Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 44/96,
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a644k800.php3

Na obzoru je TEN-34 CZ

V USA budují ambiciózní projekt vBNS, který propojuje velká akademická střediska. V Evropě mu vyrůstá konkurent - projekt TEN 34, za kterým stojí Evropská unie. Zapojena je do něj i naše republika, a jeho českou část (projekt TEN-34 CZ) nedávno schválilo ministerstvo školství.

Současný Internet má bohatou akademickou historii - například v USA byla páteřní síť Internetu (NSFNET) dlouhou dobu financována z peněz pocházejících z akademické sféry. Když pak celý Internet důsledně převzala komerční sféra, začalo se s budování zcela nové a velmi rychlé sítě, určené výhradně pro akademickou sféru (ale samozřejmě propojené i s Internetem). V USA je to síť vBNS (very high speed Backbone Network Service), financovaná právě národní grantovou agenturou NSF (National Science Foundation). K obdobnému vývoji přitom dochází i v Evropě: zde se již v roce 1994 zrodila myšlenka projektu TEN-34 (od: Trans European Network, pracující se spoji o rychlosti 34 Mbps). Jde o projekt Evropské unie, který má za cíl vybudovat celoevropskou páteřní síť, samozřejmě propojenou s Internetem, ale sloužící výhradně akademické sféře a oblasti vědy a výzkumu, a nikoli sféře komerční.

Koordinací celého projektu byla na základě svého vítězství v tendru EU pověřena britská společnost Dante (provozující již celoevropskou páteřní síť EUROPAnet). Ta posléze ustavila konsorcium subjektů, které by se na budování projektu podílely na národní úrovni. Za ČR se členem tohoto konsorcia stal v lednu 1996 provozovatel naší národní akademické sítě CESNET.

Pro celý projekt TEN-34 byl přitom zvolen model financování, počítající primárně s domácími finančními zdroji - a teprve s následnou možností zpětného uhrazení některých nákladů (agenturou PHARE). Proto potřebné prostředky na naši část projektu TEN-34 musely přijít také z tuzemských zdrojů, konkrétně od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tomu se podařilo zajistit potřebných 556 milionů korun na celé tříleté období, které by mělo uskutečnění projektu zabrat. MŠMT pak ještě vypsalo konkurz na realizátora české části projektu TEN-34 (přesněji projektu TEN-34 CZ), ze kterého vyšla vítězně organizace CESNET, již dříve se v tomto projektu angažující.

Celý projekt TEN-34 CZ přitom bude mít dvě části. Náplní té první bude samotné vybudování zcela nové komunikační infrastruktury, pracující s přenosovou rychlostí 34 Mbps a propojující všechna naše akademická střediska, zatímco v rámci druhé části budou realizovány nejrůznější pilotní aplikace - k dnešnímu dni MŠMT z cca 30 předložených návrhů schválilo realizaci 16 projektů, zabývajících se převážně problematikou distribuovaných výpočtů, videokonferencí a možností „spolupráce na dálku".

Pokud jde o realizaci první části, tu již CESNET začal připravovat. Byla vypsána výběrová řízení na dodávku aktivních síťových prvků (především směrovačů), a také na zřízení dostatečně rychlých přenosových okruhů. Pokud jde o tuzemské okruhy 34 Mbps, zde s nabídkou přišly pouze České Radiokomunikace, zatímco na vybudování stejně rychlých okruhů do zahraničí si netroufnul ani náš SPT Telecom. Takže do zahraničí bude česká část sítě TEN-34 připojena zpočátku jen „pomalejším" spojem o rychlosti 2 * 2 Mbps, a báječných 34 Mbps bude dostupných jen v tuzemsku, mezi našimi akademickými středisky. Podle přijatého harmonogramu by do konce roku měla být rychlostí 34 Mbps propojena Praha s Brnem, do konce února 1997 by měla být připojena další akademická střediska (Plzeň, České Budějovice, Liberec, Hradec králové, Olomouc, a Ostrava), a ostatní by měla následovat do konce roku 1997.

Důležité přitom je, že novou síť TEN-34 budou moci využívat pouze vysoké školy v ČR, Akademie věd, pracoviště podílející se na řešení projektů TEN-34 CZ, rozpočtové a příspěvkové organizace zabývající se výzkumem nebo vývojem, knihovny a fakultní nemocnice, zatímco s možností komerčního využití se nepočítá. Po technické stránce bude nová síť TEN-34 CZ zcela oddělena od stávající infrastruktury CESNET-u (a bude tvořit samostatný autonomní systém).