Vyšlo na www.novinky.cz dne 3.11.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai3036.php3

Český ESIS se představil veřejnosti

Včera byla na tiskové konferenci představena česká část projektu ESIS II (European Survey of Information Society), který má za cíl monitorovat naši cestu k tzv. informační společnosti.

[Obr: logoevropskeunie.gif (3259 Bytes)]
Naše současnost, charakteristická nástupem informačních technologií a jejich pronikáním snad do všech oblastí lidské činností, je stále častěji označována jako etapa "budování informační společnosti". Ačkoli jde o nepříliš vhodnou frázi, její podstatou je neoddiskutovatelný trend. Spočívá v tom, že informační technologie čím dál tím více zasahují do života jednotlivců i celé společnosti a mění dosavadní status quo (často dosti zásadním způsobem). Jde o proces spíše samovolný (ale nikoli živelný), který má své hybné síly, mantinely i různé omezující faktory.

Především v něm ale spolupůsobí mnoho různých faktorů, vlivů a činitelů (státní správa a samospráva, privátní sektor, média, školy i jednotlivci). Tím vzniká celý komplikovaný a nesmírně složitý systém. A je žádoucí, aby spěl určitým konkrétním směrem, který také není zcela snadné definovat (stejně jako není snadné definovat samotný pojem "informační společnost").

[Obr: tiskovkaesis.gif (56846 Bytes)]
Z tiskové konference ESIS II ČR

Takovýto systém není možné direktivně řídit (či přímo "budovat") způsobem, kdy někdo něco naplánuje, rozepíše konkrétní úkoly a pak kontroluje jejich plnění. Takto složitý systém lze pouze usměrňovat, a to odstraňováním překážek, které stojí v cestě jeho rozvoji, a současně budováním určitých mantinelů pro tento rozvoj (zejména tvorbou legislativních podmínek, liberalizací, podporou standardů atd.). To je úkol zejména pro orgány státní správy, které jej ale mohou plnit pouze v případě, že mají dostatečně přesnou představu o tom, jak se celý složitý systém "informační společnosti" (resp. jeho vznikající zárodek) vyvíjí.

No a právě poskytnutí takovéto představy je hlavním cílem projektu ESIS - což se ostatně promítá i do jeho názvu. ESIS je totiž zkratka od "European Survey of Information Society", doslova tedy: "evropský průzkum informační společnosti".

Od ESIS k ESIS II

Ta část projektu ESIS, která se týká ČR, se váže již k jeho druhé fázi. První fáze se nás ještě netýkala, neboť tam šlo o analogické "mapování situace" v zemích západní Evropy. Toto mapování bylo zahájeno v roce 1997 (jeho výsledky jsou veřejně dostupné, a to zde). Celkový úspěch projektu následně vedl k rozhodnutí rozšířit záběr i na zbývající část Evropy a přilehlé země Středomoří. Díky tomu vznikla druhá fáze projektu, která byla fakticky zahájena v březnu letošního roku a měla by trvat do roku 2001.

Základní náplň projektu ESIS II je stejná jako u fáze první: jde především o shromažďování informací o tom, co všechno se děje na poli "budování informační společnosti", ať již jde o aktivity veřejného, nebo privátního sektoru. Konkrétně jde o:

  • sběr dat o projektech na podporu informační společnosti. Informace o těchto projektech poskytují přímo jejich autoři (prostřednictvím vyplňování dotazníků, které jsou k dispozici zde), následně jsou tyto údaje převáděny do jednotného formátu, autorizovány a zařazovány do společné informační databáze;
  • sběr dat o propagačních aktivitách na podporu informační společnosti - zde jde například o různé semináře, konference, kampaně, strategické dokumenty apod., obecně aktivity které nenaplňují definici projektu. Informace o těchto aktivitách shromažďují přímo členové realizačního týmu ESIS;
  • zprávy mapující stav konkrétních sektorů. Tyto zprávy s čtvrtletní, pololetní či roční aktualizací připravují přímo členové realizačního týmu ESIS.

    Jde o tyto zprávy:

Dosud získané údaje o projektech a propagačních aktivitách (i již vypracované zprávy) lze nalézt na této výsledkové stránce.

Kdo řeší český ESIS?

Projekt ESIS je plně financován z prostředků EU a jeho řešení probíhá distribuovaně - v tom smyslu, že v každé jednotlivé zemi (viz zde) sběr dat provádí a požadované zprávy vypracovává subjekt označovaný jako místní "kontraktor", který je vybírán na základě výběrového řízení.

Pro ČR jsou hlavními místními kontraktory Vysoké učení technické (VUT) v Brně a Ústav informatiky FAST. Tito spolupracují s Centrem pro elektronický obchod (CEO). Složení realizačního týmu, který na české části projektu ESIS pracuje, lze nalézt zde.