Vyšlo na Lupě, 22.04.2015
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b15/b0422001.php3

Kauza okleštění: už i T-Mobile chce smluvní pokuty v plné výši

T-Mobile sice ponechal své Všeobecné podmínky beze změny, ale v dalších smluvních dokumentech mění některá jejich ustanovení – právě ta, která upravují výši smluvních pokut.

V pondělí jsem zde na Lupě psal o tom, jak naši mobilní operátoři implementovali novelu zákona č. 127/2005 Sb. (o elektronických komunikacích) z konce loňského roku. Přesněji: popisoval jsem, jak jejich implementaci zhodnotil Český telekomunikační úřad ve své nejnovější monitorovací zprávě. Toto hodnocení se ale týkalo jen dvou operátorů (O2 a Vodafone), kteří v důsledku novely změnili své Všeobecné podmínky.

Třetí mobilní operátor s vlastní sítí ale touto cestou nešel: jeho aktuální Všeobecné podmínky jsou v platnosti od 26.1.2014, a dosud nebyly změněny.

 
Účinnost aktuálně platných všeobecných podmínek
 

Pochází tedy ještě z doby před novelou, která upravila jak výši smluvních pokut, tak i další aspekty vztahů mezi poskytovateli a jejich zákazníky (účastníky). Proto se v těchto Všeobecných podmínkách hovoří ještě o úhradách, resp. pokutách ještě ve výši jedné pětiny – a to pro všechny zákazníky (účastníky) stejně, bez rozlišení na spotřebitele a ty, kteří spotřebiteli nejsou.

 
Aktuální Všeobecné podmínky hovoří ještě o jedné pětině
 

pondělním článku jsem také zmínil informaci, se kterou přišel počátkem března server Mobilmania – podle kterého T-Mobile fakticky mění své smluvní podmínky skrze dodatky, ve kterých mají být relevantní ustanovení Všeobecných podmínek nahrazována jinými ustanovení. S tím, že tyto dodatky mají být neveřejné a nejsou proto dostupné na webu:

Jak vypadají nové smlouvy?

Není to ale tak úplně pravda, protože „něco“ na webu přeci jen je. Navíc právě tam, kde by to mělo být, v sekci s dokumenty ke stažení. Jde konkrétně o dokumenty vydané v rozmezí od 6. do 8.3.2015,

 
Seznam aktualizovaných dokumentů
 

Jedná se přitom o nové (účastnické) smlouvy pro různé druhy zákazníků, od nejmenších IČ-ařů přes SME (Small and Medium Enterprise) až LE (Large Enterprise) zákazníky, ale nikoli pro spotřebitele.  A také o „prolongační“ (prodlužovací) dodatky a převody smluv. Zřejmě tedy jde o dokumenty, využívané v situaci, kdy dochází k uzavření zcela nové smlouvy, nebo k prodloužení či převodu smlouvy stávající.

A co že je obsahem těchto dokumentů? Najdeme zde například varování („motivované“ novým občanským zákoníkem), které upozorňuje, že některá ustanovení mohou být překvapivá:

 
Varování před
 

Další konkrétní ustanovení pak skutečně ruší platnost těch bodů platných Všeobecných podmínek, které se týkají zastropování výše smluvních pokut:

 
Nové smluvní dokumenty ruší platnost některých ustanovení Všeobecných podmínek
 

Místo nich pak nastupují nová ustanovení, která již hovoří o „plné výši“ smluvních pokut. Tedy nikoli ve výši jedné pětiny, ale v plné výši měsíčních paušálů (zbývajících do konce úvazku).

 
Nové smluvní dokumenty nahrazují původní ustanovení Všeobecných podmínek novými ustanoveními
 

Podstatný je ale ještě jeden aspekt: co je vlastně ona „plná výše“? Jde o plnou výši toho, co zákazník až dosud platil? Nebo jde o ceníkovou cenu? V tom  může být významný rozdíl: čím větší zákazník, tím může mít větší slevu oproti ceníkům, určeným pro „obyčejné“ zákazníky. Takže ve výsledku platí třeba jen polovinu, nebo ještě podstatně méně – oproti ceně z ceníku. Jenže smluvní pokuta je odvozena od této ceníkové ceny, a nikoli od ceny po slevě, kterou (velký) zákazník skutečně platil.

 
Nové smluvní dokumenty odvozují výši smluvní pokuty nikoli od skutečně placené ceny (tj. po slevě), ale z ceny v ceníku (tj. před slevou)
 

Doplatek do trojnásobku?

Není to ale jediné „překvapení“, které na firemní zákazníky může čekat. Zákazník se Smlouvou významného zákazníka se může týkat i dohoda na minimálním měsíční částce, zkratkou MMČ. Zavazuje zákazníka, aby každý měsíc utratil nejméně tuto částku:

Zákazník je povinen užívat poskytované služby takovým způsobem, aby ve Sledovaném období (ve smyslu Podmínek Smlouvy významného zákazníka) neklesla celková částka vyúčtovaná Operátorem ve Vyúčtování služeb za každé jednotlivé zúčtovací období pod úroveň MMČ.

Očekávanou sankcí by asi byl „doplatek do MMČ“: pokud by zákazník odebral méně služeb, musel by doplatit rozdíl do sjednané částky MMČ. Tak je tomu u většiny operátorů u obdobného institutu. A stejně je tomu u T-Mobile i v případě minimálního měsíčního plnění, které se zřejmě týká spíše „menších“ zákazníků, než těch největších. Nicméně u minimální měsíční částky (MMČ) je tomu jinak: pokud ji zákazník nedodrží, doplatí rozdíl, a navrch ještě dvakrát celou MMČ!!

Alespoň tak rozumím tomu, co říkají „Obchodní podmínky minimální měsíční částky“, a to již  delší dobu (tj. nezávisle na loňské novele): že zákazník, který poruší výše citovanou povinnost dodržet MMČ,

je povinen Operátorovi zaplatit smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi trojnásobkem MMČ a celkovou částkou vyúčtovanou ve Sledovaném období sníženou o nezapočitatelné položky.

Nikoli tedy „to, co zbývá do MMČ“, ale „to, co zbývá do trojnásobku MMČ“!

 
Doplatek je do trojnásobku MMČ !!
 

Že nejde o nějaký překlep či chybu, dokládá i to, že obsahově stejné ustanovení je obsaženo i v Podmínkách Smlouvy významného zákazníka. A to jak v těch aktuálních, tak i těch starších (např. z 5.12.2012):

Poruší-li Zákazník povinnost využívat Služby takovým způsobem, aby ve Sledovaném období neklesla celková částka vyúčtovaná TMCZ ve Vyúčtování služeb za každé jednotlivé zúčtovací období v rámci Sledovaného období pod úroveň MMČ, k němuž se Zákazník v SVZ zavázal, je povinen společnosti TMCZ zaplatit smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi trojnásobkem MMČ a celkovou částkou vyúčtovanou ve Sledovaném období sníženou o nezapočitatelné položky definované v Podmínkách MMČ. Tuto smluvní pokutu je Zákazník povinen zaplatit za každé Sledované období, kdy k porušení závazku Zákazníka došlo.

Zajímavé přitom je, že podobný institut (minimální měsíční plnění), určený zřejmě přeci jen "menším" zákazníkům, ustanovení o trojnásobku neobsahuje. Zde je sankcí skutečně jen doplatek do (jednonásobku) sjednaného minimálního měsíčního plnění.