pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

stávající judikatura NS • k NOZ: – 20 Cdo 1741/2017:  Písemný projev musí být zároveň podepsán, tj. je platný až po podpisu jednající osoby (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. ledna 2009, sp. zn. 30 Cdo 1230/2007, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. dubna 2014, sp. zn. 23 Cdo 1593/2012, jejichž závěry, byť se týkají formy právního úkonu podle ustanovení § 40 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 31. prosince 2013, lze aplikovat i na formu právního jednání podle ustanovení § 562 odst. 1 o. z.).   Aby byla zachována písemná forma omluvy uveřejněné na webových stránkách, bylo      by nutné ji doplnit o elektronický podpis. Takovou povinnost  však exekuční titul      povinnému neukládá, a nestanoví tím proto ani požadavek písemné formy omluvy. – 26 Cdo 1230/2019: shodně – námitky proti výpovědi z nájmu bytu        Námitky jsou právním jednáním, pro které je zákonem vyžadována písemná forma    (§ 2314 o. z.), proto není důvodu posuzovat požadavky na zachování písemné formy u    námitek odlišným způsobem, než jak je tomu u jiných právních jednání.        Vznesla-li žalobkyně námitky e-mailem, který nebyl opatřen elektronickým      podpisem, je závěr odvolacího soudu, že nedodržela písemnou formu, v souladu s      judikaturou NS...        POZOR: konkrétně neuvedeno, co tam bylo či nebylo (prostý EP x nic ?) NS ale zřejmě vyžaduje (odkazem na předchozí judikaturu) vyšší úroveň el. podpisu !!