Vyšlo na www.novinky.cz dne 22.1.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai3340.php3

Planeta Internetu pokračuje po své dráze

Projekt Planeta Internetu pomáhá školám vstoupit do světa Internetu. Jeho součástí jsou vzdělávací semináře a letos i "balíčky" zvýhodněného připojení od IOL (určené školám).

Připojení škol k Internetu, ale především začlenění "on-line světa" a jeho možností do výuky na všech stupních škol, jsou významným celospolečenským cílem snad ve všech civilizovaných zemích. Naše státní správa, která má celý resort školství ve své péči, se k tomuto cíli přihlásila také - ve svém koncepčním dokumentu "Státní informační politika" (na který by měla brzy navázat samostatná koncepce informační politiky ve vzdělávání). Ovšem praktické kroky zatím nejsou vidět (a ani pro příští rok nejsou příliš v dohledu). Důvod je velmi prozaický: v navrhovaném (ale dosud neschváleném) státním rozpočtu na příští rok nejsou na tyto aktivity žádné peníze. Prý by vše mělo být financováno z prostředků resortů, ale jejich rozpočtové kapitoly jsou spíše kráceny než posilovány.

Při absenci faktické podpory ze strany státu proto roste význam nejrůznějších akcí z privátní sféry. Jednou z nich je i projekt Planeta Internetu, pojmenovaný po svém autorovi (pražské internetové kavárně Planeta). Cílem tohoto projektu je zvýšit motivaci škol k tomu, aby se připojily k Internetu a využívaly svého připojení k vlastnímu fungování a pro výuku.

Konkrétní způsoby "přesvědčování" škol o výhodách a přínosech Internetu jsou následující:

  • Vzdělávací semináře - mají za cíl seznámit pedagogy i žáky s tím, co Internet je, co jim může přinést a jak ho mají používat. Ještě v loňském roce se tyto bezplatné semináře konaly výhradně v Praze (přímo v kavárně Planeta), letos je ale bude možné absolvovat i v dalších lokalitách.
  • "Balíčky", neboli zvýhodněné nabídky připojení k Internetu, od INTERNET OnLine. Některé z těchto balíčků jsou doplněny ještě dodávkou SW od dalšího partnera projektu, kterým je společnost Software602. Konkrétně jde o Mail602 Messaging Server.

Kromě vzdělávacích seminářů (a "balíčků") budou součástí projektu i další doprovodné akce. Jednou z nich bude znalostní soutěž pro třídní kolektivy, samozřejmě zaměřená na znalosti žáků v oblasti Internetu. Tato soutěž proběhne ve čtrnáctidenních kolech a jednou z odměn pro vítěze bude i účast na první dětské konferenci o Internetu, s názvem Junior Internet, která proběhne 11. 3. 2000 v rámci akce "Březen - měsíc Internetu".

Co je v balíčcích

Přesnou specifikaci "balíčků", neboli zvýhodněných nabídek připojení pro školy, najdete zde, na stránkách IOL.

První tři balíčky nabízejí komutované připojení k Internetu, a to za rovných 0,- Kč průběžných nákladů měsíčně (samozřejmě jsou tím míněny pouze poplatky providerovi, nikoli telefonní poplatky, ty musí být hrazeny samostatně ve standardní výši). Ve své podstatě tedy jde jen o další z nabídek typu "Internet zdarma", tentokráte specificky určenou pro školy. Jednotlivé balíčky z této první trojice se liší tím, zda je poskytnut i modem a event. i SW (již zmiňovaný Mail602 Messaging Server od SW602). Čtvrtý balíček pak obsahuje připojení k Internetu přes ISDN.

Nejzajímavější je zřejmě pátý ze šesti balíčků, který nabízí bezdrátové připojení k Internetu (skrz připojení k síti Eridan). Jde očividně o standardní nabídku INTERNET OnLine AIR 1, tarifikovanou podle objemu přenesených dat a upravenou pro potřeby škol - objem dat (zahrnutý v základní ceně) je zvýšen z 1 GB na 1,5 GB s tím, že nevyužitý objem z jednoho měsíce lze přenést jako kredit do měsíce následujícího (což je zajímavé hlavně kvůli školním prázdninám). Cena je 4000,- měsíčně. V diskusi k této nabídce zazněla i jedna zajímavá zkušenost z praxe, od ředitele jednoho mimopražského gymnázia - jeho škola při intenzivnějším využívání Internetu "spotřebovala" za měsíc cca 1,3 až 1,4 GB dat.

Posledním balíčkem pak je připojení školy k Internetu pevnou linkou 64 kbps, bez omezení objemu přenesených dat. Jde fakticky o přípojku INTERNET OnLine ACCESS, realizovanou pomocí veřejné datové sítě Nextelu. Podle standardního ceníku IOL přijde tato přípojka (v místním provedení) na 19500,- Kč, v rámci školního "balíčku" je nabízena za 15 000 měsíčně. Dlužno podotknout, že jde o cenu včetně přípojného vedení.