Vyšlo na www.novinky.cz dne 31.1.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai3609.php3

Nebuďte naivní!

Bylo by naivní se domnívat, že s plnou liberalizací nastane i plná konkurence. To nám vzkazuje naše Ministerstvo dopravy a spojů ve svém vyjádření k nedávným protestům proti některým ustanovením navrhovaného telekomunikačního zákona.

Asi před 14 dny rozvířila poklidné hladiny našich telekomunikací kauza s několika ustanoveními připravované nové verze telekomunikačního zákona. Podstatou problému je to, že podle těchto ustanovení by ještě po dva roky Český Telecom nemusel do svých sítí vpustit konkurenci (ve formě možnosti volby operátora), a nemusel také umožňovat tzv. přenositelnost čísla. Co konkrétně by to znamenalo, jsem se snažil popsat v tomto článku z 19. ledna. Dovolím si zde stručně zrekapitulovat svůj závěr:

neznamenalo by to odložení liberalizace, ale pouze faktické svázání rukou eventuální konkurenci tak, aby nemohla příliš konkurovat...

Nebyl jsem samozřejmě sám, kdo o této problematice referoval, a snad všechny ohlasy se nesly v silně negativním duchu. Pozitivní je, že na tuto vlnu ohlasů zareagovalo i Ministerstvo dopravy a spojů, které k celé kauze vydalo své stanovisko, v podobě:

Tisková zpráva přitom obhajuje názor, že uzákonění dvouletého odkladu by neznamenalo odložení plné liberalizace našeho telekomunikačního trhu. Doslova říká:

Po zrušení této exkluzivity od 1. ledna 2001 bude telekomunikační trh v ČR plně liberalizován. Liberalizací se totiž rozumí umožnit za stanovených a stejných podmínek vstup na trh každému podnikatelskému subjektu, který o to požádá a splňuje zákonem stanovené podmínky. Jinou věcí je ovšem schopnost efektivní konkurence ze strany nově vstupujících operátorů vůči operátoru dosud dominantnímu. Bylo by naivní se domnívat, že s plnou liberalizací nastane i plná konkurence.

Je samozřejmě pravdou, že pouhým ukončením exkluzivních práv jednoho subjektu (Českého Telecomu) nenastane plná konkurence - záleží na tom, jaké podmínky pro svou činnost získají nově příchozí subjekty. Souhlasit lze i s tím, že k 1. 1. 2001 budou mít nové subjekty možnost vstoupit na náš telekomunikační trh, a že pro všechny z nich budou platit stejné podmínky (ale rozhodující bude konkrétní podoba těchto podmínek). Pochopit lze asi i to, že podmínky pro nově příchozí nebudou úplně stejné jako pro ty subjekty, které již na trhu jsou (fakticky pro ten subjekt, který již na trhu je).

Co je ale nutné pečlivě ohlídat, je to, aby celkové podmínky nebyly konstruovány tak, aby favorizovaly stávajícího operátora a směřovaly spíše k zachování jeho výlučnosti. Je naopak třeba tlačit na to, aby tyto podmínky vedly k co nejrychlejšímu odstranění rozdílu mezi nově příchozími a "starousedlíky", a tím fakticky podporovaly rozvoj konkurence. Stanovisko MDS ČR, vyjádřené v tiskové zprávě i celé studii, alespoň podle mého názoru toto nedělá. Snaží se dívat na celou věc spíše ze zájmových pozic dosavadního operátora než z pozice snah o co nejrychlejší rozproudění faktické konkurence.

Můj dojem z obou dokumentů je takový, že MDS ČR se především snaží obhajovat a zdůvodňovat nutnost zachování specifických výhod pro dosavadního operátora. Například tisková zpráva končí slovy:
Tato opatření (viz dále) jsou ve své podstatě nevýhodná pro původní operátory, a proto se při jejich uplatňování mluví o asymetrické regulaci. K jejich plné praktické realizaci ještě nedošlo ani ve všech státech EU, jedná se o náročný a nákladný proces, který nelze uspěchat. Jejich zavedení v ČR do praxe nejpozději k 1. lednu 2003 považuje Ministerstvo dopravy a spojů za přiměřené jak z hlediska harmonizace s právem ES, tak z hlediska současné úrovně rozvoje telekomunikací v České republice.

Před tímto závěrečným odstavcem, kterým tisková zpráva vrcholí, jsou uvedeny čtyři body, které lze považovat za doslova stěžejní pro to, aby vůbec bylo možné hovořit o nějaké významnější konkurenci:

  • povinnost a právo propojení za stanovených podmínek
  • sdílení volných kapacit
  • přenositelnost čísel mezi operátory v přístupových sítích
  • výběr operátora

Všechny tyto body tedy chce naše ministerstvo zavést až s dvouletým odkladem - takže například právo propojení by bylo sice zavedeno již od roku 2001, ale povinnosti poskytnout jej za stanovených podmínek bychom se dočkali až o dva roky později.

Je asi pravdou, že jde o náročné a nákladné procesy, které nelze uspěchat - ale to si to uvědomujeme až teď, že to náhle musíme o dva roky odkládat? Vždyť naše vláda v roce 1994 rozhodla svěřit SPT Telecom do rukou zkušeného strategického partnera, aby jej (mimo jiné) připravil i na liberalizaci trhu! Nemělo by se právě letos vyhodnocovat, jak strategický partner splnil to, k čemu se zavázal?

Zajímavá je i třístránková studie, kterou MDS ČR vydalo k celé problematice. Velká část této zprávy je věnována snaze přesvědčit čtenáře, že ani v EU nejsou služby jako přenositelnost čísla či volba operátora ještě příliš zavedeny - nejspíše ve snaze naznačit "proč bychom něco takového měli mít u nás, když to nemají ani v EU". Zmíněný text je ale třeba číst pozorně a všímat si například vět jako:
Přitom pouze Velká Británie (...), Irsko a Švédsko poskytují službu výběr operátora pro místní hovory. Zbylé státy nabízejí službu výběr operátora pouze pro meziměstské a mezistátní hovory…

U nás tedy raději odsuneme o dva roky šmahem všechno, i "tolik obávanou" možnost volby operátora pro meziměstské a mezistátní hovory. Pokud vás zajímá aktuální stav zavádění těchto služeb v zemích EU, doporučuji podívat se na tabulku na Mobil serveru (zde, jsou tam samé ANO, s výjimkou Řecka a částečně Portugalska).