Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 43/97, 22. října 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a743k400.php3

První dojmy z letošního Invexu

Výraznou odlišností letošního Invexu od předchozích ročníků byl viditelný zájem tuzemských "vyšších kruhů" o dění na poli informačních technologií - jestliže dřívější ročníky navštěvovaly prakticky jen zahraniční celebrity (mj. Esther Dyson, Bill Gates, Michael Dell a další), letos poprvé jsme se dočkali také významnější účasti českých politiků a osobností veřejně činných.

Nejvýše postavenou osobností jistě byl pan Petr Pithart, předseda Senátu Parlamentu ČR, který na Invexu pronesl projev (jeho plné znění je na adrese http://www.senat.cz/invex.htm), a poté pobesedoval s novináři. Ačkoli se jednalo spíše o vyjádření jeho vlastních postojů a názorů na informační technologie (a nikoli o představení oficiální koncepce, která v naší zemi neexistuje), přesto je poučné ocitovat alespoň hlavní myšlenky z projevu pana Pitharta: pokud jde o vládu a představitele státu, vidí pro ně tři hlavní úkoly:

  • "nepřekážet", neboli nebrzdit vývoj, nevyjadřovat nekvalifikované a unáhlené odsudky, zkrátka nevytvářet dojem, že stát se informačním technologiím brání.
  • podpora školství a vzdělanosti obecně, s přesvědčením že naším největším vkladem do budoucna jsou lidé duchovně vyspělí, tvořiví, znalí světa, nadaní rozhledem a tvůrčím myšlením (a nikoli desetitisíce počítačů a stovky kilometrů optických kabelů).
  • péče o tvorbu přiměřeného právního prostředí, v němž se nová technika a nové způsoby jejího využití budou moci přirozeně rozvíjet. Prostředí bezpečné, přehledné a spravedlivé, prostředí chránící zákazníka a uživatele, avšak současně nebrzdící soukromou iniciativu a podnikavost.

Doprovodné akce na letošním Invexu

Podobně jako v loňském roce, byl i letošní Invex doprovázen řadu odborných akcí - vedle tradiční konference Datasem to byly zejména dva semináře, na kterých se také významně podílely osobnosti a subjekty ze státní správy. Na semináři Perspektivy rozvoje telekomunikací (v první den odborné části Invexu) například vystoupil ředitel Českého telekomunikačního úřadu pan Stádník. Jeho vystoupení bylo rekapitulací již učiněných kroků na cestě k liberalizaci našeho telekomunikačního trhu, a inventurou nejpalčivějších současných problémů. Na rozdíl od svého podobně laděného vystoupení na letošním Comnetu, kdy pan Stádník přeci jen mohl přijít s něčím optimistickým (mj. s oznámením konce duopolu na pronájem přenosových cest, a mezi řádky i jistým náznakem o úvahách na posunutí termínu liberalizace telefonních služeb), tentokráte zakončil své vystoupení polemickou otázkou, vyznívající dosti pesimisticky: "Je nutné, abychom si řekli, zda vůbec naše společnost chce tyto otázky řešit a kdy je chce řešit.". Příznačné bylo, že cca hodinu před jeho vystoupením skončila tisková konference, na které se poprvé veřejně prezentovala iniciativní skupina, usilující o rychlejší liberalizaci a zrovnoprávnění našeho telekomunikačního trhu (pojmenovaná Skupina 98, sdružující mj. firmy Aliatel, Dattel, GTS, Kabel Plus, Kabel Net, KT Jeseník, Rann GlobalNet a Telecom 21). Programové prohlášení této skupiny a další informace o aktivitách najdete na jejích domovských stránkách, na adrese http://www.s98.cz.

Dalším odborným seminářem, který se konal v průběhu letošního Invexu, byl seminář s příznačným názvem "Veletrh myšlenek - Quo vadis, IT v ČR?". Šlo skutečně o velkou všehochuť, do které také přispěly některé subjekty ze státní správy. Například zástupce Úřadu pro státní systém se zde zamýšlel nad možnými definicemi pojmů jako "informační technologie", "státní správa", "státní informační systém" apod., a z jeho vystoupení jsem si osobně odnesl dojem, že práce na Státním informačním systému se nedostaly dále, než k pokusům o definice základních pojmů. Mimochodem, Invex navštívil i předseda Úřadu pro státní informační systém pan Igor Němec, a podle oficiálních tiskových materiálů, distribuovaných novinářům, se měl zúčastnit pouze slavnostního zahájení v pondělí večer. Ve skutečnosti pak absolvoval ještě také pracovní setkání s vybranou skupinou přítomných ředitelů. S nekonkrétním vystoupením zástupce ÚSIS ostře kontrastovalo mnohem věcnější vystoupení ředitele projektu ŠIS (Štábního informačního systému) z ministerstva obrany, který přehledně popsal již existující celkovou koncepci ŠIS a postup jeho budování.

Co radí Esther Dyson?

Výraznou zahraniční osobností, která již opakovaně navštívila český Invex, byla i paní Esther Dysonová - známá především jako poradkyně amerického viceprezidenta Al Gora. Na letošním Invexu se zúčastnila hned několika akcí, od tiskových konferencí až po doprovodné semináře, a její názory jistě také stojí za ocitování. Například na tiskové konferenci firmy IBM, věnované kromě jiného i malému a střednímu podnikání, vyslovila názor že díky moderním informačním a komunikačním technologiím obecně (a Internetu konkrétně) mohou i malé a velmi malé firmy dosahovat stejné "economy of scale", jako skutečně velké firmy. Největší přínos Internetu pak spatřuje v tom, že odbourává hendikepy malých firem (čímž měla na mysli skutečnost, že v prostředí Internetu lze podnikat i s minimálními investicemi, materiálovými náklady atd).

Ve svém dalším vystoupení, při zahájení již citovaného semináře Perspektivy rozvoje telekomunikací, paní Esther Dyson popisovala způsob vzniku nedávno zveřejněné oficiální koncepce vlády USA v oblasti elektronického obchodu, a mimo jiné zde zdůrazňovala, že jde o značně "meziministerský" projekt, na kterém se podílelo 18 subjektů státní správy! Zřejmě právě tato mezirezortnost nám chybí nejvíce, a možná právě proto pokusy o státní informační systém dopadly tak, jak dopadly.

Na závěr svého vystoupení pak Esther Dysonová zformulovala čtyři okruhy, jejichž vyřešení vidí jako nejaktuálnější:

  • vybudování vhodného právního rámce, který by umožňoval platné uzavírání smluv, dohod a provádění obdobných úkonů elektronickou cestou,
  • vyřešení technických aspektů zabezpečení, tak aby otázka bezpečnosti byla pokryta nejen právně, ale i technicky
  • vybudovat silný a efektivní systém vzdělávání
  • vytvořit prostor a právní rámec pro volnou soutěž na poli telekomunikací.

Taiwan bude montovat u nás!

S velmi příznivou zprávou přicestoval na letošní Invex až z dalekého Taiwanu pan Ming Jen Chien, majitel společnosti First International Computer (která své výrobky distribuuje pod ochrannou známkou "LEO"). Příznivá zpráva je ta, že jeho firma se po pěti letech úspěšné spolupráce s naší firmou AAC a.s. rozhodla investovat až 3 miliardy korun (90 až 100 milionů USD) do České republiky. Jedná se konkrétně o vybudování závodu na výrobu počítačů s kapacitou 50 000 měsíčně (které budou z 95% exportovány z České republiky). Jak pan Chien uvedl na svém vystoupení na semináři "Veletrh myšlenek", Českou republiku si vybrali kvůli její strategické poloze, politické stabilitě, prosperující ekonomice a lidským zdrojům - v ČR je prý velmi vysoká úroveň technického vzdělání.

Kéž by takovýchto příkladů bylo více.

První Invex pod policejním dohledem!

Letošní Invex byl určitě prvním, na kterém měla svou samostatnou expozici Policie ČR (spolu s ministerstvem vnitra ČR). Návštěvníky hojně vyhledávaný stánek byl i s celou svou expozicí zaměřen na boj proti softwarovému pirátství. Doprovodnými akcemi pak byla tiskové konference (pořádaná spolu s BSA), odborné přednášky o kriminalitě v prostředí Internetu a softwarovém pirátství, a nakonec panelová diskuse o problematice autorského práva. Jde jistě o velmi důležitý a potřebný počin, v situaci kdy právě Policie a BSA uvádí, že relativní četnost nelegálního softwaru v naší zemi dosahuje až 80 procent - byť názory odborníků na přesnost tohoto čísla, které je spíše jen velmi hrubým odhadem, se poněkud různí.