Vyšlo na www.novinky.cz dne 4.11.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai3045.php3

České fórum pro informační společnost vznikne do konce roku

České fórum pro informační společnost bude poradním orgánem Rady vlády ČR pro informační politiku, bude mít 57 členů se zastoupením různých složek z celé společnosti a bude se zabývat zásadnějšími otázkami kolem informační politiky státu. Přípravy na ustavení fóra v současné době finišují.

O tom, že se chystá ustavení Českého fóra pro informační společnost, jste se mohli dočíst zde na Novinkách v tomto článku z června letošního roku. Již tehdy jsem napsal, že

rozvoj informační společnosti není jen úlohou státní správy, ale týká se i samosprávy, občanů, podnikatelské veřejnosti, informačního průmyslu, akademické a výzkumné zprávy i dalších složek - obecně opravdu celé společnosti...

Toto zřejmě byl hlavní důvod, který vedl Radu vlády pro státní informační politiku neuzavírat se do sebe a neřešit důležité celospolečenské otázky v úzkém kabinetním prostředí, ale velel otevřít se širší veřejnosti (včetně té "netechnické") a dát jí možnost zapojit se do diskusí a šanci ovlivňovat celé dění.

Konkrétním cílem Českého fóra pro informační společnost proto je:

"podpořit dialog různých skupin veřejnosti o všech aspektech vývoje informační společnosti a umožnit veřejnosti i vládě sehrát takovou roli, jaká jim přísluší."

Řečeno jinými slovy: České fórum pro informační společnost by mělo poskytovat vládním orgánům určitý "support" (v tom, že diskutuje různé otázky, navrhuje možné varianty řešení, doporučuje některé z nich atd.) a současně s tím vytváří i zpětnou vazbu, která dává možnost určitým způsobem ovlivnit rozhodování na nejvyšší vládní úrovni těm, kterých se toto rozhodování bezprostředně týká - což jsou všechny složky společnosti, na které důsledky informačních technologií dopadají (a to je vlastně úplně celá společnost).

Postup ustavování Českého fóra

Konkrétní postup ustavení Českého fóra byl vytyčen již v červnu t.r., na čtvrtém zasedání Rady vlády ČR pro státní informační politiku (zápis je k nalezení zde). Podle něj byl vytvořen přípravný výbor, který dostal za úkol připravit vše potřebné, a to včetně přípravy návrhu personálního složení fóra (časový harmonogram je zde).

Přípravný výbor má v současné době následující složení:

 • Ing. Jaroslava Hillová, Csc.,
 • doc. Ing.Karel Květoň, DrSc.,
 • doc. RNDr.Milan Konečný, Csc.,
 • RNDr. Alexander Kratochvíl, CSc.
 • Ing. Zbyšek Bahenský
 • Ing. Tomáš Renčín

Známým je už i klíč pro výběr zástupců do ČFIS, kterých by mělo být celkem 57:

Skupina orientační počet zástupců
Podnikání v oboru IT a komunikací 7
Podnikání obecně (průmysl, malé a střední podniky) 8
Vzdělávací a vědecké instituce 7
Obce, regiony 5
Státní správa 5
Zaměstnanci (odbory) 3
Rodiny (vychovatelé a senioři) 3
Občanské aktivity 3
Kultura 5
Náboženství 3
Menšiny 3
Média 5
celkem 57

Dále je k dispozici Statut Českého fóra pro informační společnost (zde). Co zbývá dořešit, je jednací řád a pak především faktické personální obsazení Fóra.

Jaké bude postavení Fóra?

Jak již bylo naznačeno, České fórum pro informační společnost bude poradním orgánem Rady vlády pro informační společnost. Tato Rada přitom již má jeden odborný orgán, kterým je Odborná pracovní skupina při Radě vlády ČR pro státní informační politiku (složená ze zástupců jednotlivých resortů a dalších relevantních orgánů státní správy, statut zde).

Od Českého fóra se očekává, že si také bude vytvářet své tematicky zaměřené pracovní skupiny, ve kterých budou moci pracovat i odborníci, kteří nebudou členy Fóra. Kromě toho bude mít Fórum svůj Výkonný výbor (o 7 až 12 členech), který bude volit předsedu Fóra. Samotný výkonný výbor přitom bude volen Plenárním zasedáním členů Fóra, které bude jeho nejvyšším orgánem. Administrativní zázemí pro činnost fóra bude zajišťovat ÚSIS.

Prvotní volba členů Českého fóra bude kopírovat volby do Senátu našeho parlamentu: třetina členů bude zvolena na jednoleté funkční období, druhá třetina na dva roky a zbývající třetina na tříleté období. Teprve v dalších volbách budou členové fóra voleni na tříleté období, tím bude dosaženo pravidelné obnovy jedné třetiny členů každý rok. Prvotní volbu členů Fóra přitom provede Rada vlády na základě návrhu Přípravného výboru (který sám bude vycházet z nominací především od sdružení a orgánů, reprezentujících různé složky společnosti). Další volby již bude provádět Plenární zasedání členů jako nejvyšší orgán Fóra.

Pokud jde o komunikaci Českého fóra směrem k veřejnosti, zde se předpokládá, že:

 • Fórum bude provozovat své vlastní WWW stránky (na adrese http://www.info-forum.cz), kde bude publikovat své výsledky, stanoviska, výzvy apod.;
 • Fórum bude pořádat semináře otevřené pro veřejnost;
 • členové Fóra se budou osobně účastnit práce v nevládních organizacích;
 • na práci pracovních skupin Fóra i jeho dalších akcích se budou moci podílet i nečlenové Fóra.

[Obr: ceskeinfoforum.gif (11834 Bytes)]

Pokud jde o vztah k vládě, zde Fórum bude:

 • předkládat výroční zprávu, která bude projednávána vládou i její Radou pro IS;
 • předkládat průběžné zprávy vyžádané vládou či Radou;
 • předkládat vlastní "ad hoc" návrhy a informace pro Radu a vládu (z vlastní iniciativy).

Seminář ke vzniku Českého fóra

Včera se v Praze konal seminář, na kterém byla veřejnost seznámena s aktuálním stavem prací na zřízení fóra. Z faktických informací zde zaznělo například to, že České fórum pro informační společnost je budováno po vzoru Evropského Fóra (Information Society Forum), které bylo ustanoveno Evropskou komisí (EC) v roce 1995 (podrobněji zde).

[Obr: ceskeinfoforum2.gif (35212 Bytes)]
Velmi zajímavou přednášku měl na semináři rektor MU Brno, prof. Zlatuška

Dále byli přítomni seznámeni s tím, že v současné době je připraven návrh personálního složení Českého fóra, který na svém nejbližším zasedání projedná Rada vlády pro státní informační politiku. Toto zasedání by mělo proběhnout zřejmě ještě v listopadu, tak aby se v prosinci mohlo uskutečnit ustavující zasedání Fóra (které zvolí výkonný výbor atd.). Faktické zahájení činnosti Fóra pak lze zřejmě očekávat v lednu roku 2000.

Zajímavou perličkou z celého semináře byl pro mne moment, kdy sekretář přípravného výboru (současně náměstek ÚSIS ČR pan Kratochvíl) odmítl seznámit přítomné s obsahem návrhu personálního složení Českého fóra, který bude předkládán Radě vlády ke schválení s odůvodněním, že jde pouze o návrh. Je to jistě tradiční postup v duchu "co není explicitně prohlášeno za veřejné, je tajné". Od nového roku ale vstupuje v platnost zákon o svobodě informací, který tento princip obrací (zavádí zásadu "co není explicitně prohlášeno za tajné, je veřejné"). Jsem zvědav, kdy a jak se to projeví na konkrétním jednání a myšlení konkrétních lidí, vlastně nás všech.