Vyšlo v Softwarových novinách č. 8/2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a008s200/a008s209.php3

GPRS otevírá nové možnosti

Technologie GPRS (General Packet Radio Service) přináší zásadní změnu v charakteru nabízených přenosových služeb. Tím otevírá prostor nejen pro nový způsob zpoplatňování, ale také pro vznik zcela nových aplikací a služeb, které dosud nebylo možné či ekonomicky efektivní zavádět. Spolu s tím přináší i nové možnosti využití mobilních sítí jako takových. Na druhé straně si GPRS vynucuje přeci jen určité hlubší změny v samotné mobilní síti (kvůli tomu je zavádění GPRS poměrně náročnou záležitostí.

Připomeňme si hned na začátku, v čem spočívá zásadní odlišnost GPRS od dosavadních možností přenosu dat po mobilních sítích GSM (podrobnější úvaha viz článek "Další krok: přepojování okruhů, nebo přepojování paketů?"): zatímco všechny dosavadní přenosy fungovaly na principu přepojování okruhů, GPRS funguje na principu přepojování paketů. Jedním z charakteristických důsledků je skutečnost, že uživatelé spotřebovávají konkrétní zdroje (přenosovou kapacitu sítě) pouze v okamžicích kdy něco přenášejí - tudíž nemá smysl je zpoplatňovat za dobu, po kterou mají něco k dispozici. Místo toho lze předpokládat, že služby GPRS budou tarifikovány (zpoplatňovány) podle skutečného využití, konkrétně podle objemu přenesených dat.

Budoucí čas při formulaci očekávání je přitom na místě, protože v době psaní tohoto článku ani jeden z tuzemských operátorů ještě GPRS nenabízel. Dostupnost GPRS je očekávána ve druhé polovině roku 2000.

Změny v GSM síti

Zajímavou vlastností GPRS je to, že jde o řešení které není nutně vázáno na mobilní sítě standardu GSM - očekává se jejich zavedení i v dalších mobilních sítích, například v sítích na bázi IS-136, provozovaných v Severní a Jižní Americe. Vždy ale vyžaduje poměrně velký zásad do existující mobilní sítě, protože ta byla až dosud "stavěna" pouze na přenosy na bázi přepojování okruhů. Povahu největší změny, kterou zavedení GPRS vyžaduje, si lze v jednoduchosti představit jako přeložení jedné další sítě (fungující na principu přepojování okruhů) přes stávající "pevnou" (resp. páteřní) část mobilní sítě, neboli přes propojení základnových stanic BTS, řadičů BSC a ústředen MSC, a provázání nové sítě se stávajícími řídícími prvky včetně prvků zajišťujících účtování za služby.

Nová síť, která musí být "přeložena" přes stávající síť, je tvořena dvěma novými druhy uzlů:

  • uzly SGSN (Serving GPRS Support Node) a
  • uzly GGSN (Gateway GPRS Support Node ).

Uzly SGSN si lze představit jako určité analogie ústředen MSC v původní síti - mají také na starosti doručování z/do mobilních terminálů v okruhu své působnosti, ale tentokráte již jde o "paketová data", a ne o zdigitalizovaný lidský hlas (či data přenášená na principu přepojování okruhů). Uzly SGSN jsou napojeny na základnové stanice (BTS) skrze jejich řadiče (resp. řídící jednotky BSC), přes které zajišťují vlastní přenos dat. Kromě toho ale musí vždy být schopné zjistit, kde se příslušný terminál nachází, ověřit jeho identitu, zajistit řádné účtování za poskytnuté služby atd., a proto plní i další funkce spojené se získáváním a vyhodnocování informací tohoto typu (kvůli tomu musí mj. mít i přístup k některým registrům, například k registru HLR).

Uzly GGSN naopak plní úlohu brány mezi světem mobilní sítě a vnější datové sítě. Fakticky tedy zajišťují propojení obou těchto světů a zprostředkovávají přestup dat z jednoho světa do druhého. V současné době se počítá s tím, že "vnější" sítě mohou pracovat buď na bázi protokolu IP (což je častější případ), nebo na bázi staršího protokolu X.25 (který byl používán pro veřejné datové sítě, ale dnes je již považován za koncepčně zastaralý).

Obou typů uzlů přitom může být v "přeložené síti" více, podle toho kolik jich je zapotřebí - zřejmě pro každou vnější datovou síť, se kterou bude mobilní síť propojena, bude existovat samostatný uzel GGSN.. Mezi sebou pak uzly SGSN a GGSN komunikují prostřednictvím protokolu GTP (GPRS Tunelling Protocol), který lze považovat za aplikační protokol rodiny protokolů TCP/IP - sám využívá ke svému fungování transportní protokoly UDP nebo TCP, pod kterými je provozován protokol IP.