Vyšlo na www.novinky.cz dne 6.9.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2724.php3

GBDe usiluje o rozvoj e-commerce v globálním měřítku

GBDe (Global Business Dialog on e-commerce) je reprezentativní společenství nejvýznamnějších osobností ze světa businessu, které usiluje o odstranění překážek elektronické komerce a o vytvoření co nejlepších podmínek pro rozvoj elektronického obchodování ve skutečně globálním měřítku.

Elektronické obchodování (či: e-commerce, e-komerce apod.) je něčím, co nás zcela jistě nemine. Již dnes se můžeme setkat, a to i u nás, s prvním předvojem tohoto trendu - ale to pravé teprve přijde. Bude to zřejmě již velmi brzy, ale málokdo si zatím uvědomuje, jak hluboké změny to přinese celé lidské společnosti a jak hodně bude záležet na tom, jaké podmínky bude elektronické obchodování pro svůj rozvoj mít. Málokdo asi pochybuje o tom, že hnacím motorem e-commerce bude především soukromý sektor, resp. celá oblast businessu.

Již menší konsensus je ale v tom, kdo by měl "nalajnovat mantinely" pro korektní fungování celé oblasti e-commerce a stanovit základní "pravidla hry" pro všechny zúčastněné strany - mezi které patří nejen podnikatelská sféra, ale i koncoví zákazníci (a také státní sféra jak v roli zákazníků, tak i v roli výběrčích daní či dokonce regulátorů). Má být vše ponecháno na státu, či spíše jednotlivých státech (s jejich notorickou setrvačností v myšlení i konání a roztříštěností patrikulárních zájmů)?

To možná připadalo v úvahu v době, kdy se jednalo o "fyzické" obchodování s hmotným zbožím, které se odehrávalo buď na striktně vymezeném geografickém teritoriu v působnosti místní jurisdikce, nebo definovaným způsobem překračovalo geografické hranice mezi státy (s jejich partikulárními legislativami, často vzájemně nepříliš kompatibilními). Ale jak to dělat v dnešní době Internetu, kdy se jedná o nehmotné transakce, probíhající doslova rychlostí blesku a bez uvažování jakýchkoli geografických hranic či omezení? Navíc takové transakce a aktivity, které jsou často zcela mimo všeho, s čím stávající legislativa kdy počítala, a čemu tudíž vůbec není uzpůsobena?

GBDe, alias Global Business Dialog on e-commerce

[Obr: gbde.gif (3660 Bytes)]
GBDe vzniklo počátkem letošního roku (konkrétně 14. ledna 1999) jako společenství vysoce postavených lidí ze světa velkého světového businessu, kteří dospěli k závěru, že vytváření potřebných podmínek pro rozvoj e-commerce vyžaduje jiné (a to samozřejmě vyšší) tempo (a hlavně jiný než tradiční přístup). K tomu patří i přesvědčení, že není možné ponechat vše na státech a jejich tradičních "pravidlotvorných" mechanismech. Místo toho by nalezení, formulování a posléze i prosazení potřebných "pravidel hry" pro náležitý a skutečně globální rozvoj e-commerce mělo být společným dílem všech zúčastněných, tedy i podnikatelské sféry, státních sfér i nejrůznějších národních a nadnárodních organizací (a to v celosvětovém rozsahu).

Dokládá to ostatně i tento charakteristický výrok řídícího výboru GBDe:

Globalizace, tempo inovací a neustále se zrychlující přechod na elektronické formy obchodování se zbožím a službami znamenají, že nemůžeme řešit problematiku internetového obchodování tradičními přístupy. Vytvoření vhodného legislativního rámce vyžaduje zapojení a spolupráci průmyslu, vlád i mezinárodních organizací. Díky schopnostem, motivaci a postavení našich firem jsme přesvědčeni, že společně dokážeme na plno využít potenciál e-commerce pro vytváření pracovních příležitostí, pro zvýšení prosperity i ku prospěchu zákazníků.

Netradičním přístupem, který byl ze strany představitelů business sféry zvolen, je nabídnutí pomocné ruky a udržování aktivního dialogu o celé problematice se všemi zúčastněnými stranami (proto také název Global Business Dialog on e-commerce). Členy společenstva GBDe jsou formálně jednotlivci - typicky nejvýše postavené osobnosti významných firem, tedy osobnosti na úrovni CEO (Chief Executive Officer) - ale fakticky za nimi stojí reputace a potenciál velkých firem, pro které pracují. Impozantní je již pouhý výčet členů řídícího výboru (steering committee) GBDe, kde působí mj.

 • Louis Gerstner, CEO IBM
 • Michael Eisner, CEO The Walt Disney Company
 • Gerald Levin, CEO Time Warner
 • Steve Case, CEO America On Line
 • Lew Platt, CEO Hewlett Packard
 • a další (výčet viz zde)

Pokud jde o konkrétní formu vedení globálního dialogu, členové GBDe se snaží působit na "political decision makers" (tedy na lidi, kteří v politice přijímají zásadní rozhodnutí), a to po celém světě, a navrhovat jim způsoby, jak se vyvarovat vzniku vzájemně si odporujících legislativních ustanovení i jinak "zflikované legislativy", která rozhodně nemůže sloužit ku prospěchu věci. Velký důraz přitom kladou i na samoregulační mechanismy působící uvnitř business sféry. Tyto mechanismy se snaží vytvářet a prosazovat. Tam, kde takovéto samoregulační mechanismy nemohou samy o sobě stačit, se GBDe snaží spolupracovat s orgány státních správ a mezinárodních organizací na společném řešení, které by pomáhalo dosáhnout potřebné efektivnosti a současně vytvářelo důvěru zákazníků ve fungování celého sektoru e-commerce.

Společenství GBDe již ustavilo devět pracovních skupin, v rámci kterých se snaží rozpracovávat základní teze a formulovat vlastní představu "pravidel hry". Jde konkrétně o tyto pracovní skupiny, resp. tematické oblasti:

 • Autentikace a zabezpečení: vytvoření mezinárodních standardů pro přenosy dat, zajištění neomezeného přístupu k šifrovacím systémům.
 • Důvěra on-line uživatelů: posílení důvěry spotřebitelů v e-komerci skrze osvětu a spotřebitelsky vstřícné technologie.
 • Obsah a reklama: vytvoření jednotného rámce pro on-line reklamy i pro řešení problému nevhodného obsahu.
 • Infrastruktura: otázky deregulace a rozvoje datových sítí, včetně problematiky přístupu k datovým sítím.
 • Ochrana autorských práv a duševního vlastnictví: aplikace zákonů o copyrightu do prostředí Internetu, postihování těch, kteří autorská práva porušují.
 • Jurisdikce: vyjasnění otázek právní jurisdikce a otázek týkajících se aplikovatelsných zákonů v případě mezinárodních právních sporů mezi obchodníky a klienty.
 • Odpovědnost: vytvoření vyváženého systému odpovědností, ktery bude spravedlivý jak vůči zájmům zúčastněných stran, tak bude i respektovat technické možnosti.
 • Ochrana dat: otázky ochrany osobních dat v prostředí digitálních technologií.
 • Cla a daně: problémy kolem zdaňování zisků a zatěžování mezinárodních on-line transakcí daněmi, bezdaňový statut pro virtuální zboží.

Tři z těchto pracovních skupin již publikovaly výsledky své dosavadní práce (viz odkazy).

Mezinárodní konference GBDe bude v Paříži

[Obr: gbde1.gif (4959 Bytes)]
V pondělí 13. září proběhne v Paříží mezinárodní konference, na které chce GBDe veřejně prezentovat své záměry, plány a aktivity. Zde by zřejmě měl být formálně zahájen i globální dialog, o který GBDe usiluje. Účast, kterou již přislíbila celá řada známých a významných osobností, včetně mnoha ministrů a představitelů EU, je skutečně reprezentativní a na patřičné úrovni k navázání skutečně seriózního dialogu. Podrobnosti o konferenci lze nalézt zde - zúčastní se i někdo za Českou republiku? Nebo nám je rozvoj e-commerce i s jeho důsledky lhostejný? Možná ne, když na podporu e-commerce máme i usnesení vlády ze 16.6.1999.