Vyšlo v měsíčníku Business World č. 2/2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a012b200/a012s205.php3

Virtuální privátní sítě ve službách firmy

Datové sítě, fungující po technické stránce stejně jako celý Internet (tedy na bázi protokolů TCP/IP) dnes mohou mít jak veřejný charakter - stejně jako samotný celosvětový Internet - tak i charakter privátní. Mohou to být sítě patřící a sloužící jen určitému konkrétnímu subjektu, například konkrétní firmě k propojení jejích poboček a lokálních počítačových sítí umístěných v těchto pobočkách. Důvodem, kvůli kterému se takovéto privátní sítě zřizují, je nejčastěji potřeba propojit mezi sebou lokální sítě na jednotlivých pobočkách firmy a umožnit jejich součinnost. Nicméně, vzhledem k tomu co již bylo naznačeno v předchozím odstavci, je možné takovouto propojovací síť využít i k přenosu hlasu. Vzniká tím možnost telefonování v rámci firmy, mezi jejími jednotlivými pobočkami, a to vlastně zcela zadarmo - přesněji za nulové dodatečné náklady k tomu, co stojí provozování příslušné privátní sítě, propojující jednotlivé pobočky.

Jakým způsobem ale souvisí s těmito privátními sítěmi Internet? Odpověď je následující: privátní síť může být privátní z pohledu svých vlastností a svého používání, ale již nemusí být privátní z hlediska své realizace. Může být vytvořena jako určitá "fikce" (iluze, opatření) v rámci jiné sítě, která je společná pro více subjektů - přičemž podstata "fikce" spočívá v tom, že vytvořená síť se chová stejně, jako kdyby byla skutečně privátní. Ve skutečnosti ale privátní není, a její privátní charakter je pouze předstírán. Proto se hovoří o tzv. virtuální privátní síti (též: síti VPN, z anglického Virtual Private Network). V praxi mohou být virtuální privátní sítě vytvářeny nad sdílenými sítěmi které nejsou zcela veřejné - patří například jednomu konkrétnímu providerovi, který jejich prostřednictvím vytváří virtuální privátní sítě několika svým zákazníkům současně. Nebo mohou být takovéto virtuální privátní sítě vytvářeny i v rámci zcela veřejného Internetu.

Použití virtuálních privátních sítí samozřejmě není omezeno jen na propojení poboček či jiných částí v rámci jedné a téže firmy. Celá škála dalších možností zahrnuje například propojení výrobce se všemi jeho dodavateli apod.

ASP služby

Výrazným novým prvkem, který úzce souvisí Internetem, intranety, podnikáním i celkovým vývojem v oblasti informačních a telekomunikačních technologií, jsou tzv. ASP služby. Jejich podstatou je následující myšlenka: když někdo potřebuje používat k nějakému účelu určitou službu, například službu umožňující vést evidenci zákazníků nebo evidenci skladového hospodářství, nebo personalistiku, mzdovou agendu apod., proč by si k tomu měl jednorázově pořizovat veškeré vybavení, od vhodných serverů až po samotné programy a správce sítí, kteří je budou udržovat? Proč to raději neudělat tak, že takovéto provozování bude zajišťovat ve své režii někdo jiný, kdo to dobře umí a je na to specializován, zatímco uživatel příslušné služby bude skutečně jen jejím uživatelem (nikoli současně provozovatelem) a bude za toto své používání platit úměrně míře v jaké vše používá?

Pokud vám vše připomíná princip outsourcingu, máte pravdu - i zde jde o plný outsourcing určitých aktivit. Podstatný rozdíl je ale v tom, že tradiční outsourcing musí brát v úvahu určité geografické a fyzické aspekty, a outsourcující subjekt tak musí vykonávat svou činnost v místě, kde se nachází jeho zákazník. Například úklidová firma musí docházet do kanceláří svého zákazníka a tam zajišťovat úklid na místě. U některých činností, jako například právě u úklidu, to těžko někdy půjde změnit. Jinde ale připadá v úvahu, aby subjekt zajišťující outsourcing vyvíjel své aktivity "u sebe", a jeho zákazníci vyžívali příslušných služeb "na dálku", ať již prostřednictvím Internetu nebo prostřednictvím nějaké privátní datové sítě. V případě nejrůznějších počítačových aplikací takovéto řešení je dnes již možné - a podstatou "ASP služeb" je právě takovéto "poskytování aplikačních služeb (ASP, Aplication Service Provision)", realizované na dálku.

Jako ilustrativní příklad si představme menší firmu, které se nevyplatí pořídit si nákladný program na personalistiku (který využije jen čas od času). Místi toho si zajistí možnost používání takovéto aplikace, již nainstalované, "zabydlené", odzkoušené atd., kterou může začít používat ihned, přičemž za toto používání platí podle toho, jak "často" ji skutečně využije (například podle času, podle počtu uživatelů, nebo podle počtu provedených transakcí apod.). Výhodou je nejen možnost okamžitého "rozjezdu", bez nutnosti investic, pořizovacích nákladů, instalace atd., ale také jistota efektu (lze si vyzkoušet dopředu), a v neposlední míře úměrnost a dobrá predikovatelnost nákladů.