Vyšlo na Lupě, 24.2.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0224001.php3

Další paušál na dial-upu

Po GTS a Českém Telecomu přichází s intervalovým paušálem mimo špičku také Czech On Line. Podobně jako u Telecomu jde zatím jen o zkušební provoz, a také další podmínky včetně ceny mají blíže spíše k podmínkám ČTc, než k podobě intervalového paušálu od GTS. Cena je 590 Kč bez DPH, max. délka souvislého připojení 180 minut.

Když počátkem února spustila společnost GTS intervalový paušál, a záhy se k ní (byť jen formou zkušebního provozu) přidal také Český Telecom, vypadalo to že ostatní alternativní operátoři do takto postavené služby nepůjdou. Kritický je zejména fakt, že z pohledu alternativních operátorů jde sice o službu skýtající zajímavé nové možnosti, ale současně přinášející i velká rizika - zejména kvůli minutovému zpoplatnění na rozhraní. Zdálo se tedy, že do toho "pustí" jen největší firmy, schopné unést zvýšené riziko, a současně hledající zcela nový a dosud nepokrytý segment zákazníků. To byl příklad společnosti GTS, která zatím neměla příliš mnoho rezidenčních zákazníků, a tímto si k nim otevřela cestu.

Nyní se ale ke stejnému kroku odhodlala další společnost, Czech On Line, která je v poněkud odlišné situaci oproti GTS, alespoň pokud jde o rezidenční zákazníky - ty již "má", skrze své služby VOLNÝ. Dokonce jí patří jedno z čelných míst, co do počtu zákazníků i počtu minut, provolaných v rámci dosavadního modelu "Internetu zdarma". Její motivace k zavedení intervalového paušálu, byť postaveného na minutách na rozhraní, je proto nutné hledat spíše ve snaze nepřijít o stávající zákazníky, případně získat nějaké nové, a motivovat je k větší "konzumaci". Riziko, které přitom musí podstupovat (kvůli minutovému zpoplatnění na rozhraní) však je stejné jako u GTS - a právě to se nejspíše projevilo v tom, že podmínky intervalového paušálu jsou u Czech OnLine jiné, než u GTS (z pohledu koncového zákazníka méně příznivé).

Hlavní rysy intervalového paušálu, se kterým nyní Czech On Line přichází, lze shrnout následovně:

 • Jméno služby: VOLNÝ Čas - Mimo špičku
 • Jde o zkušební provoz, termínovaný do 31.5.2004
 • Paušál je intervalový, v době mimo špičku, která je definována stejně jako u ostatních operátorů (19 až 07 v pracovní dny, celé víkendy a svátky)
 • Volá se přes volbu operátora, na číslo 1020 971 273 911
 • Cena je 590 Kč bez daně (resp. 720 Kč včetně 22 % DPH)
 • Maximální délka souvislého připojení je 180 minut
 • Uživatel je automaticky odpojen při nečinnosti v délce 10 minut.

Pro srovnání s ostatními nabídkami:

 • GTS nabízí srovnatelný paušál za 491 Kč bez DPH (599 včetně DPH), a odpojuje uživatele až po 240 minutách souvislého připojení
 • Telecom nabízí srovnatelný paušál za stejnou cenu (599 Kč bez daně, resp. 731 Kč včetně 22 % DPH), odpojuje již při 150 minutách souvislého připojení.
Jaká je fair Use Policy?
Blíže podmínkám Telecomu než GTS jsou i další podmínky, které si Czech On Line stanovil v dodatku č. 1 ke své "Smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb . . .".

Zatímco Telecom si ve svých smluvních podmínkách pouze "vyhrazuje právo dále regulovat" takového uživatele, který překračuje určité "průměrné chování":

Český Telecom si vyhrazuje právo dále regulovat internetový provoz u uživatelů, jejichž chování výrazně převyšuje průměrné využívání ostatními uživateli

Czech On Line již rovnou hovoří o tom, že takovému uživateli poskytovanou službu pozastaví do konce kalendářního měsíce:

V případě, že celková měsíční doba připojení Účastníka služby "VOLNÝ Čas - Mimo špičku k internetu prostřednictvím služby VOLNÝ Čas - Mimo špičku přesáhne několikanásobně dobu připojení, která je obvyklá pro účastníky služby dial-up přístupu k síti internet prostřednictvím telekomunikační služby VOLNÝ, je Poskytovatel oprávněn takovému Účastníkovi až do konce kalendářního měsíce, ve kterém k překročení došlo, pozastavit poskytování Služby včetně služby VOLNÝ Čas - Mimo špičku, a to bez nároku na snížení sjednané paušální měsíční odměny.

Pokud si právě uvedený citát přečtete opravdu pozorně, možná vás také jako mne zarazí, že chování uživatelů intervalového paušálu (služby "VOLNÝ Čas - Mimo špičku") není poměřováno vzájemně mezi sebou, v tom smyslu že jeden uživatel paušálu by neměl několikanásobně překračovat dobu využitou jinými uživateli paušálu. Pokud celé kostrbaté formulaci rozumím správně, je chování uživatelů paušálu poměřováno s chováním uživatelů, kteří jsou zpoplatňováni po minutách (nesmí několikanásobně přesáhnout "dobu připojení, která je obvyklá pro účastníky služby dial-up přístupu k síti internet prostřednictvím telekomunikační služby VOLNÝ"). Je toto skutečně záměrem poskytovatele, nebo jde o chybu ve formulaci podmínek?

Co je zakázáno?
Prakticky stejně jako Telecom se Czech On Line staví i k používání technických prostředků pro udržování dial-up spojení - pro oba je to důvod k tomu, aby zákazníka mohli odmítnout:

Český Telecom si vyhrazuje právo vyloučit ze zkušebního provozu uživatele, u kterých se může důvodně domnívat, že splňují alespoň jednu z následujících podmínek:
 • Uživatel používá software, který se po přerušení spojení automaticky ihned pokusí navázat spojení nové
 • Uživatel používá software, který generuje "umělý" datový provoz, tak aby nenastala podmínka ... (jde o desetiminutovou nečinnost)
a
Připojení k síti internet je Poskytovatel oprávněn kromě případů sjednaných ve Smlouvě přerušit v případě nepřetržité 10-minutové nečinnosti Účastníka, maximální délka jednoho souvislého připojení Účastníka k síti internet je 180 minut, po této době bude spojení rovněž přerušeno. Účastník nesmí používat software, který by umožnil obcházení těchto podmínek, jinak je Poskytovatel oprávněn poskytování služby VOLNÝ Čas - Mimo špičku pozastavit a od Dodatku službě VOLNÝ Čas - Mimo špičku odstoupit.

Když už jsme u celkových podmínek, za jakých probíhá zkušební provoz u Českého Telecomu: když ten posunul začátek a konec svého intervalového paušálu o hodinu, tak aby se "srovnal" s podmínkami pro ostatní operátory, musel kvůli tomu upravit také své vlastní smluvní podmínky. No a když už je měnil, tak se ještě více a důkladněji "pojistil" proti příliš intenzivnímu využívání nabízené služby ze strany zákazníků. Teď nejen že může "zakročit" proti jednotlivým uživatelům, ale může dokonce celý zkušební provoz předčasně ukončit. V nové verzi jeho "Podmínek zkušebního provozu ..." totiž přibyla následující pasáž:

ČESKÝ TELECOM má právo předčasně ukončit zkušební provoz z technických důvodů, například v případě přetěžování sítě provozem generovaným účastníky zkušebního provozu. Všichni uživatelé budou s předčasným ukončením zkušebního provozu seznámeni formou emailové zprávy ....
Další smluvní podmínky
Vraťme se ale k Czech On Line a jeho dodatku č. 1 ke smluvním podmínkách, se kterým uživatel musí projevit souhlas při objednávání služby. Tento dodatek se zdá být šitý poněkud horkou jehlou - již jen proto, že mu občas chybí nějaké to slůvko, a že hovoří o volání na číslo +420 971 273 911 (tedy bez volby operátory), zatímco ostatní materiály uvádí, že se volá skrze volbu operátora na číslo 1020 971 273 911.

Podstatné však jsou také další smluvní podmínky, které v rámci dodatku upravují používání služby. Například ukončení zkušebního provozu je ošetřeno tak, že pokud Czech On Line neoznámí zákazníkovi konec, smluvní vztah trvá dále:

Dodatek o službě VOLNÝ Čas - Mimo špičku je uzavírán na dobu neurčitou, nejdéle však do 31. května 2004. V případě, že Poskytovatel neoznámí do skončení této lhůty Účastníkovi, že nehodlá prodloužit poskytování služby VOLNÝ Čas - Mimo špičku, trvá účinnost tohoto Dodatku i po tomto datu.

Na druhou stranu výpovědní lhůta je (pro obě strany) dostatečně krátká:

Obě smluvní strany jsou oprávněny vypovědět tento Dodatek o službě VOLNÝ Čas - Mimo špičku nejméně 14 dní před koncem kalendářního měsíce, v takovém případě skončí výpovědní doba v poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

Takže uživatel, který z jakéhokoli důvodu nechce v používání (a placení) služby pokračovat, může poměrně rychle odejít. Stejně tak ale může být velmi rychle "odejit", tím že mu poskytovatel odmítne službu dále poskytovat (což by zřejmě mohlo hrozit při použití "softwaru, umožňujícího obcházení podmínek", viz výše, nebo v případě kdy zákazník neplatí za poskytované služby atd.).

Od kdy?
Pokud jde o začátek poskytování služby, ta by podle vyjádření Czech On Line měla být dostupná od 1.3.2004. Pozor ale na jednu věc, z informací na portálu VOLNÝ totiž vyplývá, že pokud si vzpomenete a přihlásíte se uprostřed měsíce, musíte s využíváním služby počkat až na začátek následujícího kalendářního měsíce:

Účastník zkušebního provozu se jej může účastnit vždy od 1. dne následujícího kalendářního měsíce.

Takže pokud chcete stihnout vše již od 1. března, musíte se přihlásit ještě do konce února.