Vyšlo v Softwarových novinách č. 8/2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a008s200/a008s212.php3

Co GPRS umožní?

Vyjmenovávat zde všechny možnosti a novoty, které GPRS přinese, není dost dobře možné - jednak proto, že tato cover story je zaměřena jinak, ale především pak kvůli tomu, že mnoho novinek se teprve připravuje a objeví se až s faktickým spuštěním GPRS. Přesto je možné si alespoň naznačit podstatu možných změn.

Ukažme si vše na příkladu připojení k Internetu, kde se GPRS určitě významně uplatní. Rozdíl mezi připojením pomocí GPRS na jedné straně a připojením pomocí CSD či HSCSD na straně druhé bude samozřejmě vyplývat z rozdílu mezi vlastnostmi přenosů na principu přepojování paketů a přepojování okruhů, a bude se týkat jak zpoplatňování, tak i dalších vlastností. Jde například o to, že v případě CSD a HSCSD musí proběhnout navázání spojení (a v určitém okamžiku zase musí dojít k jeho ukončení), přičemž uživatel platí za dobu existence takovéhoto spojení. Samotné navázání a rušení spojení určitou dobu trvá (několik málo sekund v případě čistě digitálního připojení, ale desítky sekund v případě připojení přes analogovou síť, viz dříve). Proto nebývá praktické navazovat a rušit spojení příliš často, například mezi dvěma "kliknutími" (dvěma přístupy na různé WWW stránky). Vylučovat to může i tarifní politika mobilního operátora, pokud si například účtuje za dobu spojení po celých minutách či půlminutách apod. Praktický důsledek je pak ten, že uživatelé Internetu uzpůsobují svůj způsob využití této sítě specifickým vlastnostem svého připojení - snaží se rychle připojit, rychle provést co nejvíce možných činností, aby maximálně využili dobu svého připojení, a pak se zase co nejrychleji odpojit a tím šetřit své náklady. Při práci s elektronickou poštou to ještě nemusí nijak snižovat její "užitnou hodnotu", když uživatel rychle odešle předem připravené zprávy a pak si stejně rychle stáhne všechny došlé zprávy a ty pak již zpracovává až při svém odpojení.

V případě prohlížení WWW stránek je ale situace jiná - zde tarifikace podle délky připojení nutí uživatele, aby si rychle "naklikal" (načetl do svého prohlížeče) co nejvíce stránek, ale fakticky je využil (četl) opět až po svém odpojení. Zde tedy dochází k výrazné deformaci očekávaného způsobu práce se službou World Wide Web, která předpokládá spíše to že uživatel si načte určitou konkrétní stránku, pak ji chvíli studuje (čte), a poté se rozhodne pro další stránku kterou si nechá načíst atd. Z hlediska požadavků na přenos pak očekávaný způsob práce s web-em představuje nárazové (nesouvislé) požadavky na přenosy - v jednom okamžiku je požadován přenos, pak následuje libovolně dlouhá prodleva (uživatel studuje načtenou stránku), a pak následuje další požadavek a vše se opakuje. Snad již není třeba zdůrazňovat, že v případě CSD a HSCSD přenosů uživatel platí i za onu prodlevu, a tudíž je (nejen instinktivně) motivován ji co nejvíce zkracovat. Naopak při připojení pomocí GPRS za tuto prodlevu nebude platit nic (protože ani nic "nespotřebovává"), a to bez ohledu na její délku - bude se tedy moci řídit pouze tím, co mu daná stránka přináší, nabízí atd.

Za zdůraznění zde jistě stojí skutečnost, že u GPRS odpadá navazování a rozvazování spojení (probíhá zde pouze jednorázový "attach" při zapojení počítače, viz výše), a tudíž ani nedochází k žádnému zdržení při uskutečnění každého jednotlivého požadavku na přenos. Představa, že zde dochází k navazování a následnému rušení spojení, které by takovéto zdržení způsobovalo, zde není na místě (na rozdíl od CSD a HSCSD). U GPRS si lze představit, že spojení existuje trvale (že vzniká při prvotní operaci "attach"), a že přenosové mechanismy jsou okamžitě dostupné, jakmile vznikne potřeba jejich využití. V praxi to pak znamená, že díky GPRS připojení můžete být "trvale na příjmu" a trvale dosažitelní i pro ostatní uživatele, například prostřednictvím emailu či služeb pro on-line komunikaci (chatu, ICQ apod.).

V zásadě tedy lze říci, že připojení k Internetu prostřednictvím GPRS bude funkčně ekvivalentní pevnému (trvalému) připojení k Internetu, lidově označovanému jako "pevná linka" - samozřejmě s tím rozdílem, že nebudete vázáni na pevné umístění svého počítače, ale budete se s ním moci místo pohybovat stejně jako s mobilním telefonem. Navíc to bude ekvivalent takové pevné linky, která je tzv. počítaná", neboli tarifikovaná podle objemu skutečně přenesených dat.

Kromě výrazného vylepšení připojení k Internetu však GPRS určitě přinese i celou řadu nových či vylepšených služeb, které budou poskytovány přímo sítí GSM. Půjde například o komunikaci z mobilního terminálu na mobilní terminál, v ještě dokonalejší podobě než jakou dnes nabízí krátké textové zprávy (SMS). Samotný úspěch SMS přitom dává tušit, že i tyto nové služby by mohly být velmi úspěšné. Zajímavostí hodnou zmínky je určitě skutečnost, že GPRS může posloužit jako "datový kanál" pro přenos krátkých textových zpráv SMS (které se jinak přenáší přeci jen omezenými a pomalými řídícími kanály, viz následující článek).