Vyšlo na www.novinky.cz dne 16.2.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai3751.php3

Nesmíme, nebo nechceme liberalizovat?

Návrh nového telekomunikačního zákona chce odložit faktický nástup konkurence o další dva roky. Zdůvodnění zní: počítají s tím direktivy samotné EU. Ale přečetli jsme si tyto direktivy pozorně? Neříkají náhodou něco jiného?

Spor kolem návrhu nového telekomunikačního zákona se týká dvou služeb: volby operátora a přenositelnosti čísla (podrobněji viz např. zde). Navrhovaný zákon počítá s tím, že Český Telecom bude mít povinnost nabízet tyto služby až za dva roky, tedy od 1.1.2003 (a v zákoně je dokonce pamatováno i na možnost dalšího posunutí této hranice). Argumentem autorů a zastánců tohoto zákona je přitom tvrzení, že takovýto dvouletý odklad je zakotven v direktivách EU a je v praxi běžně využíván. Není to ale zcela přesné.

Tzv. volba operátora - v praxi např. možnost vybrat si, zda dálkový telefonní hovor bude veden po sítí operátora X za tarif A nebo sítí operátora Y za tarif B - může být řešena dvěma způsoby, a to:

  • trvalým nastavením, kdy zákazník jednorázově vyjádří svou preferenci pro konkrétního operátora, a všechny jeho dálkové hovory jsou pak automaticky vedeny příslušným způsobem.
  • jednorázovou volbou, kdy bez ohledu na případné "trvalé" nastavení volající pomocí vhodného prefixu vyjádří své momentální přání o směrování hovoru (a toto jeho přání platí jen pro daný hovor). V angličtině se této možnosti říká "call-by-call".

Nyní k jádru věci: direktivy EU skutečně říkají, že některé členské země (konkrétně ty, kterým byl povolen odklad liberalizace jejich telekomunikačního trhu), mohou až o dva roky odložit dostupnost služby spočívající ve volbě operátora (byť je to v direktivě formulováno jako nejzazší termín, ves smyslu: lze to odložit nejdéle o dva roky). Důležité ale je, že to platí jen pro verzi s pevným přednastavením, a nikoli pro verzi s jednorázovou volbou (call-by-call)! Verze s jednorázovou volbou se možnost odkladu netýká, a tato verze služby tedy musí být dostupná ihned!

Pokud si to chcete sami ověřit, přečtěte si direktivu EU č. 98/61/EC, která dvouletý odklad upravuje (tato direktiva je ale sama pouze aktualizací předchozí direktivy č. 97/33/EC.

Na skutečnost, že možnost NEJVÝŠE dvouletého odkladu se týká jen verze s pevným přednastavením, a nikoli verze s jednorázovou volbou, bylo naše Ministerstvo dopravy a spojů jako předkladatel zákona upozorněno i v dopise, kterým se EU vyjdařila k našemu návrhu (jde konkrétně o dopis komisaře R. Harrise ze dne 8.2., který byl citován i v nedělním TV pořadu V pravé poledne).

Skutečnost, že možnost odkladu se týká jen přednastavené varianty volby operátora, si zřejmě už všimli i v Českém Telecomu. Hned druhý den po vyjádření EU (konkrétně 9.2.) uspořádal generální ředitel ČT Klíma setkání s novináři, a články které o tom referovaly (např. zde) přinesly také tuto malou, na první pohled nepříliš nápadnou noticku:

Volbu operátora v méně komfortní podobě by podle ředitele odboru regulace Telecomu Jana Slavíčka měla již v příštím roce zajistit číselná předvolba přidělená každé firmě.