Vyšlo na www.novinky.cz dne 23.11.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1228.php3

Internet vs. Telecom: A vítězem se stává....

Nemohu si pomoci, ale čím déle přemýšlím o výsledcích pátečního jednání mezi hnutím IPM a Telecomem, tím více se utvrzuji v závěru, že Telecom dosáhnul maxima možného, zatímco Internet získal méně.

Začnu nejprve otázkou tarifů. Zde Telecom navrhuje zavedení nového tarifu, speciálně šitého na míru potřebám komutovaného připojení k Internetu (tak jsem to alespoň pochopil). Popis najdete například zde, v tiskové zprávě SPT Telecom.

Nový tarif se jmenuje Internet 99 a zavádí jednu zvláštnost: speciální poplatek za zřízení spojení, neboli tzv. sestavovací poplatek, v ceně shodné s cenou jednoho impulsu, přičemž tento poplatek "naskočí" na začátku hovoru, stejně jako první impuls (takže je to v zásadě stejné, jako kdyby první impuls zdražil na dvojnásobek). Takovýto jednorázový poplatek za sestavení spojení je věc vcelku obvyklá ve veřejných datových sítích, kde provozovatel sítě zřizuje "datové" spojení (a také garantuje jeho kvalitu), a tak si za to nechává platit. Stejný princip nyní Telecom zavádí i do své telefonní sítě, kde ale "datové" spojení nezřizuje ani nijak negarantuje jeho kvalitu - toto "datové" spojení zde vzniká až teprve v okamžiku, kdy se "domluví" modemy na obou stranách (což v průměru trvá i několik desítek sekund). Tyto modemy přitom nemají s Telecomem nic společného (pokud zrovna Telecom není současně i Internet provider), neboť zde záleží zejména na kvalitě a nastavení modemů ve vlastnictví uživatele a providera - Telecom zde může zasáhnout pouze v negativním smyslu, nízkou kvalitou linky, která neumožní modemům dosáhnout tak kvalitního spojení, jakého by jinak byly schopny. Přesto si ale za to chce nechat platit.

Nepřipadá mi proto fér, aby Telecom zaváděl sestavovací poplatek do své veřejné telefonní sítě, tak jako se to dělá ve veřejných datových sítích sítích. Obávám se dokonce, že k tomu byl Telecom svým způsobem dotlačen tím, jak se mu vtloukalo do hlavy, že "Internet je datovou službou, která si vyžaduje specifickou tarifikaci". Obávám se, že Telecom tyto slogany využil ke svému prospěchu, ale k tomu se dostanu až za chvíli. Hlavně mne totiž trápí něco jiného - praktické důsledky, které bude zavedení sestavovacího poplatku mít na komutovaný přístup k Internetu.

Chyba zdražila o 100 procent

První důsledek se týká častých potíží uživatelů s komutovaným připojováním k síti jejich providera. Zde velmi často dochází k tomu, že modemy jednoduše nenaváží spojení (třeba kvůli špatné kvalitě linky, kvůli chybnému nastavení modemů), nebo selže procedura přihlašování (kvůli nedokonalému přihlašovacímu skriptu, chybě ve skriptu, překlepu uživatele při ručním přihlašování apod.).

Dříve takováto chyba stála uživatele jeden impuls, zatímco nyní stejná chyba, díky zavedení sestavovacího poplatku, podražila o sto procent a stojí stejně jako dva impulsy!! Je to kvůli tomu, že nejprve je navázáno telefonické spojení (za což naskočí poplatek za zřízení spojení, plus první impuls za samotný hovor), a teprve pak se modemy začínají domlouvat, a teprve pak následuje přihlašovací procedura. Pokud zde cokoli selže, Telecom je už za vodou - on si své již zkasíroval!

Problémy uživatelů s přihlašováním, které Telecom nyní zdražil o 100 procent, se samozřejmě týkají zejména méně zkušených uživatelů, což celkem logicky budou uživatelé noví.

Deformace tarifů

Další důsledek zavedení jednorázového poplatku za zřízení spojení je snad ještě významnější - promítá se totiž do celkové ceny hovoru takovým způsobem, že významnou měrou zdražuje hovory krátké (a má naopak zanedbatelný vliv na hovory dlouhé). Však také Telecom této skutečnosti doslova mistrně využil - jestliže původně nás oblažil utajeným výpočtem, který přikládal nejvyšší váhu velmi krátkým hovorům (protože to pro něj vycházelo nejpříznivěji, viz zde), nyní použil přesně opačný postup - začal prezentovat výhodnost nového tarifu Internet 99 na příkladu velmi dlouhých hovorů (30 minutových). Samozřejmě, vždyť zde vychází jeho tarif nejpříznivěji, a vliv sestavovacího poplatku je zanedbatelný!

Problémem je, že zde již není (alespoň pro mne) tak snadné usvědčit Telecom z účelové hry s čísly, jako to bylo v případě jím avizovaného 25 procentního zvýšení. Nemám totiž k dispozici žádnou statistiku o průměrné délce "hovorů do Internetu", ze které by bylo možné odvodit jakou váhu je třeba přisoudit jednotlivým délkám hovorů při posuzování celkového vlivu nového tarifu. I tento nový tarif totiž přináší změny, které jsou závislé na délce hovoru, a pro některé hovory dokonce přináší i výrazné zvýšení, dokonce i proti avizovanému zdražení k počátku roku 1999! To, zda navrhovaný tarif přinese průměrnému uživateli Internetu faktické zvýšení nebo snížení jeho nákladů, tak nemohu směrodatně posoudit. Mohu pouze vyslovit svou osobní domněnku, ale až v další části textu.

Asi nejlépe je ukázat si nové tarify na obrázku. Začněme obdobím silného provozu (od 7 do 17 hod.).

[Obr: inet9900.gif (8638 Bytes)]
Závislost ceny hovoru na jeho délce, v době silného provozu (od 7 do 17 hod.)

Tento obrázek ukazuje cenu "dlouhého" hovoru v době silného provozu a je tím, čím se nyní Telecom pyšní. Otázkou ale je, kolik procent uživatelů bude v době silného provozu telefonovat tak dlouho, aby se jim nově navrhovaný tarif vyplatil - toto procento si netroufám odhadnout, jen tipuji že nebude moc velké. Spíše očekávám, a znovu zdůrazňuji že je to jen můj subjektivní názor, že i v době silného provozu budou lidé telefonovat do Internetu spíše krátce, jen pomocí několikaminutových hovorů - například proto, aby si stáhli svou poštu, odeslali novou, nebo načetli nějakou WWW stránku (a pak se odpojili a četli ji už v off-line režimu). Pro takovéto chování je samozřejmě velmi podstatné, jak vypadají tarify "na začátku", neboli pro kratší hovory. Detail křivek z předchozího obrázku, který vidíte na obrázku následujícím, je velmi výmluvný:

[Obr: inet9901.gif (12396 Bytes)]
Detail závislosti ceny hovoru v době silného provozu (od 7 do 17 hod.)

Pokud bude váš hovor kratší než 8 minut, zaplatíte v rámci nového tarifu Internet 99 dokonce ještě více, než podle avizovaného zdražení pro rok 1999 ! V tomto směru tedy Telecom ustoupil protestnímu hnutí tím, že naopak ještě více zdražil!! Čísla, která u jednotlivých částí skokem se měnící křivky vidíte, udávají relativní zdražení v procentech (modře vůči navrhovaným tarifům pro rok 1999, černě proti tarifům platným pro rok 1998). Zde si neodpustím malou citaci z tiskové zprávy SPT Telecom, ve které pan Michal Čupa uvádí: "navrhované ceny jsou ve všech tarifních pásmech hluboce pod cenami připravovanými pro rok 1999!".

Samozřejmě jde toto zvýšení hlavně na vrub zavedení jednorázového poplatku za zřízení spojení, a s rostoucí délkou spojení se stává méně významným (a nový tarif se stává výhodnější, alespoň oproti navrhovanému zdražení pro rok 1999, až pro hovory delší než cca 8 minut).

Znovu opakuji, že nemám k dispozici statistická data, podle kterých bych mohl zhodnotit alespoň to, zda komutovaní uživatelé Internetu v době silného provozu na novém tarifu Internet 99 vydělají, nebo naopak prodělají. Mohu vyslovit pouze svou osobní domněnku, či spíše spekulaci: obávám se, že pro průměrného uživatele, který je nucen připojovat se k Internetu komutovaně a používá jej hlavně ke své práci (a tedy hlavně v době silného provozu), bude nový tarif Internet 99 představovat ještě větší zdražení, než to které Telecom navrhnul pro rok 1999 a které vyvolalo takovou vlnu protestů! Vede mne k tomu očekávání, že takovýto uživatel bude "volat" do Internetu spíše pomocí kratších hovorů (několika-málo-minutových), kde došlo k dalšímu zdražení, a samozřejmě také bude muset bojovat s nižší kvalitou sítě v době jejího největšího zatížení, což se projeví častějšími neúspěchy při přihlašování.

Ještě jednou ale zdůrazňuji, že je to jen domněnka, a pro její potvrzení (nebo vyvrácení) by bylo nutné mít k dispozici věrohodnou statistiku o tom, jaké je typické chování uživatele Internetu - třeba jak dlouho se v průměru připojuje přes den v pracovní době, zda si pouze stahují poštu a zase hned zavěsí nebo zda se brouzdají světem WWW atd. V této souvislosti si uvědomuji, že těsně po vzniku protestního hnutí si Telecom nechal udělat bleskový statistický průzkum mezi uživateli své služby IOL (kteří jistě tvoří reprezentativní vzorek uživatelů Internetu), a v nich se ptal právě na takovéto otázky (zprávy o tomto průzkumu mi přišly od lidí, kteří byli přímo takto dotazováni). Domnívám se, a i zde zdůrazňuji že je to jen moje domněnka a spekulace, že Telecom takto získaná data využil k tomu, aby nové tarify "vyladil" pro svou potřebu, tak aby maximalizoval své výnosy na komutovaném přístupu k Internetu. Zřejmě mu vyšlo, že bude nejvýhodnější trochu slevit u opravdu dlouhých hovorů (které nejspíše nebudou zase až tak četné), a naopak přitvrdit u hovorů relativně kratších (několikaminutových), které v globálu budou asi přeci jen četnější.

Dvě mouchy jednou ranou

Stejná úvaha jako pro období silného provozu - o tom, že kratších hovorů bude více než opravdu dlouhých hovorů - asi platí i pro další časová pásma (ostatně, i nepovedené pokusy o spojení a přihlášení se vyskytují i mimo pracovní dobu). Proto i zde Telecom použil v rámci nového tarifu Internet 99 stejný postup: zdražil krátké hovory (i oproti navrhovanému zdražení v na rok 1999), a zlevnil hovory delší. Jak vyplývá z následujícího obrázku, v době od 17 do 19 hodin tarif Internet 99 přináší faktické zdražení u hovorů do délky dvou minut (což určitě jsou všechny neúspěšné pokusy o přihlášení), zatímco zlevnění oproti stávajícím tarifům přichází až od cca 9 minuty délky hovoru.

[Obr: inet9920.gif (8110 Bytes)]
Závislost ceny hovoru na jeho délce, v době od 17 do 19 hod.

[Obr: inet9921.gif (11771 Bytes)]
Detail ceny hovoru v době od 17 do 19 hod.

Ještě pikantnější je situace v době od 19 do 21 hodiny. Zde je navrhovaný speciální tarif pro Internet dražší než avizované zdražení pro rok 1999 přibližně do 8 minuty hovoru, a výhodnější začíná být až od minuty šestnácté. Oproti ceně, kterou platíme dnes, je vyšší i při hodně dlouhých hovorech!

[Obr: inet9930x.gif (7684 Bytes)]
Závislost ceny hovoru na jeho délce, v době od 19 do 21 hod.

[Obr: inet9931.gif (13061 Bytes)]
Detail ceny hovoru v době od 19 do 21 hod.

Relativně nejpříznivější je situace v době, kterou Telecom nyní nazval III. Internetové pásmo - neboli doba od 21 hodin večer, do 7 hodin rána (a celé weekendy). Zde jsou dražší (o 100, resp. 116 procent) všechny krátké hovory do délky 4 minut, a cenové zvýhodnění oproti současnému stavu se začíná projevovat až u hovorů s délkou nad 18 minut! Právě zde je však možné spatřovat největší vstřícný krok Telecomu, v tom že zde nejvíce zlevnil dlouhé hovory. To je pravda, a to berme jako skutečný úspěch, který jistě přijde velmi vhod náruživým uživatelům Internetu, kteří u něj tráví dlouhé hodiny, nejčastěji právě v noci.

[Obr: inet9940x.gif (7442 Bytes)]
Závislost ceny hovoru na jeho délce, v době od 21 do 07 hod.

[Obr: inet9941.gif (13098 Bytes)]
Detail ceny hovoru v době od 21 do 07 hod.

Na druhé straně mějme na paměti třeba i toto: když si budete chtít i v tomto "nočním" a "weekendovém" období jen krátce vyzvednout svou poštu (což obvykle lze stihnout do čtyř minut), zaplatíte za to dvojnásobek! A to nejen oproti současným cenám, ale i oproti tomu, co Telecom navrhnul pro příští rok jako "nezvýhodněný" tarif! Opět jde o důsledek zavedení sestavovacího poplatku, bez kterého by tento paradox nenastal.

Šrámy na tváři Internetu

Odhlédnu-li nyní od konkrétních ekonomických otázek, které samozřejmě jsou nesmírně důležité, nemohu si nevšimnout i dalších faktorů, které určitě ovlivní další rozvoj Internetu v naší zemi.

Předně je zde skutečnost, že Telecom "vyšel vstříc" právě a pouze uživatelům Internetu (i když po výše uvedeném rozboru se obávám, že vyšel vstříc hlavně své vlastní kapse). Tím, že jim nabídnul specifické řešení, ale zatím nesignalizuje žádné změny pro ostatní uživatele telefonů), velmi podpořil nesprávné chápání celého protestu jako jednostranné nátlakové akce - jako kdyby se sám podepsal pod tvrzení, že autorům protestu šlo jen o jednostranné výhody na úkor někoho jiného. To samozřejmě velmi nahraje lidem jako je pan exministr Říman, kteří celé protestní hnutí kritizují právě z této pozice.

Současně s tím se Telecom dostává do role "toho, kdo vyšel vstříc Internetu", či dokonce "toho, kdo rozhoduje o Internetu", nebo jej snad dokonce i provozuje. Nejde přitom jen o nešťastnou formulaci z prvního společného komuniké z jednání představitelů hnutí IPM s Telecomem, ve kterém se doslova konstatuje, že "Internet je telekomunikační službou". Jde o celkové vyznění sporu a jeho výsledku, ze kterého se Telecom jistě bude snažit vytěžit maximum. Ostatně, pan Bessel Kok, který v SPT zastupuje strategického partnera, již neopomenul uvést v tiskové zprávě SPT: "Troufám si tvrdit, že nabízíme jedno z nejlepších řešení dokonce v celoevropském měřítku. Mnoho evropských telekomunikačních operátorů tak zůstalo v řešení tohoto problému za námi".

Pokud bude nyní internetová veřejnost v naší zemi akceptovat řešení navrhované Telecomem v podobě jím navrhovaného tarifu Internet 99, pak tím současně i "odkývá" jednu velmi podstatnou věc: možnost prezentovat Internet jako něco, co je určeno hlavně pro nadšence a fandy (bez pejorativního kontextu), a co se používá hlavně v noci a o weekendech. To půjde velmi snadno, pomocí jednoduchého odkazu na to, že stačilo zlevnit přístup jen v noci a o weekendech, a rázem bylo po protestech uživatelů Internetu! Tím se v očích širší veřejnosti současně podpoří obraz Internetu jako něčeho, co není až tak pro seriózní použití, a nahraje všem lidem včetně bulvárních médií, které se snaží zdůrazňovat nejrůznější patologické jevy, které se samozřejmě vyskytují i na Internetu. To by mohlo ve svém důsledku přinést ještě větší škodu, než neustále se zvyšující obrátky odstředivky zvané SPT Telecom, která se snaží na samém konci svého předem naprogramovaného cyklu co nejdokonaleji vyždímat svou dávku prádla (ale jednoho krásného dne stejně bude zastavena).