Vyšlo na www.novinky.cz dne 29.7.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2526.php3

Kdo povolil internetovou telefonii?

Včerejší den se významným způsobem zapsal do historie internetové telefonie v ČR. Jsme ale všichni zajedno v tom, co přesně se stalo, kdo hrál jakou roli a o co se snažil?

Dějiny internetové telefonie v České republice nejsou o mnoho delší než jeden rok, ale přesto se již stačily notně zamlžit - alespoň soudě podle mnohých ohlasů v tisku, které dnes jásají nad znovuspuštěním služby Paegas Internet Call a současně se podivují nad chameleonstvím Českého telekomunikačního úřadu, který změnil názor právě v okamžiku, kdy úhlavní konkurent Radiomobilu přišel na trh s obdobnou službou NetCall-55. Obávám se, že dějiny se psaly trochu jinak, a k tomuto přesvědčení mne vedou následující skutečnosti:

 • Radiomobil začal provozovat svou službu Paegas Internet Call (PIC) počátkem července loňského roku, s tvrzením, že nejde o nic nelegálního
 • ČTÚ vydává své první rozhodnutí ve věci PIC koncem října 1998, s verdiktem požadujícím zastavit poskytování této služby (viz zde, oficiální komentář ČTÚ zde)
 • Teprve velmi nedávno vyšlo najevo, jaké byly konkrétní důvody negativního verdiktu ČTÚ z října 1998 (viz zde):
  1. Radiomobil měl ve své licenci klauzuli, že se nesmí přímo propojovat do zahraničí - s tím, že pokud by to chtěl, musel by nejprve požádat o změnu ČTÚ. To ale prý neučinil.
  2. V rámci služby Paegas Internet Call nezačínalo volání do zahraničí požadovanou dvojicí číslic 00
  3. Možnost telefonování po Internetu není explicitně zmíněna v žádném povolovacím dokumentu, hlavně v některém z generálních povolení (a z toho plyne, že na tuto činnost by měla být zapotřebí samostatná a specifická licence)

Pomineme-li první dva důvody negativního verdiktu, které jsou víceméně technickými detaily, lze tehdejší situaci stručně shrnout takto: Radiomobil zřejmě zahájil provozování služby Paegas Internet Call na bázi zjištění svých právníků, že mu nic explicitně nezakazuje tuto službu poskytovat. ČTÚ však zřejmě šel na celou věc z opačné strany: hledal něco, co by provozování této služby Radiomobilu explicitně povolovalo, ale to nenašel. Proto dospěl k závěru, že jde o službu vyžadující explicitní licenci, kterou Radiomobil neměl (resp. jeho tehdejší licence takovouto službu nepokrývala), a tak mu ČTÚ poskytování služby zakázal.

Co následovalo, byl formální protest (v podobě rozkladu) podaný Radiomobilem. Tento protest měl odkladný účinek, a to do února letošního roku, kdy jej zamítnul až ministr Peltrám - a teprve tehdy verdikt ČTÚ z října vstoupil v platnost a Radiomobil musel fakticky přestat s nabízením služby Paegas Internet Call. V této době to tedy byl Radiomobil, kdo využil formální postup (protest, přesněji rozklad), aby oddálil platnost zakazujícího verdiktu ČTÚ.

Důležité bylo, co vlastně první negativní verdikt ČTÚ říkal: že bez explicitního povolení nesmí Radiomobil svou službu provozovat (a jeho stávající licence, resp. pověření, mu to neumožňovala).

Ačkoli není známo kdy, jsem přesvědčen, že Radiomobil o explicitní licenci ČTÚ požádal. Aby mu však ČTÚ mohl takovouto licenci vydat, nebo žádost o její vydání zamítnout, musel nejprve rozhodnout o statutu služby spočívající v provozování internetové telefonie, zejména v tom ohledu, zda je či není ve sporu s exkluzivitou SPT Telecom na dálkové hovory. Pokud by totiž byla, ČTÚ by musel žádost Radiomobilu o explicitní licenci na provozování služby Paegas Internet Call zamítnout. V opačném případě by naopak mohl licenci udělit.

 • Počátkem května t.r. ČTÚ vydává svůj verdikt o tom, zda internetová telefonie jako taková (jako služba) porušuje či neporušuje exkluzivitu SPT Telecom. Verdikt zní: neporušuje. Jakmile by tento verdikt vstoupil v platnost (tj. nabyl právní moci), mohl by ČTÚ na jeho základě vydat explicitní licenci konkrétním žadatelům o provozování této služby (tedy nejen Radiomobilu, ale obecně asi každému, kdo by splnil potřebné podmínky).
 • Verdikt ČTÚ ovšem v květnu ještě nevstoupil v platnost. Dne 18. května, přesně v poslední den, kdy to bylo možné, se proti němu odvolal SPT Telecom. ČTÚ tak nemohl začít vydávat licence - mohl si je připravit do šuplíku, ale nemohl je fakticky vydat a učinit platnými.

[Obr: picteletext.gif (17336 Bytes)]

Protest SPT Telecom se řešil obdobně jako předchozí protest Radiomobilu až na úrovni Ministerstva dopravy a spojů, a konečné slovo měl opět ministr Peltrám. Ten rozhodnul toto úterý, a to zamítnutím odvolání SPT Telecom. Tím teprve dal zelenou ČTÚ, aby mohl fakticky realizovat své rozhodnutí z počátku května - vytáhnout ze šuplíku připravené licence a rozdat je žadatelům. Fakticky to ale nebyly individuální licence, ale generální povolení, čili vlastně jakási hromadná licence. Hned následující den pak mohli oba operátoři, Radiomobil a Eurotel, skutečně začít provozovat službu spočívající v internetové telefonii.

Co si o tom myslím?

Nemám pocit, že ČTÚ v průběhu celé kauzy nějak měnilo svůj názor. Polemizovat by se zřejmě dalo s tím, zda bylo opravdu nutné rozdělit rozhodování na dvě logické části (o potřebnosti licence a o statutu internetové telefonie, který by umožňoval vydání licence), protože právě tímto rozdělení vznikla většina nepochopení celé role ČTÚ a již zmiňované úvahy o tom, že ČTÚ změnil názor.

Pokud bych měl rozdělení celé kauzy na dvě části kritizovat, pak spíše z jiného důvodu: kdyby ČTÚ vše řešil "en block", a dospěl ke stejnému finálnímu verdiktu, k jakému dospěl při "rozdělených" kauzách, nemuselo vůbec dojít k přerušení faktického poskytování služby Paegas Internet Call. Pokud by totiž ČTÚ současně řekl, že Radiomobil potřebuje licenci a nestačí mu jeho stávající, současně dospěl k závěru, že mu může udělit potřebnou novou licenci (jelikož je internetová telefonie legální), a toto jeho rozhodnutí nabylo právní moci, mohl by licenci rovnou udělit. Pokud by se proti tomuto "současnému" verdiktu ČTÚ někdo odvolal (a to zřejmě SPT Telecom), pak by během řešení tohoto odvolání (rozkladu) platil předchozí stav, neboli Radiomobil by stále ještě mohl poskytovat svou službu Paegas Internet Call. Takhle to dopadlo jinak, a Radiomobil měl od února do července nucenou pauzu.

Co mi na celé záležitosti vadí, je postoj SPT Telecom coby majoritního vlastníka Eurotelu. SPT Telecom plně využil svého práva odvolání vůči verdiktu ČTÚ o tom, že internetová telefonie porušuje jeho exkluzivitu. Tím fakticky zbavil Radiomobil možnosti provozovat službu Paegas Internet Call na dobu tří měsíců (od května do července t.r.). Nechci zde polemizovat s názorem, který Telecom oficiálně prezentoval jako důvod svého odvolání (rozkladu) - co mi vadí, je, že v inkriminované době jím majoritně vlastněný podnik, Eurotel, naprosto programově a cíleně připravoval identické řešení (službu EuroTel NetCall-55). Takže vlastně SPT Telecom hlasitě křičel "je to nelegální", a sám to svými 51 procenty v Eurotelu připravoval.

Vysvětlení může být velmi prozaické - ve světě velkých telekomunikací (a tím i velkých peněz) není konzistentnost vlastních slov a činů zřejmě tak důležitá, jako využití všech možností pro přibrždění konkurenta, který získal nějaký náskok. Eurotel pak se službou NetCall-55 fakticky přišel na trh až v okamžiku, kdy už SPT Telecomu nebyl schopen jeho konkurenta dále brzdit.