci jen přijal určité „bezpečnostní opatření“, které má chránit zákazníka před nejhoršími možnými dopady.  A toto opatření zveřejnil přeci jen viditelněji a srozumitelněji, než informaci o způsobu zaokrouhlování počtu provolaných minut. Takže na „domovské stránce“ služby O2 Internet ADSL Start nyní najdete informaci, že:

Maximální výše ceny za službu během jednoho měsíce je 2 149 Kč s DPH (1 805,88 Kč bez DPH). V tom je zahrnut i měsíční poplatek 179 Kč s DPH (150,42 Kč). Po dosažení této částky cena za službu v aktuálním zúčtovacím období dále neroste a zákazník může pokračovat v používání internetu.

Pokud se zákazník podívá do celkového ceníku, najde mezi poznámkami na str. 16 věcně identickou informaci, ale přeci jen určité vysvětlení navíc:

Pro službu O2 Internet ADSL Start je uplatňována podmínka tzv. Bill Cap, co znamená záruku maximální výše stále pravidelné ceny, kterou zákazník zaplatí v případě, že nepostupuje dle platneho navodu ke sluzbe O2 Internet ADSL Start. Cena je tvořena v souladu se službu O2 Internet ADSL 8132 Extreme zpoplatněnou cenou 1805,88 Kč bez DPH (2149 Kč s DPH)

Proč je ale maximální výše ceny odvozena od čtyřnásobně rychlejší služby Extreme (O2 Internet ADSL 8192 Extreme), a ne od srovnatelně rychlé služby Extreme 2048? Co do rychlosti (2048/128 kbit/s), agregace (1:50) i absence objemových limitů je „trvale puštěná“ služba Start ekvivalentní službě Extreme 2048, která přijde na 1070 Kč měsíčně (včetně DPH). 

Pokud by zmiňovaný „Bill Cap“  byl odvozen od ceny služby Extreme 2048, plus nějaké „rozumné“ navýšení, mohla by služba Start snad být zajímavá.  Navýšení v podobě dorovnání ceny do úplně nejvyšší a nejdražší služby za „rozumné“ nepovažuji. Navíc, pokud je Start službou určenou spíše začínajícím a málo náročným uživatelům, pak jim poskytovatel vlastně posílá hodně tvrdý vzkaz: "pokud si nedáte dostatečný pozor, zaplatíte jako za naši nejdražší internetovou službu"! A na to stačí necelých 35 hodin souvislého provozu.

Technické řešení

Pokud jde o technické řešení připojování a odpojování u nové služby O2 Internet ADSL Start, pak to je z pohledu koncového uživatele realizováno obdobně, jako klasický dial-up. Jen s tím rozdílem, že zde je místo telefonního modemu použit ADSL modem, resp. koncové zařízení se zabudovaným ADSL modemem.  Toto zařízení je u klasických (trvalých) ADSL služeb obvykle nastaveno jako směrovač, a má v sobě zabudovaného PPPoA či PPPoE klienta, skrze kterého je trvale připojeno na agregační směšovač (BRAS).

Aby  takovéto připojení mohlo být „vytáčené“, resp. řízené uživatelem jako u dial-upu, musí být PPPoE klient přesunut na uživatelův počítač. Pak ale zařízení s ADSL modemem naopak nesmí být nastaveno jako směrovač (router), ale musí být nastaveno  jako most (anglicky: bridge). Zde konkrétně je pro fungování PPPoE klienta požadováno přepnutí do režimu mostu, který je označován jako RFC 1483 Bridged mode (a ve kterém propouští ethernetové rámce v takové podobě, v jaké je potřebuje PPPoE klient na počítači koncového uživatele). 

Fungovat se službou Start by tak obecně mohla všechna zařízení s ADSL modemem, která režim RFC 1483 Bridged podporují. TO2 CR samozřejmě doporučuje jeden konkrétní typ modemu, který má ve své nabídce a se službou dodává - ale jakoby neměla ještě ustálený názor na to, zda je možné použít i jiný modem. V rámci otázek Q&A k nové službě původně bylo konstatování, že služba s jiným modemem nefunguje:

Mám vlastní ADSL modem. Co mám dělat pro aktivaci služby O2 Internet ADSL Start?
Služba funguje pouze v případě, že používáte typ ADSL modemu - ZyXEL Combo. Pro používaní služby je totiž potřeba se připojovat a odpojovat – což je podporováno pouze u tohoto typu modemu.

Nyní už je na stejném místě poněkud odlišná odpověď na stejnou otázku:

Službu je možné objednat pouze s modemem ZyXEL P660RU – T3 Combo, který je přednastaven tak, aby umožňoval softwarové zapínání a vypínání internetového spojení. Bez modemu službu objednat nelze.
Pouze pokud už máte jinou službu O2 Internet ADSL s jiným modemem, můžete na službu O2 Internet ADSL Start přejít a přitom stále používat váš starý modem. Velmi ale doporučujeme překonfigurování modemu do módu Bridge a vytvoření dial-up účtu v operačním systému tak, aby bylo možné internet softwarově zapínat a vypínat. Návod pro modem ZyXEL P660RU – T3 Combo je k dispozici na webu www.techzona.cz: na stránce nastavení služby O2 Internet ADSL Start

Osobně ale očekávám, že zájemců o přechod z některé ADSL služby s trvalým připojením na vytáčenou službu Start bude naprosté minimum. A pokud se přeci jen někdo najde, snad bude dostatečně znalý na to, aby věděl, co a jak dělá. Snad se pak také nenechá zmást ani tím, že když si otevře inzerovaný návod na přenastavení zařízení  Zyxel Prestige 660RU-T3, najde uvnitř návod na změnu nastavení jiného zařízení (konkrétně čtyřportového ZyXel Prestige 660H-T3).

Větší obnaženost

Nicméně i uživatel-laik, který si službu Start pořídí včetně přednastaveného modemu, by měl mít na paměti jednu velmi podstatnou věc: to, že jeho zařízení se zabudovaným ADSL modemem funguje v režimu mostu, a nikoli směrovače (s NATem), ho podstatně více „obnažuje“ před veřejným Internetem. Stejně tak ho v tomto režimu  nechrání ani případný firewall, pokud je v zařízení s ADSL modemem zabudován. O to více se musí o bezpečnost svého počítače postarat sám, nejspíše prostřednictvím vhodného softwarového firewallu.

Pravdou je, že poskytovatel služby (TO2 CR) na tuto potřebu upozorňuje. Ale jen způsobem, který nijak nezdůrazňuje zvýšené ohrožení, v důsledku vypnutých firewallů a režimu mostu. Spíše to vypadá jako obecné upozornění na nutnost se chránit, týkající se obecně všech služeb a připojení:

Pro správnou funkci služby a snížení nebezpečí útoku na váš počítač je nutné mít nainstalovanou antivirovou ochranu a zapnutý Firewall.
Nezapomeňte svůj počítač chránit proti útokům z internetu a nežádoucím programům (virům) zapnutým firewallem v operačním systému a antivirovým programem, např. O2 PC Strážce.

Součástí služby Start přitom nejsou ani žádné softwarové nástroje ochrany (a jen odkaz na placenou službu O2 PC Strážce).

Aktivace a závazek

Na závěr si řekněme  ještě o podmínkách zřízení a aktivace nové služby O2 Internet ADSL Start. Tu je možné si pořídit buďto se závazkem na 12 měsíců, a v tom případě s aktivací za 1,19 Kč, nebo bez závazku, ale s aktivací za 2368,10 Kč. To je poměrně vysoká částka, protože pokud bychom si ji rozpočítali na oněch 12 měsíců,  vychází to na cca 197 Kč měsíčně, což je více než samotná měsíční cena služby Start jako takové (179 Kč, i se 120 minutami).

Ovšem 2368,10 Kč za aktivaci služby Start bez závazku je hodně i ve srovnání s aktivací ostatních ADSL služeb. Vlastně je to skoro přesně dvojnásobek toho, co u všech těchto ostatních služeb, kde si TO2 CR účtuje 1178,10 Kč, pokud se jí zákazník nechce upsat na 12 měsíců. Co je ale důvodem tak velkého rozdílu? Jsou u služby Start dvojnásobně vyšší náklady na její jednorázové zřízení? To si moc nedovedu představit. Stejně jako to, že by si tuto službu pořídil někdo bez závazku a oněch 2368,10 Kč za aktivaci zaplatil.

Napadá mne spíše vyšší míra „pojištění“ si toho, aby poskytovateli neutekl zákazník, který se rozhodl pro variantu se závazkem na 12 měsíců. Pokud by totiž chtěl „utéci“ před uplynutím závazku, musí  doplatit „poměrnou část aktivačního poplatku“. Tedy tolikrát cca 197  Kč, kolik měsíců mu zbývá. A jelikož 197 Kč za každý zbývající měsíc na doplatku je více než 179 Kč za používání služby, předčasná výpověď se nevyplatí. To už je levnější službu platit ale nepoužívat.

Nicméně takový uživatel, který zjistí že nová služba O2 Internet Start  pro něj není “to pravé ořechové“, má ještě jednu možnost. Kdykoli během svého 12-měsíčního úvazku může zdarma přejít na jinou ADSL službu, a zde řádně „dokončit“ svůj  úvazek. Zde už dvojnásobná výše aktivačního poplatku nehraje roli: pokud jste si například „odkroutili“ na službě Start tři měsíce, můžete zbývajících devět strávit na jiných ADSL službách. Sice s poněkud vyšší základní cenou, ale dost možná s výrazně nižší celkovou cenou, a naopak podstatně vyšší užitnou hodnotou.

V souvislosti s tím mne napadá, zda nové „vytáčené ADSL“ není jen jakousi šikovnou pastí, nastraženou  na ne až tak intenzivní zájemce o Internet. Takovou, která tyto potenciální zákazníky vábí  na nízkou cenu „už od“, a poté jim dává možnost „úniku“ do přeci jen uživatelsky vstřícnějších ADSL služeb charakteru trvalého připojení. Není to nakonec jen reakce na současný pokles zájmu nových zákazníků o tyto klasické ADSL služby?