Vyšlo na www.novinky.cz dne 12.10.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2925.php3

Jaké jsou závazky Českého Mobilu?

Včera byla zveřejněna smlouva mezi MDS ČR a Českým Mobilem. Jaké závazky z ní vyplývají pro třetího mobilního operátora?

Začnu nejprve tím, co mne doslova udeřilo do očí při prvním čtení této smlouvy - to, že nejvíce prostoru je v ní věnováno ošetření toho, aby se Český Mobil po dobu 3 let nestal Nezpůsobilým provozovatelem, a on či jeho vlastníci naopak byli po celou tuto dobu Kvalifikovanými provozovateli. Přeloženo z právnické hantýrky do srozumitelné řeči to znamená, že se nesmí majetkově propojit s nikým, kdo již nějaké mobilní služby v ČR provozuje (pak by byl "Nezpůsobilým provozovatelem"), a že on či jeho vlastník, případně alespoň jeden z vlastníků, musí mít nejméně 12měsíční zkušenost s provozováním nějaké mobilní sítě (což odpovídá "Kvalifikovanému provozovateli"). Za porušení těchto požadavků jsou ve smlouvě uvedeny konkrétní sankce.

V první chvíli jsem si myslel, že tyto požadavky jsou zaměřeny na to, aby nemohlo dojít k žádným významnějším změnám ve vlastnických vztazích českého Mobilu - tak aby jednou získaná licence nemohla být fakticky prodána někomu jinému (či použit "model televize Nova", jak již v médiích také problesklo). Při podrobnějším čtení jsem ale nabyl dojmu, že toto smlouva nezakazuje, a změnu vlastnické struktury dokonce připouští a explicitně ošetřuje některé věci, které s ní souvisí. K tomuto přesvědčení mne vede například odstavec 3.3. který říká:

Dozví-li se Český Mobil, že se stal v období uvedeném v odstavci 3.1. této smlouvy [po dobu tří let, pozn. autora] Nezpůsobilým Provozovatelem, anebo dozví-li se, že ani Český Mobil ani žádný z jeho vlastníků není Kvalifikovaným provozovatelem ani Přidruženým subjektem Kvalifikovaného provozovatele, oznámí tuto skutečnost nejpozději do tří dnů Ministerstvu.

Kdy jindy by se Český Mobil mohl dozvědět, že se on nebo všichni jeho vlastníci stali nezpůsobilými provozovateli, než když dojde ke změně vlastnických vztahů? Nejsem právník, a proto zdůrazňuji, že jde jen o mou čistě laickou interpretaci. Uvítal bych názor někoho z právníků, využít k němu můžete talkback (reakci na tento článek).

Do kdy má ČM začít s provozem?

Závazek Českého Mobilu uvést do provozu třetí mobilní síť specifikuje bod 4.3. smlouvy:

Český Mobil se zavazuje zahájit poskytování mobilních telekomunikačních služeb a provoz telekomunikačních zařízení do 3 měsíců od udělení Pověření při pokrytí přibližně 37 % obyvatelstva, za předpokladu technické dostupnosti propojení s SPT TELECOM, a.s.

Lhůta tří měsíců tedy začíná běžet od "udělení Pověření", které je ve smlouvě definováno jako den, kdy rozhodnutí o udělení Pověření nabude právní moci. Jak bylo v tisku opakovaně zdůrazňováno, případné protesty neúspěšných uchazečů na to nebudou mít vliv, a tak by nabytím právní moci mělo zřejmě být doručení rozhodnutí na adresu Českého Mobilu. Podle bodu 9.1. Smlouvy bylo rozhodnutí Ministerstvem vydáno ještě před podpisem Smlouvy, ale Českému Mobilu bude doručeno až poté, co Ministerstvo obdrží potvrzení banky o tom, že Český Mobil zaplatil částky určené ve smlouvě. Tyto částky jsou dvě: předem avizovaná 1 miliarda korun za samotnou licenci, a dále 9 964 275,- Kč za část nákladů poradenské činnosti poradců Ministerstva, která není pokryta Účastnickými poplatky (tj. oněmi 2 miliony, které každý uchazeč o licenci zaplatil za Soubor informací a další dokumentaci poskytnutou na začátku výběrového řízení).

Český Mobil je podle smlouvy povinen zaplatit obě částky do 10 dnů od podpisu smlouvy. Pokud by tak neučinil včas, platil by penále ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý zmeškaný den. To ale považuji za velmi nepravděpodobné, a lhůta 3 měsíců zřejmě začne běžet nejpozději do oněch 10 dnů od pátečního podpisu smlouvy.

Významnější vliv na faktické zahájení provozu by ale mohla mít klauzule o "předpokladu technické dostupnosti propojení s SPT TELECOM, a.s". To zřejmě souvisí s tím, že SPT Telecom má za povinnost vyhovět žádosti o uzavření propojovací dohody do 6 měsíců - tak to alespoň uvádí podmínky výběrového řízení, zveřejněné na webu ČTÚ (Základní informace pro zájemce). Ty explicitně říkají:

Stávající provozovatelé veřejných telekomunikačních sítí mají na základě svých pověření povinnost sjednat propojení s jinými provozovateli veřejných telekomunikačních sítí na nediskriminujícím základě do 6 měsíců (v případě SPT TELECOM, a.s.), resp. do 3 měsíců (v případě ostatních provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí) od okamžiku, kdy nový provozovatel žádající o propojení předloží stávajícímu provozovateli podrobný technický a ekonomický návrh.

I kdyby tedy měl Český Mobil v šuplíku připraven podrobný technický a ekonomický návrh, což je docela pravděpodobné, bude stále na vůli a vstřícnosti SPT Telecom, zda mu vyhoví dříve, než má za povinnost. Pokud by SPT Telecom vyhověl až za povinných 6 měsíců, mohl by Český Mobil začít s provozem až začátkem dubna příštího roku (a nebylo by to ve sporu s požadavkem Smlouvy).

Zajímavý vliv by mohl sehrát i termín "technická dostupnost propojení" s SPT Telecom. Měli tím autoři smlouvy na mysli skutečně technickou stránku věci tedy faktické propojení sítí obou operátorů, nebo existenci propojovacích dohod? Nechci nad tím spekulovat, nejspíše to bude nějak přesněji definováno jinde.

Jen mne napadá taková zvláštní myšlenka: pokud se Českému Mobilu nepodaří dosáhnout propojení s SPT Telecomem do konce tohoto kalendářního roku, už se mu to nepodaří nikdy - protože SPT Telecom přestane existovat, a místo něj zde od Nového roku bude Český Telecom. Právník asi namítne, že Český Telecom bude nástupnickou organizací SPT Telecom a přejdou na něj všechny závazky původního subjektu. Ale platí to i pro smlouvu mezi Ministerstvem a Českým Mobilem, která sama SPT Telecom k ničemu nezavazuje a pouze využívá jeho jméno k přesnému vymezení důležitého požadavku?

Co by se ale stalo, kdyby Český Mobil nedostál svému závazku a ani za technické dostupnosti propojení s SPT Telecom nezprovoznil včas svou mobilní síť, případně ne s požadovaným 37procentním pokrytím? Bude platit nějaké penále? Odpověď jsem ve zveřejněné části smlouvy nenašel, protože právě sankce za nedodržení závazků Českého Mobilu jsou podle dohody smluvních stran důvěrné. Stejně tak zůstaly důvěrné, a tudíž nezveřejněné, i další závazky v rozvoji a implementaci třetí mobilní sítě (obsažené v části 3 přílohy č. 2 této smlouvy).

Jak dopadlo školství?

Při čtení Smlouvy mne velmi zajímalo, jak konkrétně bude formulován závazek Českého Mobilu poskytnout připojení k Internetu školám a knihovnám zadarmo.

Ve své tiskové zprávě ze 17. srpna 1999 (dostupná je zde) Český Mobil slibuje:

Bezplatné internetové služby pro školy a knihovny:
Český Mobil plánuje financovat veškeré náklady spojené s vybudováním technologické infrastruktury pro přístup k Internetu ve více než 13 000 školách a knihovnách po celé zemi.

Nadpis interpretuji tak, že by mělo jít o připojení k Internetu, za jehož faktické používání by školy a knihovny nic neplatily (právě tak si vykládám pojem "bezplatné internetové služby"). Další text ovšem naznačuje něco jiného: Český mobil slibuje financovat vybudování infrastruktury nutné pro připojení - ale už nic neříká o jejím používání!

Rozhodující je samozřejmě znění závazku ve smlouvě, a to je následující (bod 4.1.):

Český Mobil se zavazuje financovat veškeré náklady spojené s vybudováním technologické infrastruktury pro přístup k Internetu ve více než 13 000 školách a knihovnách v České republice do konce tříletého období od udělení Pověření.

Jde tedy vlastně o opsanou druhou část původního slibu. Tento závazek skutečně interpretuji tak, že se týká pouze pořizovacích nákladů, a ne nákladů provozních! Moc bych si přál, aby mne někdo vyvedl z omylu a týkalo se to právě provozních nákladů. Vždyť problém dnešních škol a knihoven není v tom, že by neunesly jednorázové pořizovací náklady na své připojení k Internetu (například náklady na modem k počítači, který již nejspíše mají). Jejich problémem jsou vysoké provozní náklady, zejména vysoké telefonní poplatky spojené s faktickým používáním Internetu. Právě tyto náklady školám nedovolují využívat Internet ve větší míře při výuce.

Závazek formulovaný ve smlouvě by tedy mohl být naplněn například tak, že školy a knihovny dostanou vhodné mobilní telefony s datovým rozhraním, a operátor pak bude inkasovat poplatky za jejich používání.

V příloze 2 ke smlouvě je závazek směřující ke školám a knihovnám ještě podrobněji definován. Při jeho podrobném čtení jsem nabyl dojmu, že předmětem závazku dokonce není ani to, že školy a knihovny od Českého Mobilu vůbec dostanou své jednorázové připojení zadarmo! Vede mne k tomu následující odstavec, s nadpisem "Potřebné investice":

V rámci své pomoci vládě k dosažení cílů v oboru státní informační politiky vybuduje Český Mobil novou infrastrukturu základnových stanic po celém území České republiky. Tyto stanice budou propojeny s dostačující přenosovou kapacitou tak, aby mohly uspokojit velký počet uživatelů.

Český Mobil plánuje financování veškerých nákladů této technologické infrastruktury, která by poskytla propojení na Internet všem školám a knihovnám České republiky. Na tříleté období jsou náklady na uskutečnění tohoto projektu odhadnuty na 455 milionů Kč.

Rozumím tomu tak, že Český Mobil se zavazuje vybudovat síť základnových stanic a propojit je mezi sebou. Nic se ale neříká o tom, jak se k této infrastruktuře budou připojovat jednotlivé školy a knihovny, a hlavně na čí náklady. Český Mobil by podle výše uvedených citátů měl financovat jen samotnou infrastrukturu základnových stanic, zmíněnou částkou 455 milionů Kč.

Navíc mi není jasné ani to, o jakou infrastrukturu se vlastně bude jednat. Bude to samostatná infrastruktura, sloužící jen školám a knihovnám a nezávislá na té, kterou bude Český Mobil používat pro své zákazníky? To by naznačovala částka, která je řádově menší než očekávané náklady na celou "řádnou síť". Ale jaký by to mělo smysl, budovat ji jako fyzicky oddělenou mobilní síť? A kdo by hradil její provoz? A jak to bude s pokrytím? Nebo to nebude samostatná infrastruktura, ale pouze určitá část "řádné" sítě třetího mobilního operátora? To by asi bylo smysluplnější.

Další zmatek mi do toho vnáší pasáž přílohy č. 2, která uvádí počty škol a knihoven v ČR i jejich procentuelní zastoupení, a pak doslova říká:

Každá výše jmenovaná instituce bude podle potřeb používat jiného typu propojení na Internet a proto bude použito jiné metody, a propojení bude mít jinou kapacitu. Založíme naší nabídku na předpokladu, že každá z těchto institucí bude používat propojení s rychlostí odpovídající počtu uživatelů a častosti užívání.

Nabídka Českého Mobilu musí vzít v úvahu základní skupiny tříděné podle rychlosti propojení:

A. Nízkorychlostní propojení (asynchronní propojení s kapacitou až 33,6 KB/s, a mikrovlnné propojení s omezenou rychlostí)
B. Propojení o standardní rychlosti (synchronní propojení s kapacitou o 64 KB/s)
C. Propojení s vyšší kapacitou

Nevím proč smlouva (resp. její příloha) obsahuje obraty jako "založíme naši nabídku na předpokladu …" či "Nabídka musí vzít v úvahu ….". Znamená to snad, že Český Mobil vybuduje určitou infrastrukturu, a teprve pak udělá školám a knihovnám konkrétní nabídku na její využívání? Pak ale celkové podmínky této nabídky nejsou předem dány, a to už by asi bylo opravdu hodně daleko od původního vyznění slibu "bezplatných internetových služeb pro školy a knihovny".

Nejspíše jde o nějakou formu dohody Českého Mobilu se státem, což naznačuje i tato pasáž přílohy č. 2:

Český Mobil se zavazuje vytvořit ve spolupráci s českou vládou pro českou mládež příležitosti vstoupit do nové informační éry, protože Český Mobil věří, že společnost, která investuje do své mládeže, má velkou budoucnost.

Česká vláda v nedávné době odsouhlasila podrobný tříletý plán týkající se dosažení řady cílů v oboru státní informační politiky, Jedním z těchto cílů je také umožnit - v rámci rozšiřování znalostí informačních technologií - všem školám a knihovnám propojení na Internet všech škol a knihoven na celém území republiky do roku 2001.

Vyznívá mi to tak, že Český Mobil skutečně pouze vytvoří příležitost k tomu, aby naše společnost mohla investovat do své mládeže - tedy vybuduje (na své náklady) určitou infrastrukturu, a pak nabídne školám a knihovnám její použití, zřejmě již placené.