Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a010s200/a010s202.php3

Proč je zapotřebí změna?

Zkusme si nyní poněkud upřesnit příčiny toho, proč se tradiční způsob řešení IT potřeb podnikatelských potřeb začíná přežívat a proč se objevuje tak silný tlak na zcela nový přístup. Hlavním důvodem je skutečnost, že v tradičním modelu není od sebe odděleno využívání od vlastnění a provozování! Jinými slovy: uživatelské subjekty si využívaná řešení pořizují a provozují samy, a tak nutně samy potřebují vše, co je k tomu třeba, musí se o vše potřebné starat samy atd. To způsobuje značné "rozmělnění" na trhu, které se stává velkým zdrojem problémů a neefektivnosti - každý si například musí sehnat své vlastní odborníky, což je čím dál tím obtížnější a nákladnější. Snad nejvýznamnější je ale skutečnost, že každý podnikatelský subjekt musí rozdělovat svou pozornost přinejmenším mezi dvě oblasti: mezi svůj základní byznys, který jej živí, a mezi zajišťování IT podpory svých podnikatelských aktivit.

Pokud bychom si chtěli již v tomto okamžiku zavést nějaké pracovní vymezení toho, o co "fenomén ASP" usiluje, pak by to mohlo znít takto: "jde o to, aby se podnikatelský subjekt mohl plně soustředit na svůj základní byznys a nemusel se rozptylovat starostmi o řešení svých IT potřeb".

Myšlenka zbavit podnikatelský subjekt starostí o jeho IT řešení a svěřit jej do rukou někomu jinému, kdo je na to vhodně vybaven a specializován, rozhodně není nijak nová. Má podobu tzv. outsourcingu (česky snad: externího zajištění, resp. zajištění externími subjekty) a v praxi se s různým úspěchem používá již dlouhou dobu. Podstatou outsourcingu je skutečně to, co by se dalo označit jako "převzetí starostí" či "převzetí péče" - ovšem o něco, co typicky stále ještě patří uživateli. Jde tedy vlastně jen o jinou formu získávání potřebného know-how (externí dodávkou místo vlastních sil), které ale neřeší problémy spojené s vlastnictvím příslušného řešení. Zejména s náklady na pořízení, na aktualizace (nové verze) atd. Charakteristické bylo pro outsourcing také to, že velká část praktických aktivit se musela odehrávat přímo u zákazníka v jeho prostorách.

Co je "ASP model"?

Nyní si již můžeme dále upřesnit naše pracovní pojetí "fenoménu ASP": je to o snaze jít dál než jde outsourcing, a to změnou vlastnictví používaného řešení. Od využívání bude nyní odděleno jak provozování, tak i vlastnictví příslušného řešení - vše potřebné nyní bude provozovat a vlastnit externí subjekt, a nikoli uživatelský subjekt. Odděleno může být i fyzické umístění - místo kde dochází k užívání nemusí být totožné s místem kde dochází k provozování příslušného řešení, naopak mezi těmito dvěma místy může být obecně jakákoli fyzická vzdálenost.

Příslušný externí subjekt se tedy již nebude starat pouze o vše potřebné spojené s provozem, ale ponese také veškeré náklady a bude vykonávat všechny úkony spojené s počátečním pořízením i s průběžným vlastnictvím. Tím, co bude nabízet svým zákazníkům, pak už nebude jen pouhá "péče", resp. "starost" o jejich vlastní řešení, ale něco podstatně jiného - možnost využívat IT řešení, vlastněné a provozované jím samotným. Půjde fakticky o možnost používání určité aplikace, neboli o službu spočívající v používání takovéto aplikace. Subjekty které toto nabízí se pak označují jako "Application Service Provider" (zkratkou ASP), což v doslovném překladu znamená "poskytovatel aplikačních služeb".

Zdůrazněme si ještě jednou charakteristický rys fungování subjektů ASP, kterým je skutečnost že své služby poskytují zákazníkům na dálku, z místa kde sami mají vhodné vybavení, do místa kde se nachází zákazník. Činí tak prostřednictvím vhodné komunikační infrastruktury, kterou může být privátní síť, ale třeba také veřejný Internet. Jak uvidíme později, "zpřístupnění na dálku" prostřednictvím počítačových sítí dnes není žádným technickým problémem. Díky rozvoji v oblasti telekomunikací a také díky čím dál tím větší dostupnosti čím dál tím lacinější a spolehlivější přenosové kapacity to přestává být i ekonomickým a organizačním problémem. Zopakujme si, že to je jedním z nejvýznamnějších faktorů které vůbec umožnily vznik celého "fenoménu ASP"

Typickým rysem nového přístupu je také to, že poskytovatel aplikačních služeb poskytuje své služby za úplatu (i když v závěru uslyšíme o tom, že tomu tak nemusí být vždy). Tato úplata může být různě strukturována - obecně bude mít průběžnou složku, přímo úměrnou míře využívání příslušného aplikace, a dále může mít i určitou jednorázovou složku (při zpřístupnění služby novému zákazníkovi).

Zapomínat bychom neměli ani na další charakteristiku subjektů ASP, kterou je skutečnost že své služby poskytují více zákazníkům současně, a tudíž i mezi ně rozkládají své náklady. Díky tomu pak mohou dosahovat celkově nižších cenových úrovní, které otevírají přístup ke konkrétním aplikacím stále většímu okruhu uživatelů.

Jak si také později ukážeme, tento model fungování (budeme mu pracovně říkat ASP model) dokáže vyjít vstříc i výše citovaným imperativům světa podnikání na okamžité nasazení, na jistotu efektu (přínosu), i na predikovatelnost (odhadnutelnost a možnost plánování nákladů) atd. Samozřejmě ale nejde o ideální řešení, které by bylo prosté jakýchkoli úskalí a jednou provždy vyřešilo všechny problémy - proto se v dalším seznámíme i s úskalími tohoto modelu.