Vyšlo v Softwarových novinách č. 4/98, v dubnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a804s200/a804p235.php3

Vliv politiky NSF

Organizace NSF přebírala otěže Internetu v době, kdy tento byl používán akademickou a vědeckovýzkumnou sférou - přitom více tou její částí, která přímo spolupracovala s rezortem obrany na jeho výzkumných programech. Díky NSF se ale podařilo brzy dokončit plné "otevření" Internetu skutečně celé akademické a vědeckovýzkumné sféře, a poté i celé nevýdělečné sféře - například vládním organizacím, i různým nekomerčním organizacím. Jakékoli komerční využití však bylo stále tabu.

Grantová politika organizace NSF přitom byla povětšinou časově omezená, v tom smyslu že její granty většinou sloužily k určitému "nastartování" aktivit, a po určitém čase skončily (a příslušná aktivita musela být financovaná z jiných, nejlépe vlastních zdrojů). Nejinak tomu bylo i s páteřní sítí NSFNET, i její financování ze státních peněz (neboli z kapes daňových poplatníků USA) bylo plánované jen na omezenou dobu, a totéž platilo i pro regionální sítě, jejichž vznik NSF iniciovala a podporovala.

Právě pokud jde o tyto regionální sítě, konkrétní politika organizace NSF směřovala k tomu, aby tyto sítě postupně získávaly potřebné zdroje z komerční sféry, a přecházely na skutečně komerční způsob fungování (a časem tedy dokázaly samy pokrýt náklady na své fungování). Byla to zřejmě součást obecnější strategie a obecnějšího záměru převést celý Internet na komerční bázi, a tím jej vlastně převést do rukou komerční sféry.

NSF však tuto svou dlouhodobou strategii prosazovala do praxe dosti netradičním způsobem - jestliže na regionální sítě explicitně podporovala přechod na komerční způsob fungování, na úrovni páteřní sítě NSFNET jakékoli komerční využití zakazovala. Pro tuto páteřní síť existovalo explicitní vymezení možného způsobu využití (tzv. Acceptable Use Policy), které komerční využití rezolutně zakazovalo.

Tato zvláštní kontradikce byla ve skutečnosti promyšlenou strategií, která směřovala ke konkrétnímu cíli: aby komerční sféra, zlákaná možnostmi Internetu alespoň na regionální úrovni, cítila potřebu budovat své sítě i na větší vzdálenosti. Nebo také jinak: aby byla komerční sféra přinucena převzít otěže od NSF a provozovat vlastní páteřní sítě v době, kdy provoz páteře NSFNET za státní peníze definitivně skončí.

Čas ukázal, že tato strategie zafungovala. Internet časem skutečně přešel plně na komerční způsob fungování, včetně své páteřní části - když byla v dubnu roku 1995 páteřní síť NSFNET odpojena, koncoví uživatelé to opět nepoznali, protože roli této páteřní sítě mezitím převzala celá soustava komerčních páteřních sítí. Ale nepředbíhejme tolik událostem.