Vyšlo na www.novinky.cz dne 3.6.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai2234.php3

ECDL - evropský řidičák na počítač

Tak jako je řidičský průkaz dokladem vaší schopnosti řídit motorové vozidlo, průkaz ECDL (European Computer Driving License) by měl být dokladem vaší schopnosti pracovat s počítačem v běžném kancelářském prostředí.

[Obr: ecdllogo.gif (2284 Bytes)]
Projekt jménem ECDL, který byl včera představen naší veřejnosti, je projektem zaměřeným na certifikaci počítačové gramotnosti, chápané jako schopnost konkrétních lidí pracovat s počítačem. Tato lidská schopnost je ale obtížně měřitelná, a tak kladné odpovědi na otázku, zda "umíte pracovat s počítačem?", mohou v praxi nabývat opravdu velmi širokého spektra různých významů. Přesto je ale čím dál tím více situací, kdy je nutné nějak kvantifikovat míru, v jaké lidé dokáži počítače ovládat - zejména všude tam, kde se stanovují nějaké kvalifikační předpoklady a kde je třeba říci "měl by umět pracovat s počítačem alespoň na úrovni...". Ovšem jak tuto úroveň vymezit? A jak zjistit a následně prokazovat, že někdo této hranice skutečně dosáhl?

Možné řešení nabízí právě projekt ECDL, neboli European Computer Driving License, v doslovném překladu "Evropský řidičský průkaz na počítače". Nabízí jen jednu úroveň kvalifikace, tedy stejně jako řidičský průkaz na auta (ten také dostáváte jako "řidič", a ne odstupňovaně jako "sváteční řidič" či třeba "zkušený řidič"). Na rozdíl od "automobilového" řidičského průkazu však průkaz ECDL není diverzifikován pro různé druhy vozidel, kterým by zde odpovídaly různé druhy počítačů - například samostatné počítače PC, pracovní stanice v síti, síťové počítače, nebo různé notebooky, palmtopy, personální asistenty apod. Stejně tak není průkaz ECDL diverzifikován pro různé účely, ke kterým lidé počítače využívají - je zaměřen výhradně na jeden konkrétní způsob využití, který je zřejmě zdaleka nejčastější a který by bylo možné charakterizovat jako "kancelářský": požaduje po uživateli, aby uměl manipulovat se soubory, aby uměl zpracovávat texty, připravit běžnou prezentační (tzv. manažerskou) grafiku, zvládat základní používání počítačové sítě atd. Pro podrobnější představu si zde dovolím konkrétně citovat zaměření sedmi modulů, ze kterých se také skládají zkoušky - k získání celého "řidičáku" musíte úspěšně složit zkoušku z každého z nich:

 1. Základy informačních technologií
  • základy IT - přínos práce na PC a jeho využití v praxi - příklady;
  • informační technologie a společnost - člověk versus počítač;
  • bezpečnost dat, ochrana autorských práv, protipirátské aktivity;
  • hardware, software, operační systémy a druhy aplikací;
  • komunikace, elektronická pošta, organizace pomocí IT.
 2. Používání PC a správa souborů
  • používání počítače a správa souborů;
  • tvorba adresářové struktury a její filozofie;
  • kopírování souborů;
  • nastavení uživatelského prostředí na počítači.
 3. Textový editor
  • filozofie práce s textem v textovém programu;
  • formátování písma, odstavců a dokumentu;
  • vlastní úprava textu a pravidla související;
  • možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk dokumentů.
 4. Tabulkový kalkulátor
  • filozofie práce s tabulkovým programem;
  • formátování buňky a tabulky;
  • práce v tabulce - vkládání vzorců a funkcí;
  • možnosti adresování v tabulce při kopírování;
  • tvorba grafů a databází;
  • možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk tabulek.
 5. Databáze
  • filozofie práce s databází;
  • vytvoření seznamu;
  • definice textových a číselných polí;
  • výběr položek a jejich zpracování;
  • ukládaní dat.
 6. Grafické možnosti PC a způsoby a možnosti elektronické prezentace
  • grafické možnosti kreslicích programů a jejich použití (desktop publishing);
  • vkládání grafických objektů do jiných dokumentů;
  • tvorba elektronické prezentace pomocí počítače;
  • možnosti použití připravených grafických objektů - organizační grafy;
  • možnosti ukládání na jiná než běžná média.
 7. Služby informační sítě
  • filozofie práce v síťovém prostředí - klady a zápory;
  • možnosti práce v síti - sdílení informací, bezpečnost;
  • elektronická pošta - způsob využívání;
  • Internet a intranet - filozofie tohoto fenoménu;
  • vyhledávání informací a jejich zpracování.

Důležitá je také skutečnost, že předmětem testování je skutečně schopnost používat počítač ke konkrétním činnostem, ne znalost ovládání konkrétního produktu. Součástí testů jsou úkoly typu "dosáhněte toho a toho", ne otázky typu "co je třeba zmáčknout v MS XYZ...".

Například test schopnosti práce s textovým editorem by měl probíhat v principu tak, že uživatel dostane určitý vzorový text, a má jej postupně upravit podle konkrétních požadavků obsažených v testu. Zde je malá ukázka těchto požadavků (převzatá z tohoto vzorového testu)

 • Změňte typ písma nadpisu na Arial.
 • Změňte velikost písma v nadpisu na 14 bodů.
 • Vymažte z dokumentu text: "a složit další zálohu na vydané nápoje a občerstvení".
 • Použitím nahrazovací funkce nahraďte slovo sportovců slovem "závodníků".
 • Vlevo do zápatí dokumentu vložte text: "Tento test složil: Identifikace kandidáta".
 • Vpravo do zápatí dokumentu vložte automatické číslování stránek.
 • Změňte řádkování v dokumentu (vyjma záhlaví a zápatí) na 1,5.

Jaká je formální stránka věci

Projekt ECDL je certifikačním programem, není programem výukovým. Nemá bezprostředně za cíl někoho něco naučit, ale má primárně za cíl ověřit něčí znalosti a schopnosti. Striktně vzato tedy jde o soustavu testů, které jejich vlastník (konkrétně ECDL Foundation se sídlem v Irsku) na základě licence poskytuje jednomu subjektu (v každé jednotlivé zemi, kam tento program již pronikl). U nás je to Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI). Tento subjekt bude autorizovat (tzv. akreditovat) školicí střediska, která budou testy provádět, neboli fakticky zkoušet adepty na získání řidičáku. Nikdo jim samozřejmě nebude bránit v tom, aby před samotnými testy vyškolily toho, kdo to potřebuje - projekt ECDL však sám takové školení nepokrývá (pokrývá pouze samotné ověřování znalostí a dovedností). Školicí programy tedy mohou mít individuální podobu, podle konkrétního školicího střediska - jednotné jsou pouze testy, tudíž i požadované znalosti a dovednosti. Na jednotnou a náležitou odbornou úroveň testů a kvalitu zkoušení přitom bude dohlížet právě ČSKI.

[Obr: ecdlx.gif (19191 Bytes)]
Dudley Dolan z ECDL Foundation, a koordinátor projektu Ivan Pilný
V současné době již existuje jedno autorizované testovací středisko, a to společnost Computer Help. Další zřejmě vzniknou časem, ale Computer Help bude mezi nimi mít i nadále výsadní postavení - jelikož ČSKI nemá potřebný aparát pro lokalizaci testů, vedení databáze adeptů a další praktické záležitosti, bude je zajišťovat právě Computer Help, v rámci jakéhosi "sublicenčního vztahu" s ČSKI.

Pro koho a za kolik

Projekt ECDL pochází z Finska, ale k nám se dostal skrze již zmiňovanou ECDL Foundation z Irska. Šíří se ale po většině zemí Evropy. V dohledné době tak nejspíše bude oficiálně posvěcen i Evropskou unií - již dnes je ze strany EU podporován skrze programy Esprit a Leonardo.

V našem okolí již tento projekt zdomácněl v Polsku a Maďarsku, a nyní se tedy dostává i k nám. Přitom například právě v Maďarsku se prosadil již natolik, že zdejší vláda bude od roku 2000 požadovat ECDL od všech svých úředníků.

U nás zatím probíhá pilotní projekt, v rámci kterého zkouškami prochází 100 zaměstnanců MV ČR. Výsledky projektu by zřejmě měly pomoci naší veřejné správě rozhodnout se, zda chce nějak kvantifikovat počítačovou gramotnost a požadovat ji po svých zaměstnancích - a pokud ano, zda právě skrze certifikát ECDL. Nicméně tento "řidičák" rozhodně není určen pouze pro státní správu a samosprávu, stejně dobře jej mohou využívat další subjekty. Od těch, které někoho zaměstnávají, až po ty, které lidi vzdělávají (např. školy) a potřebují nějaký vhodný "etalon" uživatelsky orientované počítačové gramotnosti.

[Obr: ecdl2.gif (47589 Bytes)]

Složení všech sedmi dílčích zkoušek, nutných pro získání "řidičáku", by mělo přijít na 2500,- Kč (to je ale za samotné zkoušky, pokud se budete před zkouškami chtít proškolit, budete si muset připlatit).