Vyšlo na www.novinky.cz dne 8.2.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai3659.php3

Názvoslovné omyly světa počítačů, I.

V počítačové terminologii existuje několik pojmů, které se běžně používají v určitém smyslu a významu, ale ve skutečnosti označují něco podstatně jiného. Schválně, kolik máte ve svém počítači paměti RAM? A zahrnujete do toho i objem pamětí ROM? Měli byste!

V tomto miniseriálu se pokusím ukázat, jak se v počítačové terminologii "usadilo" (a bohužel stále "usazuje") několik termínů, které mají určitý věcný význam, ale jsou používány v úplně jiném smyslu resp. s úplně jiným významem. Důležité přitom je, že nejde o nějakou vědomou snahu říkat A a myslet B nebo snad někomu lhát - jde spíše o důsledek určitých dlouhodobějších trendů a zvyků, které způsobily, že původní význam konkrétního termínu byl zapomenut, či spíše odsunut kamsi do pozadí nezájmu a nevědomosti, a místo něj se tentýž termín vtiskl do povědomí lidí v jiném kontextu, resp. s jiným významem.

Zkrátka a dobře, určité termíny jsme si zvykli používat k vyjádření něčeho, co tyto termíny původně neoznačovaly - a děláme to nikoli proto, že bychom chtěli něco zakrývat, překrucovat či halit, ale proto, že to tak dělají všichni. Nikdo se už nad tím nepozastavuje, a také se bohužel již málokdo pamatuje na to, jaký je skutečný význam příslušných termínů.

Dnes se pokusím ukázat, že jedním takovýmto termínem je zkratka RAM.

Když se řekne RAM...

Když se dnes řekne RAM, snad každý si pod tím představí tu část operační paměti, která umožňuje čtení i zápis. Tedy paměť, do které je možné nahrávat programy i data, ze které lze takovéto programu spouštět a data zpracovávat, ale také je kdykoli přepsat či jenom smazat. Jako protipól paměti RAM je pak stavěna paměť ROM, ze které lze pouze číst, ale jejíž obsah nelze měnit. Tomu odpovídá i význam zkratky ROM, který znamená "Read Only Memory" neboli "paměť pouze pro čtení".

-------

Pozn.autora: Jedním z největších úspěchů elektrotechnického průmyslu předlistopadového Československa bylo vyvinutí velkokapacitní paměti WOM (Write-Only Memory), určené pouze pro zápis (nikoli čtení). Z důvodů, které dodnes nejsou zcela jasné, se ale tento revoluční druh paměti neprosadil do praxe.

-------

Dnešní počítače typicky mají mnoho megabytů paměti RAM (třeba 16, 32 apod.), a dnešní operační systémy (zejména MS Windows) je doslova hltají plnými doušky. Naopak paměti ROM mají dnešní počítače jen velmi málo, protože ji používají v zásadě jen pro BIOS počítače (zatímco všechny komponenty operačního systému i aplikace se zavádí do paměti RAM z pevných disků).

Dříve tomu ale bylo jinak - dřívější počítače s oblibou obsahovaly různé softwarové komponenty "pevně zabudované" v pamětech ROM, odkud se buďto přímo spouštěly, nebo se přenášely do pamětí RAM, a následně byly provozovány tam. Bylo to způsobeno zejména absencí vhodných pevných disků, a také malým nebo žádným rozdílem mezi přístupovou dobou do obou typů pamětí.

Do budoucna se ale tento postup, tedy "zabudovávání" programů a jejich části do pamětí ROM, zřejmě vrátí, a to v souvislosti s nejrůznějšími přenosnými počítači z kategorie handheldů, zařízení typu PDA či dokonce mobilních telefonů.

Například když se začnete zajímat o koupi Psionu, dozvíte se z jeho popisu, že:

Kapacita paměti u Series 5mx se skládá z 16 MB RAM (což odpovídá zhruba 4000 stránkám textu nebo více jak 100 000 adresám) a z 10 MB ROM, ve které se nacházejí vestavěné aplikace.

Co znamená RAM?

Termín "RAM" se tedy praxi staví do protikladu k paměti ROM a používá se k označení té části operační paměti, která umožňuje jak čtení, tak i zápis. Skutečný význam termínu RAM je ale jiný.

Samotné RAM je zkratkou od Random Access Memory, což se překládá jako "paměť s přímým přístupem" (doslovně: s náhodným přístupem). Jde o vyjádření toho, že k jednotlivým buňkám této paměti (k jednotlivým bytům) lze přistupovat "přímo", resp. v náhodném pořadí - stačí zadat číselnou adresu buňky (bytu), a není třeba se ohlížet na to, která buňka byla čtena předtím. Tímto se paměť s přímým přístupem zásadně liší například od sekvenční pamětí (SAM, Sequential Access Memory), u které je možné přistupovat k jednotlivým buňkám (bytům) pouze postupně (sekvenčně) - je-li v určitý okamžik čtena (zapisována) jedna konkrétní buňka, jako další může být čtena (či zapisována) pouze buňka sousední.

Typickým příkladem sekvenčních pamětí jsou magnetické pásky (páskové paměti), které je vždy nutné patřičně přemotat, aby se jejich čtecí hlava dostala k určité buňce a mohla její obsah číst nebo zapisovat. Naproti tomu typickou pamětí s přímým (resp. náhodným) přístupem jsou polovodičové paměti, kterým lze zadávat adresy buněk ke zpracování v naprosto libovolném pořadí, tedy jakkoli "napřeskáčku". Diskové paměti, ať již pevné disky či diskety, jsou někde uprostřed mezi typickými pamětmi s přímým přístupem a pamětmi sekvenčními - data jsou na ně zapisována po částech sekvenčně (sekvenčně v rámci jednotlivých stop, mezi kterými lze "přeskakovat").

ROM je také RAM

Nyní ale zpět k termínu RAM (Random Access Memory) neboli k "paměti s přímým přístupem" - tento termín ve skutečnosti neříká nic o tom, zda do jednotlivých buněk lze, nebo naopak nelze zapisovat. Vypovídá naopak o tom, jakým způsobem (v jakém pořadí) lze k jednotlivým buňkám přistupovat. Vrátíme-li se k typickému PC, které má svůj BIOS v paměti ROM, pak i tato paměť ROM ("pouze pro čtení") je ve skutečnosti typu RAM, protože k jejím buňkám lze přistupovat v libovolném pořadí. Stejně je na tom i zmiňovaný Psion se svými aplikacemi, zabudovanými v paměti ROM - i tato jeho paměť ROM je typu RAM (a není například sekvenční pamětí).

Co je RWM?

Zopakujme si ještě jednou, že zkratka RAM se týká způsobu práce s pamětí a přístupu k jednotlivým buňkám, a jednou z alternativ k pamětem RAM (s přímým přístupem) jsou paměti SAM (se sekvenčním přístupem). Skutečnost, že nějaká paměť je typu RAM (nebo SAM, nebo "někde mezi", jako třeba diskové paměti) ještě neříká nic o tom, zda lze do jejích buněk také zapisovat, nebo zda z nich lze jen číst (jako u pamětí ROM).

Jaký je tedy správný "protipól" k paměti ROM? Jakým termínem lze správně vyjádřit to, že nějaká paměť umožňuje čtení i zápis? Tímto termínem je RWM, neboli Read-Write Memory.

Věcně správné by tedy byly výroky typu: "Moje PC má 128 MB paměti RWM", či "Psion Series 5mx má 16 MB paměti RWM a 10 MB paměti ROM". S něčím takovým se ale v praxi nesetkáte, snad každý místo RWM říká RAM.

Tento článek si rozhodně neklade za cíl to změnit - chce spíše jen připomenout, jaký je skutečný význam termínu RAM.