Vyšlo v měsíčníku IT-NET, v lednu/únoru 2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b00/b0001004.php3

Poskytování aplikačních služeb (část 3.)

Úskalí

Celá myšlenka poskytování aplikačních služeb má samozřejmě i svá úskalí. Jedním z nich je určitě obava zákazníka z toho, že se stane závislým na externím poskytovateli aplikačních služeb, kterému vlastně "předá do rukou" část svých životně důležitých aktivit, včetně životně důležitých a často i důvěrných dat. Zde samozřejmě jde o míru důvěry zákazníka v poskytovatele, která může být smluvně podchycena smlouvami o kvalitě poskytovaných služeb (na úrovni smluv SLA, Service Level Agreements, obvyklých u telekomunikačních firem), a dalšími smluvními závazky (například ve vztahu důvěrnosti dat, ke kterým bude mít externí poskytovatel přístup). I tak ale je možné, že pro některé subjekty budou rizika tohoto typu nepřijatelná, a tím bude neakceptovatelný i celkový princip poskytování aplikačních služeb externími subjekty. Na druhou stranu pro takovéto subjekty, nejspíše velké firmy, může být zajímavou alternativou převzít technické řešení a vytvořit si vlastního (interního) poskytovatele aplikačních služeb v rámci své organizace.

Dalším úskalím poskytování aplikačních služeb bezesporu jsou telekomunikační služby, nezbytné pro dálkový přístup uživatelům k používaným aplikacím. Zde je vhodné si uvědomit a zdůraznit, že mezi místem, kde se nachází zákazník a místem, kde je fakticky provozována příslušná aplikace, musí existovat vhodné spojení. To může být realizováno buď jako privátní, například jako dedikované propojení vhodným přenosovým okruhem, nebo může jít o "veřejné" propojení, realizované například Internetem. V obou případech je samozřejmě důležitá celková rychlost takovéhoto propojení, ale ta dnes již nemusí být až tak ožehavým problémem - jednak díky nabízeným kapacitám, ale také díky relativně malým nárokům technického řešení dálkového přístupu. Například řešení na bázi systému WinFrame firmy Citrix, které používá komunikační protokol ICA, lze vystačit i s přenosovou kapacitou 9,6 kpbs na jednoho uživatele, a přesto je možné takto používat aplikace pracující v běžném grafickém režimu (například typické kancelářské aplikace typu editorů, spreadsheetů z balíku MS Office apod.).

Mnohem závažnějším problémem než celková rychlost dostupného spojení je spíše jeho spolehlivost, a pak také kvalita, chápaná jako schopnost doručovat přenášená data pravidelně a rychle. Obecně zřejmě platí, že tato kvalita, stejně jako rychlost, je snáze zajistitelná u privátních způsobů propojení, a naopak nejvíce problematická v případě použití veřejného Internetu.

Velmi důležitá je samozřejmě i cena za použití přenosových služeb telekomunikačních sítí. Zde velmi záleží na celkové cenové úrovni, a právě v našich zeměpisných šířkách bude asi cena telekomunikačních služeb hlavním důvodem, proč si na veřejné poskytování aplikačních služeb (využívajících přístup zákazníka k aplikaci přes veřejný Internet) asi budeme muset ještě nějakou dobu počkat.

Jak velký je trh poskytování aplikačních služeb?

Poskytování aplikačních služeb je záležitostí několika posledních měsíců, a je proto velmi těžké předvídat, jak velký bude trh s těmito službami. V obecné rovině panuje všeobecné přesvědčení o tom, že jde o velmi perspektivní záležitost, ale exaktnější prognózy jsou velmi vzácné, a mohou být zatížené poměrně velkou chybou. Například podle odhadů Gartner Group by do konce letošního roku měl celý trh s poskytováním aplikačních služeb dosáhnout obratu 2,7 miliardy USD, ale tato hodnota by měla do konce roku 2003 vzrůst na desetinásobek 22.7 miliard USD. Podle jiného zdroje (Forrester Research) by tento trh měl v roce 2001 dosáhnout objemu 6,4 miliardy USD.

Vznikají již i první specializované katalogy ASP

O významu, který je celému trendu k poskytování aplikačních služeb připisován, jistě svědčí i to, že vznikají celosvětové summity poskytovatelů (ASP, Application Service Providers, viz obrázek), stejně tak jako asociace, resp. konsorcia těchto poskytovatelů (viz obrázek)