Vyšlo na serveru Digiweb.cz, 19.9.2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b0919001.php3

ČTÚ bloguje!

No, není to klasický blog. Ale Český telekomunikační úřad také není typický blogger. Přesto nás chce pravidelně seznamovat se svým pohledem na stav trhu elektronických komunikací. Jen aby mu to vydrželo.

Není to až tak dávno, kdy Český telekomunikační úřad připomínal černou skříňku. Z jedné strany měl nějaké vstupy, a z druhé strany z něj zase něco vypadávalo - tu nějaké zamítnutí stížnosti spotřebitele, či souhlas s dalším zvýšením regulovaných cen pro koncové uživatele, nebo verdikt ve vzájemném sporu dvou operátorů apod. Ale o tom, co a jak probíhá uvnitř této černé skříňky, věděla asi jen úzká skupinka zasvěcených insiderů, většinou pracujících přímo v této instituici.

Bylo to možné i díky tomu, že podle "starých pravidel hry" (dřívějšího zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích) nemusel regulátor hrát vůči veřejnosti s otevřenými kartami. Neměl povinnost zdůvodňovat a vysvětlovat svá rozhodnutí, ani je konzultovat se zainteresovanou veřejností. A tak to nedělal.

S novým zákonem č. 127/2005 S. "o elektronických komunikacích" ale přišla zásadní změna. Regulátor je nyní povinen svá rozhodnutí nejen zdůvodňovat, ale ještě před jejich přijetím je dokonce musí konzultovat s nejširší veřejností. V zákoně, i skrze další normy a pravidla, má poměrně přesně předepsáno, jak konkrétně musí s kým spolupracovat, včetně spotřebitelů (jejichž zájmy má nyní chránit), i včetně Evropské unie a jejich orgánů, i jak má postupovat a jaké konkrétní informace má vydávat. Samotné rozhodování regulátora to určitě komplikuje a zpomaluje, ale na druhé straně to činí celý rozhodovací proces podstatně čitelnější a predikovatelnější, i férovější.

Monitorovací zpráva

Nyní ale ČTÚ přichází se zajímavou novinkou: s prvním vydáním své "Monitorovací zprávy", kterou hodlá vydávat pravidelně každý měsíc. Sám k tomu říká:

ČTÚ vydáním této monitorovací zprávy zahajuje novou praxi v komunikaci s účastníky trhu elektronických komunikací, v rámci které bude rekapitulovat zásadní skutečnosti, ke kterým došlo v oblasti elektronických komunikací v příslušném období, a to jak v rámci České republiky, tak i v zahraničí.

První zpráva, vydaná k datu 14.9.2006, je hodnocením za měsíc srpen. Je poměrně "hutná", neboť má 16 stránek v MS Wordu (což zastánci otevřených formátů asi moc neocení), a drží se osnovy, která by měla být společná i pro všechny další monitorovací zprávy:

1. vývoj trhu elektronických komunikací,
2. regulační opatření,
3. spory podle § 127 zákona o elektronických komunikacích,
4. univerzální služba,
5. kontrolní činnost ČTÚ,
6. ostatní regulační a kontrolní orgány (ÚOHS, RRTV, ÚOOÚ, ČOI,...),
7. profesní asociace,
8. spotřebitelské otázky,
9. změny v oblasti legislativy s dopadem do elektronických komunikací,
10. Evropská unie,
11. ITU a ostatní mezinárodní organizace v elektronických komunikacích,
12. nové technologie a služby,
13. digitalizace RTV,
14. správa rádiového spektra,
15. poštovní služby.

Jak už tato osnova naznačuje, půjde hlavně o určité "skládání účtů" z toho, co vlastně ČTÚ řeší a dělá. Třeba o výčet sporů, které v daném měsíci zahájil (v srpnu 2006 jich bylo celkem 5). Nebo o prováděných kontrolách a výši uložených pokut. Či o jednáních s dalšími stranami, od zástupců spotřebitelů, přes asociace, až po orgány EU a nadnárodní odborné konference.

Soudě podle toho, co se objevilo v první monitorovací zprávě za srpen, jde o informace veřejné, které by měly být dostupné i jinak - ale asi různě roztroušené po úředních deskách, rozeseté do všech zákoutí regulátorova webu, či alespoň dostupné přímo od regulátora na explicitní vyžádání. Ale, a to je podstatné, tyto informace jsou nyní připraveny na jednom místě a snadno dostupné, a není nutné je všelijak "vyšťourávat".

Navíc je k těmto spíše faktografickým informacím připojena i určitá "přidaná hodnota", v podobě vlastního hodnocení vývoje trhu elektronických komunikací (hlavně v první kapitole), z pohledu samotného regulátora. Nechybí ani krátké manažerské shrnutí v úvodu celé zprávy, pro ty kteří nemají čas či důvod číst zprávu podrobně.

Zajímavosti z prvního vydání

Samotný obsah první monitorovací zprávy, za měsíc srpen, by vydal (s komentářem a zasazením do širších souvislostí) na několik samostatných článků. Proto jen několik málo ukázek toho, co mne na zprávě zaujalo nejvíce.

Jde například o zmínku toho, co jsem jinde nezaznamenal (nejspíše vlastní nepozorností):

S účinnosti od 1. srpna 2006 společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., přestala nabízet cenové tarify typu Telefon Expres pro bytové telefonní přípojky se zřízenou službou širokopásmového přístupu k Internetu. Jedná se o cenové tarify Telefon Expres Mini, Telefon Expres Standard, Telefon Expres Start, Telefon Expres Volno, Telefon Expres Volno Plus a Telefon Expres Nonstop.

Nebo o informace o dalším vývoji v kauze dial-upu (podrobněji o podstatě např. zde):

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "ÚOHS") uzavřel šetření zahájené v červenci t.r. z podnětu společností TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o. a Czech On Line, a.s. podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na podezření zneužívání postavení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ve věci navýšení cen pro koncové uživatele u služby dial-up. Podle stanoviska ÚOHS nelze zejména s ohledem na vysokou migraci zákazníků z dial-up na širokopásmový internet nahlížet na dial-up jako na samostatný relevantní trh, a proto bylo z pohledu ÚOHS z důvodu neexistence dominantního postavení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na obecně vymezeném trhu širokopásmového internetu šetření uzavřeno.

Zajímavá je také informace o tom, jak se vyvíjí kauza náhrady škod za podvodná přesměrování skrze dialery (podrobněji viz zde):

V návaznosti na uveřejnění závěrečného stanoviska Veřejného ochránce práv ze dne 12. července 2006 ve věci vyúčtování ceny za linky se zvláštním tarifem ze strany Sdružení obrany spotřebitelů obdržel ČTÚ v měsíci srpnu okolo 170 žádostí účastníků služeb elektronických komunikací s uplatněním nároků na přezkoumání jejich případu, popřípadě přezkoumání rozhodnutí ČTÚ, včetně požadavků na náhradu škody, týkajících se vyúčtování ceny za poskytnuté služby elektronických komunikací zahrnujících ceny za linky se zvláštním tarifem.

Na základě zatímních šetření daných žádostí lze konstatovat, že většinu, cca 120 z dosud podaných žádostí, představují případy, kdy účastník zaplatil cenu za službu elektronických komunikacích pouze na základě jejího vyúčtování, popř. na základě stanoviska účtujícího podnikatele, kterým byla zamítnuta účastníkova reklamace takového vyúčtování. Vzhledem k tomu, že tito účastníci se ve věci řešení své situace neobrátili na ČTÚ, není zde dána jakákoli jeho odpovědnost za případnou škodu podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Celkové hodnocení

Nová "Monitorovací zpráva" představuje titul, který na naší domácí scéně opravdu hodně chyběl. Pro všechny, kteří se zajímají o dění v sektoru elektronických komunikací, by měla být povinnou četbou. Doufejme, že v souladu se zveřejněným záměrem skutečně půjde o pravidelné periodikum (měsíčník), a ne o projekt, který pouze odstartuje, aby mu záhy došel dech. Držím palce, aby i kvalita a úroveň zpracování vydržela i do dalších dílů.

A na závěr to nejpodstatnější: samotná zpráva by měla vycházet na webu ČTÚ, zde.