Vyšlo na www.novinky.cz dne 20.12.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai3320.php3

Dohoda o Internetu za pět minut dvanáct

Doslova na poslední chvíli se podařilo uzavřít zbývající části dohody mezi SPT Telecom a internetovými providery. Chybějícím kaménkem do celé mozaiky byla výše provize za generované hovory v rámci tarifu Internet2000.

O tom, jak bude v příštím roce řešeno komutované připojování k Internetu, se jednalo již od července. Jednající strany byly dvě, a to SPT Telecom jako monopolní provozovatel veřejně telefonní sítě (kromě několika malých lokalit) na straně jedné a na straně druhé sdružení NIX.CZ, zastupující nejvýznamnější providery. Uživatelská veřejnost (ani zástupci loňského hnutí IPM) v jednáních přímo zastoupena nebyla - ale dovolím si vyslovit osobní názor, že SPT Telecom si letos dával velmi bedlivý pozor na možné reakce veřejnosti.

První výsledky vzájemného jednání SPT Telecom oznámil na tiskové konferenci, svolané na památného 17. listopadu (viz tehdejší reportážní článek). Tato tiskovka se konala především kvůli novým "běžným" telefonním tarifům pro rok 2000, ale zazněla na ní i informace o stavu jednání ohledně připojování k Internetu. Z celé širší škály dílčích aspektů zde zaznělo to, co již bylo dohodnuto, konkrétně:

 • Nový tarif Internet2000 pro koncové uživatele. Jeho podobu ukazuje následující tabulka:
  časové pásmotarif (délka tarifního impulsu)
  1. pásmo (7:00 -17:00) do 6. minuty: interval 120 sec, dále: interval 180 sec
  2. pásmo (17:00 - 19:00) 2. impuls ve 120. sec, dále: interval 390 sec
  3. pásmo (19:00 - 21:00) 2. impuls ve 290. sec, dále: interval 390 sec
  4. pásmo (21:00 - 7:00, celé víkendy a svátky) 2. impuls ve 290. sec, dále: interval 750 sec
 • Národní a lokální verze tarifu Internet2000 - provideři vlastnící více jak 30 fyzických POPů (vstupních bodů do své sítě) budou moci nabízet připojení za tarif Internet2000 plošně po celé ČR, v rámci "národní verze" (fakticky jde o to, že SPT Telecom "svede" hovory z těch lokalit, kde provider nemá své POPy, do míst, kde je má, a to ve své režii). Provideři s menším počtem POPů budou moci využívat jen "lokální" verzi, v rámci které se jejich zákazníci budou moci připojovat za tarif Internet2000 jen v těch lokalitách (přesněji: UTO), kde příslušný provider má svůj fyzický POP. Tato varianta v zásadě odpovídá dnešnímu stavu.
 • Použití jednotných přístupových čísel: ta budou mít podobu 0971xABCyz, kde x bude rovno 1 pro národní verzi a 2 pro verzi lokální (a ABC bude trojčíslí specifické pro konkrétního providera, yz další dvě číslice podle jeho volby).

Co na zmíněné tiskovce 17. listopadu naopak zaznít nemohlo, je konkrétní dohoda o výši provize, kterou bude SPT Telecom ochoten platit jednotlivým providerům za hovory, které jejich zákazníci generují. Jde vlastně o podíl na výnosech (revenue sharing), které vznikají v důsledku aktivit providerů, ale které inkasuje SPT Telecom jako provozovatel veřejné telefonní sítě.

Jednání o výši a konkrétních podmínkách takovýchto provizí pro jednotlivé providery jistě nebyla jednoduchá a skončila až minulý týden. O jejich výsledcích pak informovali zástupci obou stran (SPT a NIXu) na tiskovce, konané minulý pátek.

Jaká je výše provize?

Plné znění pravidel, podle kterých bude výše provize určována, nebylo zveřejněno (s odkazem na to, že jde o součást obchodních podmínek mezi SPT a providery). Ovšem z jednotlivých výroků a dalších útržků a náznaků, které na tiskovce zazněly, si lze poskládat dosti přesný obraz o celkové podobě dohody (oč jednodušší a přímější by bylo, kdyby příslušná pravidla byla zveřejněna).

Provize, kterou budou provideři dostávat, bude mít dvě složky:

 • První složka bude odvozena od velikosti provozu (v minutách) na nejvytíženějším POPu providera, a pokud jsem správně postřehnul, měla by mít fixní výši: provider dostane 15 % z výnosů na tomto POPu (pro přesnost: všechny výnosy jsou z tarifu Internet2000, běžného hovorného se provize netýká). Jsou zde ale ještě dvě podmínky: příslušný POP musí generovat alespoň půl milionu minut měsíčně (jinak provider nedostane nic), a musí se nalézat v síti SPT (a ne třeba u Dattelů).
 • Druhá složka je závislá na kumulativním provozu (tj. za všechny POPy daného providera dohromady), a její procentuelní výše bude záviset na velikosti příslušného provozu, v intervalech daných tabulkou. Konkrétně byl zmiňován interval od 2 do 5 milionů minut měsíčně, kde by procentuelní výše této druhé složky měla činit 5 procent. Jako další byl zmiňován interval 5 až 10 milionů minut se 7 procenty a jako maximální výše bylo uváděno 12 procent (ale již nebylo řečeno, při jakém objemu provozu).

Z toho, jak jsou obě složky provize nastaveny, si lze snadno odvodit, že faktická výše provize bude velmi silně záviset na "velikosti" providera a objemu provozu, který jeho zákazníci generují, a maximálních 15 procent dosáhnou asi jen ti opravdu největší provideři. Situaci vcelku dobře vystihuje tato věta z tiskové zprávy SPT:

Výše provize se bude pohybovat v závislosti na počtu přípojných bodů (tzv. PoPů) a na objemu provozu mezi 5 až 15 procenty z částky, kterou za připojení na internet zaplatí na telefonních poplatcích koncoví zákazníci.

Přesto ale představitelé SPT na páteční tiskové konferenci ukazovali zajímavé grafy s rozdělením výnosů a provizí a do nich zanesli rovnou oněch maximálních 15 procent provize, což nebylo příliš korektní. Dovolil jsem si tyto grafy zrekonstruovat (na následujících obrázcích), protože jsou zajímavé i z pohledu koncového uživatele - ukazují totiž, jak velké je procentuelní zvýhodnění uživatele v rámci tarifu Internet2000 a jak je toto zvýhodnění závislé na délce hovoru (vztaženo na 1 minutu).

První obrázek ukazuje situaci v době špičky (od 7 do 17 v pracovní dny). Žlutě je znázorněna sleva pro koncového uživatele, počítaná jako rozdíl mezi tím, co by koncového uživatele stála minuta hovoru při běžném tarifu (1,30 Kč za minutu), a tím, kolik ho stojí v tarifu Internet2000. Tato minutová cena je závislá na celkové délce hovoru, proto je v levé části obrázku znázorněna minutová cena v rámci 15minutového hovoru a v pravé části limitní minutová cena při prodlužování hovoru (odpovídající nekonečně dlouhému hovoru, jde vlastně o výpočet minutové ceny, který nebere v úvahu odlišnou tarifikaci na jeho začátku). Červeně je vynesena provize providerům (jednotně oněch 15 procent, v praxi spíše podstatně méně, podle providera). Konečně modře je vybarveno to, co zůstane v kapse SPT Telecomu jako jeho výnos po odečtení provize providerům.

Uživatelé tedy fakticky platí červenou a modrou část sloupců, přičemž žlutá udává, o kolik by platili více, nebýt zvýhodněného tarifu.

Na druhém obrázku je stejné rozložení ceny a výnosů pro dobu největšího zvýhodnění (od 21 do 7 hod. a celé víkendy a svátky). Zde je názorně vidět, jak se sleva pro koncového uživatele, připadající na minutovou cenu, mění s celkovou délkou hovoru.

Jak to bude s přechodem?

Na páteční tiskové konferenci novináři dostali ještě samostatnou tiskovou zprávu týkající se přechodu na nový tarif. V ní se uvádí:

Po přechodnou dobu, než bude zavádění služby INTERNET 2000 dokončeno, budou moci zákazníci připojující se do internetu prostřednictvím telefonní linky používat stávající službu INTERNET 99. Toto období je omezeno na dobu 2 měsíců (tj. do konce února 2000) v souladu s rozhodnutím Ministerstva dopravy a spojů.

Když jsem se zeptal, zda jde o výjimku z platnosti stávajícího tarifu Internet99 (který je sám založen na výjimce ČTÚ o použití speciálních čísel a tato výjimka platí jen do konce roku), byla odpověď taková, že o výjimku nejde. Prý jde o využití určitého přechodného období při zavádění nového tarifu.

Je asi jedno, jak to kdo bude označovat, hlavní je, že přechod ze starého tarifu na nový bude moci být spojitý, tak aby uživatelé Internetu nezůstali odkázáni na běžný telefonní tarif. Na tiskovce také zaznělo, že SPT garantuje zprovoznění nového tarifu do 10 dní od podepsání smlouvy s příslušným providerem (což ale ještě nic neříká o tom, jak velká doba uplyne od podání žádosti providera do podepsání smlouvy). Přítomní zástupci providerů (resp. sdružení NIX) se ale vyjadřovali v tom smyslu, že všechny zúčastněné strany (tedy i ČTÚ, které přiděluje providerům přístupová čísla) postupují velmi vstřícně, takže by snad neměl nastat žádný problém.

Ostatně, aspoň podle mého názoru, si už jak provideři, tak i SPT dobře uvědomili jednu základní pravdu: když nabídnou svým zákazníkům slevu, celkem prodají více služeb, resp. vygenerují větší výnosy. Takže fungování zvýhodněného tarifu je i v jejich bytostném zájmu.

Z pohledu koncového uživatele, který se dnes připojuje na čísla s tarifem Internet99, by praktický scénář přechodu měl být následující: do určitého data (které by mělo nastat před koncem února, viz výše) bude vše při starém - uživatel by měl nadále volat na stávající čísla a jeho hovory by měly být tarifikovány podle tarifu Internet99. V jeden konkrétní den, který mu jeho provider jistě včas oznámí, by tento uživatel měl přejít na používání nového přístupového čísla (typu 0971xABCyz, viz výše), se kterým již bude spojena tarifikace podle tarifu Internet2000.