Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/97, v říjnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a710s200/a710s210.php3

Jak co nejlépe "pushovat"?

Úspěch služeb typu information push bude zcela jistě záviset i na tom, jaký bude jejich ekonomický model - jak dobře se podaří najít pro ně vhodné způsoby financování, které by tyto služby učinily atraktivní jak pro poskytovatele, tak i pro uživatele. Právě zde se ale nachází jeden nepříjemný rozpor: pro uživatele jsou služby information push tím zajímavější, čím více jsou individuální, neboli čím více se dokáží přizpůsobit individuálním potřebám konkrétních uživatelů. Do budoucna tedy bude výrazně růst tlak na individualizaci služeb. Na druhé straně pro poskytovatele obsahu a provozovatele kanálu, kteří by chtěli financovat své služby z reklamy, bude zajímavý spíše opačný trend - zadavatelé reklamy dnes dají hlavně na masovost, neboli na to, kolik lidí jejich reklama osloví. Třeba ale časem změní názor, a budou ochotni platit více i za takovou reklamu, která sice oslovuje jen relativně malý okruh potenciálních zákazníků, zato je ale výrazně lépe "zacílená", neboli zaměřená na skutečné zájmy a potřeby zákazníků. Díky povaze služeb typu information push takovéto "zacílení" bude možné.

Významnou roli bude jistě sehrávat i technika vlastního přenosu informací, v rámci služeb information push. V dnešní době téměř absolutně převládají techniky typu 1:1, neboli takové které přenáší data od zdroje k jednomu jedinému příjemci - ať již jde o přenos ve formě zpráv elektronické pošty či řízené "stahování" WWW stránek, tvořících obsah kanálů. Výraznější masovost pak může mít značně zahlcující účinky na přenosové sítě, a do budoucna by se právě tento aspekt mohl stát limitujícím faktorem pro rozvoj služeb typu information push.

Naštěstí jsou dnes již na obzoru mnohem účinnější přenosové technologie typu 1:n, neboli technologie schopné přenášet jedna a ta samá data současně k více uživatelům, za cenu která může být i zcela nezávislá na počtu skutečných příjemců. Příkladem mohou být distribuce dat prováděné přes satelity, přenos dat prostřednictvím rozvodů kabelové televize, obecně pak všechny přenosové techniky charakteru všesměrového vysílání (broadcasting-u). Obrovská ekonomická výhodnost, umožňující pravidelně dopravovat velké objevy dat k velmi mnoha uživatelům, a to prakticky zadarmo, je samozřejmě velmi zajímavá, a umožňuje nacházet i takové modely financování služeb information push, které jsou pro uživatele zcela zdarma. Na druhé straně ale tato ekonomická výhodnost působí velmi silně proti snahám o individualizaci služeb information push, protože jakákoli diverzifikace okamžitě nabourává efektivnost přenosů na principu všesměrového vysílání. Do budoucna se možná ukáže, že je dokonce výhodnější dopravovat k uživateli velmi laciným a efektivním způsobem velké objemy nijak neupravených a nevytříděných informací, a ty předzpracovávat (filtrovat, třídit apod.) automatickými metodami až přímo u uživatele. Takovýto zdánlivý návrat k distribučnímu způsobu práce s informacemi si ale ponechme až do budoucna, třeba jako nástupnický model po modelu information push.