Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 49/91 v roce 1991
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a91/a149c200.php3

Praha plná sítí

Tento článek vyšel v počítačových novinách Computerworld č. 49/91. Při jeho čtení mějte prosím na paměti, že byl psán koncem roku 1991, kdy globální počítačové sítě u nás teprve začínaly. Od té doby se mnohé změnilo, a tak tento dokument chápejte spíše jako historické svědectví.

Jiří Peterka


V týdnu od 18.11. do 22.11.1991 se v Praze uskutečnilo hned několik významných akcí v oblasti počítačových sítí. Jejich vyvrcholením bylo zasedání rady ředitelů EARN, které se poprvé konalo v našem hlavním městě.

EARN (European Academic and Research Network) je evropská větev počítačové sítě Bitnet, která svým uživatelům nabízí kromě jiného spojení prostřednictvím elektronické pošty do 97 zemí světa. Československo začalo usilovat o napojení do této sítě již počátkem roku 1990. Jako členská země sdružení EARN jsme byli přijati v květnu 1990. Již v říjnu 1990 pak byl uveden do provozu první uzel sítě EARN v Československu, a to na počítači IBM 4341 v ČVUT-OVC v Praze-Dejvicích. S různými časovými odstupy pak následovaly další uzly - dnes jich je 9 - a samozřejmě rostl také počet uživatelů sítě EARN, kterých je nyní přibližně 2000 v celé ČSFR.

Pokud jde o objem provozu v síti EARN, předstihli jsme již oba své sousedy z bývalé tzv. východní Evropy (jmenovitě Polsko a Maďarsko), kteří získali přístup do sítě EARN dříve než my. Snad i to byl důvod, proč jsme byli poctěni možností uspořádat každoroční zasedání tzv. Rady ředitelů EARN (EARN Board of Directors) v Praze.

EARN jako evropská větev sítě Bitnet má vlastní řídicí orgán, kterým je právě zmíněná rada ředitelů. Každý účastnický stát do této rady deleguje jednoho svého zástupce - naším je ing. Jan Gruntorád z ČVUT-OVC. Rada ředitelů rozhoduje o zásadních a koncepčních věcech - např. o přijímání nových členských zemí a o způsobu financování mezinárodní části sítě EARN (která je samozřejmě nevýdělečnou organizací). Z tohoto pohledu je příznačné, že se v Praze jednalo i o pronikání sítě EARN "dále na východ" - mohlo zde být konstatováno, že v minulých dnech byl uveden do provozu první uzel sítě EARN v Moskvě a ve stadiu provozních testů se nachází i spojení do Sofie přes rakouský Linz.

Rada ředitelů se na svých zasedáních zabývá také koncepčními otázkami technického charakteru. Zde se jako nejaktuálnější ukázala potřeba vyřešit návaznost sítě EARN na připravované celoevropské multiprotokolové páteřní sítě, konkrétně návaznost na projekt EBONE '92 (viz Computerworld č. 48). Další otázkou, která byla na pražském zasedání rady ředitelů diskutována, je poskytování tzv. interaktivních služeb (např. remote login, ftp apod.), jaké nabízí např. síť Internet a které jsou dnes velmi populární.

Síť EARN, resp. Bitnet tyto služby dosud neposkytovala, neboť byla stavěna na komunikační infrastruktuře s nižší přenosovou kapacitou, než jaká by pro interaktivní služby byla zapotřebí. Díky tomu pak mohly být provozní náklady síťe EARN velmi nízké. S přechodem na rychlou celoevropskou komunikační infrastrukturu (viz projekt EBONE) však zřejmě dojde i na poskytování interaktivních služeb.

Projekty FESNET a "Dreiländereck"

Vlastnímu zasedání rady ředitelů předcházelo setkání československých uživatelů sítě EARN, které se konalo 20.11.1991 také v Praze. Z úst prezidenta EARN, pana Frode Griesena i dalších řečníků se zde mohli naši uživatelé dozvědět zajímavosti o historii, současnosti a budoucích záměrech sítě EARN. Byl zde také poprvé veřejně představen projekt FESNET a tzv."Dreiländereck Projekt" (Projekt trojzemí).

Projekt FESNET (Federal Educational and Scientific Network) má za cíl vybudovat potřebnou komunikační infrastrukturu pro počítačové sítě, které slouží akademickým a vědeckovýzkumným pracovištím v celé ČSFR. V první fázi projekt usiluje o vytvoření multiprotokolové páteřní sítě Praha-Brno-Bratislava, s následným napojením dalších větších měst a s návazností na obdobně zaměřený slovenský projekt SANET (Slovak Academic Network).

Projekt s pracovním názvem "Dreiländereck" vznikl na technické univerzitě v Žitavě, a předpokládá vzájemné propojení přilehlých území "trojzemí" Německa, ČSFR a Polska, a to prostřednictvím napojení na německou síť DFN (Deutsches Forschungsnetz). V první fázi má být dosaženo vzájemného propojení Žitavy, Liberce a Vratislavy. Na rok 1992 je pak plánováno prodloužit napojení na DFN až do Prahy (v Polsku do Gliwic).

Internet i v ČSFR?

Na setkání uživatelů EARN byl v diskusi vznesen dotaz také na dostupnost sítě Internet v ČSFR. Pokud jde o vlastní technické připojení, to již dnes existuje. Každá organizace, která chce síť Internet používat, k tomu musí získat od jejích provozovatelů oprávnění, tzv. "connected status", a to jak pro evropskou, tak i pro zámořskou část sítě.

Potřebnou formální procedurou však zatím prošlo jen pražské ČVUT-OVC VŠ. Podle vyjádření svého ředitele se toto pracoviště rádo podělí o získané zkušenosti a poradí dalším zájemcům, jak postupovat na cestě k této kýžené metě.