Vyšlo na www.novinky.cz dne 10.1.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai3449.php3

Sliby a skutky Českého Mobilu

Termín 8. ledna 2000, kdy měl Český Mobil spustit svoji síť, je již za námi. Je tedy možné začít srovnávat jeho sliby se skutečností. Například se ptát, zda je možné si již dnes koupit jeho služby. Zjistil jsem, že nikoli.

Český Mobil zvítězil v loňském tendru na třetího mobilního operátora, 8. října podepsal smlouvu s Ministerstvem dopravy a spojů ČR (plný text zde) a získal vytouženou licenci. K vítězství Českého Mobilu bezesporu přispěl i slibovaný termín spuštění třetí mobilní sítě - do tří měsíců od udělení licence. Druhý v pořadí z tendru, společnost Orange, sliboval spuštění až v březnu.

Závazek Českého Mobilu spustit síť do 3 měsíců od udělení licence (přesněji: Pověření) je formálně zakotven ve smlouvě mezi ním a Ministerstvem dopravy a spojů, kde se v bodě 4.3. praví:

Český Mobil se zavazuje zahájit poskytování mobilních telekomunikačních služeb a provoz telekomunikačních zařízení do 3 měsíců od udělení Pověření při pokrytí přibližně 37 % obyvatelstva, za předpokladu technické dostupnosti propojení s SPT TELECOM, a. s.

Žádné další podrobnosti o konkrétních závazcích Českého Mobilu zveřejněny nebyly (ač vyhlašovatelé tendru původně slibovali plné zveřejnění všech závazků, relevantní části smlouvy zveřejněny nebyly, viz např. tento článek). I tak je ale zajímavé se zamyslet nad tím, zda i výše citovaný a zveřejněný závazek byl splněn.

Samotný Český Mobil vydal k plnění svých závazků tiskovou zprávu, a to 6. ledna (plný text zde). Tisková zpráva je nadepsána "ČESKÝ MOBIL PLNÍ SVÉ ZÁVAZKY NA VÝSTAVBU SÍTĚ - 42 % populace pokryto ", a nehovoří o "spuštění sítě" či o "zahájení poskytování telekomunikačních služeb", nýbrž o "ukončení první fáze výstavby sítě" a konstatuje překročení stanoveného cíle pokrytí 37 % procent populace o 5 %, tedy na 42 %. Nemám žádný důvod zpochybňovat tato čísla. Musím navíc ocenit heroický výkon lidí, kteří mobilní síť Českého Mobilu tak rychlým tempem budují.

Vadí mi ale to, jak samotný Český Mobil prezentuje dodržení svého závazku. Ve své tiskové zprávě totiž říká:

  • Splnění podmínek smlouvy mezi Českým Mobilem a Ministerstvem dopravy a spojů znamená, že Český Mobil bude schopen poskytnout část služeb zákazníkům již od 8. ledna 2000.
  • Dle podmínek licence by k plnému spuštění sítě Českého Mobilu mělo dojít k 1. červenci, kdy bude pokryto 80 % populace.
  • Český Mobil však plánuje plně komerční provoz už od 1. března 2000, kdy bude představena nová značka a dojde k jejímu zavádění na trh.
  • Do této doby bude Český Mobil pokračovat s omezenou nabídkou služeb zákazníkům pod stávajícím jménem společnosti "Český Mobil".

Problém je v tom, že když MDS ČR nezveřejnilo konkrétní závazky, a tudíž ani konkrétní "náběhovou křivku" služeb Českého Mobilu, není čím mu nyní vyvracet jeho tvrzení, která vyznívají dost odlišně od toho, co sám dosud prezentoval. Dnes totiž ČM říká (podle výše uvedených citací z jeho tiskové zprávy), že ke spuštění jeho sítě nemá dojít k 8. lednu, ale až k 1. červenci 2000 (přesněji: k plnému spuštění), a že on tento termín zkrátí a fakticky začne (cituji: s plně komerčním provozem) již od 1. března. Toto je tedy faktická interpretace jeho slibu "do tří měsíců". Nedá mi to nezopakovat, že druhý v pořadí z tendru mluvil rovnou o březnu.

Pouze nabídka, nebo i poskytování služeb?

Zveřejněná část smlouvy hovoří o "zahájení poskytování služeb" do 3. měsíců, zatímco tisková zpráva Českého Mobilu hovoří (viz poslední uváděný citát) o "omezené nabídce služeb" v době do 1. března, do plánovaného plně komerčního provozu.

Faktický rozdíl mezi "poskytováním služeb" a "omezenou nabídkou služeb" jsem pochopil poté, co jsem zavolal na bezplatnou informační linku Českého Mobilu (0800-177100) a ptal se na možnost, jak se stát jeho zákazníkem. Ochotně mne vyslechli a zapsali si mou adresu, na kterou mi slíbili poslat brožuru. Když jsem se podrobněji vyptával, dozvěděl jsem se, že jsou nabízeny všechny tarify (viz dále) a že si je mohu již nyní objednat, ale fakticky doručeny mi budou (a používat je budu moci) až po 1. březnu.

Vzato doslova je tedy správné, že Český Mobil ve své tiskové zprávě (v posledním citovaném bodě) mluví o "omezené nabídce služeb" a o "schopnosti poskytnout část služeb", a ne o skutečném "poskytování služeb". Potenciální zákazníky však zřejmě nebudou zajímat jemné nuance mezi "spuštěním", "plným spuštěním", "plně komerčním provozem" či "omezenou nabídkou služeb", "schopností poskytovat služby" a faktickým "poskytováním služeb". Pokud si chtějí koupit mobilní telefon a začít telefonovat, ale nemohou, nejspíše půjdou jinam.

Jak vypadají tarify

O právě skončeném víkendu Český Mobil zřejmě zveřejnil i přesnou podobu tarifů, které hodlá nabízet. Slůvko "zřejmě" píši proto, že informace o těchto tarifech se mi na WWW serveru Českého Mobilu nepodařilo nikde najít, nalezl jsem je pouze na Mobil serveru (zde a zde). Poté, co jsem si je prostudoval a seznámil se také s podrobnými Všeobecnými podmínkami, nemohu se ubránit dojmu, že tarify Českého Mobilu jsou dvojí: jedny, které byly určeny k vítězství v tendru, a druhé, které jsou určeny k reálnému použití. Co mne k tomuto dojmu vede?

Český Mobil zřejmě šel do tendru s nabídkou dvou tarifů, označovaných jako T1 a T2. Jeden je určen pro "málo volající", druhý pro "hodně volající". Dnes nabízí celkem pět tarifů, označovaných (asi prozatím) jako Jednička (a tou je T1), Dvojka, Trojka, Čtyřka (tou je T2) a Pětka (přesné údaje najdete zde).

Tarif T1 (dnešní Jednička) byl v médiích již dříve přetřásán a odborníci se divili, jak může za 10 korun měsíčního paušálu nabízet celkem 40 minut volání zdarma. Dnes se ukazuje, že slibovaných 35 minut volání zdarma mimo špičku je pouze na pevnou síť (a nikoli na jiný mobil, tedy ani ne ve stejné síti, viz drobná poznámka pod čarou, v ceníku na obrázku). Neprovolané minuty z jednoho měsíce nepřecházejí do měsíce následujícího a ceny za hovory mimo minuty zdarma jsou opravdu hodně vysoké (při volání do vlastní sítě 14, resp. 10 korun za minutu, jinam 28 korun). To je s výjimkou volání do pevné sítě ve špičce (pokryté minutami zdarma) více než dvakrát dražší než u předplacených karet Twist a Go. Zajímavá je naopak cena za SMS zprávy. Sám Český Mobil prezentuje tento tarif jako řešení "pro ty, kteří chtějí být vždy k zastižení, cítit se bezpečně a volat jen v nejnutnějších případech". Osobně si o tomto tarifu myslím, že kromě zarytých vyznavačů komunikace pomocí SMS přesvědčí jen málokoho, že je výhodnější než služby Twist a Go dosavadních operátorů.

Tarif T2 (dnešní Čtyřka), určený pro "hodně telefonující", slibuje 300 minut měsíčně zdarma, a to za pouhých 550,- Kč měsíčně. Má to ale jeden důležitý háček: musíte s Českým Mobilem uzavřít smlouvu na celkem 4 (slovy: čtyři) roky a tuto smlouvu nemůžete jen tak snadno ukončit. Ve Všeobecných podmínkách se o tom říká (zde):

3.5 V případě uvedeném v odstavci 3.2 této Přílohy 2 je Účastník povinen uhradit nejméně částku rovnou:
(a) buď výši částky za předčasné ukončení Programu služby T2 uvedenou v Ceníku služeb,
(b) nebo celkovou částku měsíčních cen za zbývající dobu trvání příslušného Programu služby T2.
Použita bude vyšší částka z výše uvedených, tedy buď (a), nebo (b).

Povšimněte si dobře dvou momentů: "Účastník je povinen uhradit nejméně částku rovnou", a "Použita bude vyšší částka z výše uvedených". Pokud byste si například postavili hlavu a po dvou letech (se dvěma zbývajícími roky) chtěli smlouvu zrušit, činila by částka a) dle současného ceníku 1000,- Kč, a částka dle bodu b) by činila 2 x 12 x 550,- Kč, tj. celkem 13200,- Kč. Vyšší částkou je samozřejmě těch 13 200,- za zbývající dva roky - ale to by ještě měla nastoupit klauzule "částku nejméně rovnou". Takže kdo ví, kolik by takový zákazník se zaječími úmysly nakonec musel platit za předčasné ukončení čtyřleté smlouvy.

Pikantní na celé věci je i to, že sám Český Mobil nemusí tarif T2 poskytovat po celé čtyři roky, které svým zákazníkům vnucuje. Ve svých všeobecných podmínkách (zde) totiž říká:

1.2 Český Mobil si vyhrazuje právo v kteroukoli dobu po 31. prosinci 2003 ukončit platnost Programu služeb T1 a T2 na základě oznámení o tomto ukončení zaslaném všem Účastníkum využívajícím tento Program služeb alespoň šedesát (60) kalendářních dnů přede dnem ukončení.

Tarif T2 mi připadá spíše jako dobře nalíčená past na zákazníka. Ale pokud jsem správně porozuměl smluvním podmínkám, vede z této pasti přece jen schůdná cesta ven: přechod na jiný tarif. Na vyšší tarif zdarma, na nižší tarif za jednorázových 1000,- Kč. I to mne utvrzuje v dojmu, že tarify T1 a T2 byly určeny spíše pro vítězství v tendru (a za čtyři roky mohou být zrušeny), zatímco pro skutečné použití jsou určeny ostatní tarify (dvojka, trojka a pětka).

Mezi oběma skupinami tarifů však existují i jiné "skupinové odlišnosti", které také podporují můj celkový dojem. Například převod neprovolaných minut do dalšího měsíce - u tarifů T1 a T2 to nejde, u ostatních ano. Nebo způsob tarifikace: u všech se napoprvé započítá rovná minuta, ale poté T1 pokračuje po půlminutách a T2 dokonce po celých minutách, zatímco ostatní tarify účtují skutečně provolaný čas po sekundách.