pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

odbočka: co je „vlastnoruční podpis“? • definice „podpisu“ – praxe pro vlastnoruční podpis nalezla určitá obecná výkladová pravidla: • technicky nevadí  tzv. klikyhák – nečitelný podpis, zjednodušený podpis » musí sám o sobě zachovat objektivní určitelnost podepsané osoby • proto podpisem není např. jméno a příjmení psané strojem nebo svyužitím textového editoru, triviální parafa, tři křížky, sluníčko nebo jiné znamení = pokud objektivně neumožňuje autentizaci jednající osoby x mechanické prostředky tam, kde je to obvyklé!! – znamení ruky pro negramotné (obrázek, +++, 1234, jiné??) » od 1.1.2014 v § 563 a 39 NOZ • 2 identifikovaní svědci musí být schopni dosvědčit a podepsat (vlastnoručním podpisem) • umístnění obvykle na konci textu (proto „pod-pis“) – připouští se podpis i na jiném místě, odkaz na nepodepsaný text » připouští se bianco podpis + písemná dohoda o doplnění obsahu • výjimka – úředně ověřený podpis = presumpce pravosti podpisu: • „státní“ dozor - doložka má povahu veřejné listiny • pro běžný podpis ale obdobné důsledky podle § 565 NOZ