Vyšlo na serveru Neviditelný pes, 12. února 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a98/a802p400.php3

Skončil první ročník konference EISF

V kongresovém centru pražského hotelu Hilton-Atrium se ve dnech 10. -11. 2. 1998 uskutečnil první ročník konference EISF, alias Enterprise Internet Strategy Forum

I přes ryze anglický název šlo o původní českou konferenci, kterou pořádala agentura MEDEM s.r.o. Jednalo se o konferenci, zaměřenou ne až tak na Internet jako takový, jako spíše na podnikovou (a podnikatelskou) sféru a její vztah k Internetu - na to, jak se má tato sféra postavit k Internetu, co si od něj může slibovat a čeho by se naopak měla vyvarovat. Ke konkrétním otázkám, které se zde řešily a diskutovaly, patřilo například to, jak má firma začlenit Internet do svých rozvojových plánů, do svých marketingových strategií, a třeba i do strategií výrobních, jaké přínosy může očekávat, s jakými náklady a riziky musí počítat, jak se má postavit k otázce bezpečnosti, nebo třeba jakou má zaujmout strategii ve vztahu svých zaměstnanců k Internetu - má jim všem dát plný přístup k báječnému světu Internetu, nebo jim má dávat jen takový druh přístupu, který bezprostředně odpovídá jejich pracovnímu zařazení a svěřeným úkolům? Současně s tím ale konference ukázala, že problematika Internetu a jeho vztahu k podnikové sféře je nesmírně široká (takže mnoho zajímavých témat nemohlo být pokryto), a že mnohé otázky jsou stále otevřené, nebo na ně neexistuje jednotný názor či jakákoli jednoduchá odpověď.

Ostatně, o náplni konference a obsahu jednotlivých příspěvků si bude každý moci udělat vlastní názor - jak mne ujistil ředitel konference, pan Petr Stránský z agentury Medem, pořadatelé hodlají umístit na WWW server této konference (již dnes dostupný na adrese http://www.eisf.cz) plné znění jednotlivých prezentací (tj. slidů v powerpointu, převedených do HTML podoby).

Pořadatelům konference se navíc podařil velmi šikovný tah. Program sestavili z bloků v délce jedné a půl hodin, přičemž v každém z nich se snažili postavit proti sobě dva názory, resp. postoje, obvykle postoj spíše teoretický, proti názorům a stanoviskům vycházejícím z každodenní praxe - to se sice ne vždy zcela podařilo, ale pokud ano, bylo to velmi podnětné a inspirující. Hlavně ale po dvou půlhodinových vystoupeních vždy následovala půlhodinová diskuse, řízená moderátorem a za účasti dalších dvou panelistů, kteří "rozjížděli" diskusi. Ta se pak většinou náležitě "chytla"a rozproudila, a to vše přispělo k celkově konstruktivní atmosféře celé konference.

Ze zajímavých informací, které na konferenci odezněly, bych se rád zmínil alespoň o oficiální zahajovací řeči, kterou přednesl ministr Karel Kuhnl - již jeho samotná účast na akci tohoto typu byla velmi významným signálem o tom, že naše vládní kruhy začínají přikládat problematice Internetu a IT jistý význam (dříve takovéto signály nepřicházely, a první vlaštovkou, byť nevládní, bylo vystoupení pana Pitharta na loňském Invexu). Pan Kuhnl ve svém vystoupeni informoval mj. o tom, ze jím vedené Ministerstvo průmyslu a obchodu se podílí na řešení jednotlivých problémů spojených s rozvojem moderních informačních technologií obecně a elektronického obchodu konkrétně (přičemž koordinaci aktivit na poli elektronického obchodu za českou stranu, v návaznosti na celoevropské aktivity, zajišťuje Úřad pro státní informační systém). V současné době, jak pan ministr sdělil, probíhá v divizi obchodu MPO připomínkové řízení k využití Vzorového zákona o elektronickém obchodu, který zpracovala Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo, přičemž posuzována je možnost využití tohoto zákona jako podkladu pro samostatný český zákon o elektronickém obchodu. Že by se tedy začínalo blýskat na lepší časy?

O tom, že legislativní podpora Internetu a aktivit souvisejících s Internetem u nás prakticky neexistuje a všem velmi chybí, se na konferenci také hodně mluvilo. Dokonce to bylo i hlavním tématem závěrečného programového bloku, ve kterém se (opět v duchu řízené konfrontace dvou názorů) "střetli" dva známí právníci, pánové Vladimír Smejkal a Tomáš Sokol, zabývající se oblastí informačních technologií. Jejich vystoupení bylo velmi poučné (snad nejen pro mne), již jen v tom že ukázalo jiný pohled na celou problematiku Internetu, než jaký obvykle mají lidé zabývající se samotným Internetem a jeho technologiemi. Osobně jsem si z tohoto vystoupení odnesl přesvědčení, že cesta k tolik potřebné legislativní podpoře internetovým (ale i jiným "on-line") aktivitám bude ještě hodně dlouhá a trnitá. Současně s tím se stále více ukazuje, že problémy které zde existují jsou značně interdisciplinární, a jako takové je bude nutné řešit - je toho asi hodně, co právníci ještě nedokáží náležitě docenit na podstatě a možnostech Internetu a moderních informačních technologiích. Stejně tak je hodně toho, co uživatelé Internetu i nejrůznější odborníci na Internet a IT náležitě nedoceňují z oblasti práva, politiky, etiky, a bohužel někdy i morálky.